Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Izindaba Ezinhle Ezivela KuNkulunkulu!

 ISIFUNDO 13

Ziyini Izindaba Ezinhle Ezimayelana Lenkolo?

Ziyini Izindaba Ezinhle Ezimayelana Lenkolo?

1. Amasonto onke alungile yini?

Akulambuzo ukuthi kulabantu abathanda uNkulunkulu ngenhliziyo yonke kuzo zonke inkolo. Kuyizindaba ezinhle ukuthi uNkulunkulu uyababona abantu labo njalo ulendaba labo. Kodwa okuzwisa ubuhlungu yikuthi amasonto asetshenziswa ukwenza izinto ezimbi. (2 Khorinte 4:3, 4; 11:13-15) Izindaba zibika ukuthi amanye amasonto asekela udlakela, ukuqothulwa komhlobo othile wabantu, izimpi kanye lokuhlukuluzwa kwabantwana. Lokhu kuyabadanisa kakhulu abantu abakholwa kuNkulunkulu ngenhliziyo yonke.—Bala uMathewu 24:3-5, 11, 12.

Inkolo yeqiniso idumisa uNkulunkulu kodwa inkolo yamanga ayimjabulisi. Ifundisa izinto ezingekho eBhayibhilini, ezigoqela izimfundiso zamanga ngoNkulunkulu langabantu abafileyo. Kodwa uJehova ufuna abantu babelazi iqiniso ngaye.—Bala uHezekheli 18:4; 1 Thimothi 2:3-5.

2. Ziyini izindaba ezinhle ezimayelana lenkolo?

Kuyathokozisa ukuthi uNkulunkulu kakhohliswa ngamasonto azithi ayamthanda kodwa wona ethanda umhlaba kaSathane. (Jakhobe 4:4) ILizwi likaNkulunkulu lichaza yonke inkolo yamanga ‘njengeBhabhiloni Enkulu.’ Lelibizo lavela edolobheni lasendulo lapho okwaqalisa khona inkolo yamanga ngemva kukaZamcolo wensuku zikaNowa. Sekuseduze ukuthi uNkulunkulu aqede noma yiphi inkolo ekhohlisayo njalo encindezela abantu.—Bala uSambulo 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

Kulezinye izindaba ezinhle. UJehova kabakhohlwanga abantu abamthanda ngenhliziyo yonke abagcwele ezinkolweni zamanga emhlabeni wonke. Ubakhipha enkolweni yamanga ngokubafundisa iqiniso.—Bala uMikha 4:2, 5.

 3. Abantu abathanda uNkulunkulu ngenhliziyo yonke kumele benzeni?

Inkolo yeqiniso imanyanisa abantu

UJehova ulendaba labantu abafuna ukulazi iqiniso labathanda ukwenza okulungileyo. Ubaxwayisa ngokuthi batshiye inkolo yamanga. Abantu abathanda uNkulunkulu bazimisele ukuntshintsha ukuze bamjabulise.—Bala uSambulo 18:4.

Ekhulwini lakuqala, abantu ababethanda uNkulunkulu ngenhliziyo yonke bathokoza lapho besizwa izindaba ezinhle kubaphostoli. Bafunda indlela entsha yokuphila kuJehova, elentokozo njalo elenjongo lethemba. Bayisibonelo esihle kithi lamuhla ngoba balalela izindaba ezinhle ngokwenza uJehova abe ngoqakatheke kulanoma yini empilweni zabo.—Bala u-1 Thesalonika 1:8, 9; 2:13.

UJehova uyabemukela labo abatshiya inkolo yamanga besiza emulini yabantu abamkhonzayo. Nxa ungavuma ukunxuswa nguJehova, uzaba ngumngane wakhe, uzathola imuli entsha elothando yezikhonzi zikaJehova kanye lokuphila okungapheliyo.—Bala uMakho 10:29, 30; 2 Khorinte 6:17, 18.

4. Kuyini uNkulunkulu azakwenza ukuze umhlaba wonke uthokoze?

Kuyizindaba ezinhle ukuthi inkolo yamanga izakwahlulelwa ngesikhathi esizayo. Lokhu kuzakwenza ukuthi abantu kuwo wonke umhlaba bakhululwe ekuncindezelweni. Inkolo yamanga ayisoze iphinde idukise abantu njalo ayisoze iphinde yenze abantu bengabambani. Bonke abantu bazabambana ekukhonzeni uNkulunkulu onguye yedwa oweqiniso.—Bala uSambulo 18:20, 21; 21:3, 4.

 

Funda Okunengi

IBHAYIBHILI LIFUNDISANI SIBILI?

Indlela Yokukhonza Eyamukelwa nguNkulunkulu

Hlola izinto eziyisithupha esingabona ngazo inkolo yeqiniso.

IBHAYIBHILI LIFUNDISANI SIBILI?

Bambelela Enkolweni Yeqiniso

Yibuphi ubunzima ongahlangana labo nxa utshela abanye ngalokho okukholwayo? Ungakwenza njani ungazange ubacaphule?