Nxa kungabantu ababhala iBhayibhili, kungani kuthiwa ‘liyilizwi likaNkulunkulu’? (1 KwabaseThesalonika 2:13) UNkulunkulu wabatshela njani abantu lokho ayefuna bakubhale?