1. Kungani sidinga ukuqondiswa?

Iqiniso leBhayibhili elikhuluma ngokuthi impilo iyisipho esivela kuNkulunkulu lizakwenza sifune ukwenzani?​—IHUBO 36:9.

UMdali wethu ulenhlakanipho edlula eyethu. Ulendaba lathi njengobaba olothando njalo wayevele engasidalelanga ukuthi sizibuse. (Jeremiya 10:23) Sonke siyakudinga ukuqondiswa nguNkulunkulu njengomntwana omncane odinga ukuqondiswa ngabazali bakhe. (Isaya 48:17, 18) Imithetho yeBhayibhili iyisipho esivela kuNkulunkulu futhi iyasiqondisa.​—Bala u-2 Thimothi 3:16.

Imithetho kaJehova isifundisa indlela engcono esingaphila ngayo khathesi njalo isitshengisa ukuthi singayithola njani imivuzo engapheliyo yekusasa. Njengoba uNkulunkulu wasidala, kumele sibonge ukuthi uyasiqondisa ngothando.​—Bala iHubo 19:7, 11; iSambulo 4:11.

2. ILizwi likaNkulunkulu lisiqondisa njani?

Iqiniso eliyisisekelo eliseBhayibhilini lisitshengisa ukuthi uNkulunkulu ufuna senzeni ezimeni ezinengi. Eminye imithetho isebenza ezimeni ezikhanyayo. (Dutheronomi 22:8) Kumele sisebenzise ingqondo ukuze sizwisise ukuthi iqiniso eliseBhayibhilini lisitshela ukuthi senzeni. (Izaga 2:10-12) Ngokwesibonelo iBhayibhili lisifundisa ukuthi impilo iyisipho esivela kuNkulunkulu. Iqiniso lelo eliyisisekelo lingasiqondisa. Nxa singahlala sikhumbula iqiniso eliyisisekelo lokuthi impilo iyisipho sizaba leqiniso lokuthi asifaki impilo zethu kumbe ezabanye engozini.​—Bala iHubo 100:3.

3. Yiphi imilayo emibili eqakathekileyo?

UJesu wakhuluma ngemilayo emibili eqakatheke kakhulu. Owakuqala usitshela ngenjongo yokuphila kwabantu, okuyikwazi uNkulunkulu, ukumthanda lokumkhonza  ngokuthembeka. Lo mlayo wakuqala kumele siwusebenzise nxa sisenza izinqumo zethu zonke. (Izaga 3:6) Abawusebenzisayo ekuphileni kwabo baba ngabangane bakaNkulunkulu njalo bathola ukuphila okungapheliyo lenjabulo yeqiniso.​—Bala uMathewu 22:36-38.

Umlayo wesibili ungasiqondisa ukuthi sihlale ngokuthula labanye. (1 Khorinte 13:4-7) Ukulandela lo mlayo kugoqela ukulingisela indlela uJehova aphatha ngayo abantu.​—Bala uMathewu 7:12; 22:39, 40.

4. Imithetho kaNkulunkulu isinceda njani?

Imithetho yeBhayibhili ifundisa izimuli indlela ezingamanyana ngayo ngothando. (Kholose 3:12-14) ILizwi likaNkulunkulu livikela izimuli ngokuzifundisa elinye iqiniso eliyisisekelo elokuthi umtshado akumelanga uchithwe.​—Bala uGenesisi 2:24.

Singalandela izimfundiso zeBhayibhili sizavikela inhlalakahle yethu. Ngokwesibonelo, abaqhatshi bajayele ukuthanda izisebenzi ezilandela imithetho yeBhayibhili ephathelane lokuthembeka lokusebenza nzima. (Izaga 10:4, 26; Hebheru 13:18) Okunye esikufundiswa yiLizwi likaNkulunkulu yikuthi sisuthiseke ngezinto esilazo njalo siqakathekise ubungane bethu loNkulunkulu ukwedlula izinto zomhlaba.​—Bala uMathewu 6:24, 25, 33; u-1 Thimothi 6:8-10.

Ukulandela imithetho yeBhayibhili ekuphileni kwethu kungavikela impilakahle yethu. (Izaga 14:30; 22:24, 25) Ngokwesibonelo, ukulandela umthetho kaNkulunkulu omayelana lokudakwa kungasivikela emikhuhlaneni ebulalayo lasezingozini. (Izaga 23:20) UJehova uyasivumela ukuthi sinathe utshwala, kodwa akumelanga sidakwe. (Hubo 104:15; 1 Khorinte 6:10) Imithetho kaNkulunkulu isinceda ngokusifundisa ukuthi siqaphele hatshi izenzo zethu kuphela kodwa lemicabango yethu. (Hubo 119:97-100) Lanxa kunjalo amaKhristu eqiniso awahloniphi imithetho kaNkulunkulu ukuze asizakale kuphela. Ayihlonipha ngoba afuna ukudumisa uJehova.​—Bala uMathewu 5:14-16.