Inkolo zonke zifundisa iqiniso yini? Nxa impendulo inguyebo, pho kungani kulemfundiso ezinengi kangaka eziphikisanayo? Kanti njalo singabona njani ukuthi indlela esikhonza ngayo iyamukeleka kuNkulunkulu?