Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 10

Ungayibona Njani Inkolo Yeqiniso?

Ungayibona Njani Inkolo Yeqiniso?

1. Kulenkolo yeqiniso eyodwa na?

“Qaphelani abaphrofethi bamanga.”​—MATHEWU 7:15.

UJesu wafundisa abafundi bakhe inkolo eyodwa kuphela, inkolo yeqiniso. Injengendlela eya ekuphileni okungapheliyo. UJesu wathi: “Balutshwana abayifumanayo” leyo ndlela. (Mathewu 7:14) UJehova ufuna ukukhonza okusekelwe eLizwini lakhe iBhayibhili kuphela. Bonke abakhonza ngeqiniso bamunye okholweni lunye.​—Bala uJohane 4:23, 24; 14:6; Efesu 4:4, 5.

2. UJesu wathini ngamaKhristu amanga?

“Bathi uNkulunkulu bayamazi, kodwa ngezenzo zabo bayamphika.”​—THITHUSI 1:16.

UJesu waxwayisa ukuthi abaphrofethi bamanga babezawonakalisa ubuKhristu. Nxa ubakhangele, abaphrofethi bamanga bakhanya angani ngamaKhristu eqiniso. Amasonto abo azithi angamaKhristu. Kodwa ungakubona ukuthi kabayisiwo maKhristu eqiniso. Njani? Inkolo yeqiniso yiyo yodwa elamaKhristu eqiniso alobuntu obuhle lezenzo ezinhle ezikhanyayo.​—Bala uMathewu 7:13-23.

3. Ungawabona njani amaKhristu eqiniso?

Cabanga ngalezizimpawu ezinhlanu ongawabona ngazo:

  • AmaKhristu eqiniso ahlonipha iBhayibhili njengeLizwi likaNkulunkulu. Azama ngamandla ukuphila ngezimiso zalo. Yikho-ke inkolo yeqiniso kayifanani lenkolo esekelwe emicabangweni yabantu. (Mathewu 15:7-9) AmaKhristu eqiniso enza lokho afundisa abanye ukuthi bakwenze.​—Bala uJohane 17:17; 2 Thimothi 3:16, 17.

  •   Abalandeli bakaJesu beqiniso bahlonipha ibizo likaNkulunkulu elithi Jehova. UJesu wahlonipha ibizo likaNkulunkulu ngokulenza laziwe. Wanceda abantu ukuthi bazi uNkulunkulu njalo wabafundisa ukuthi bakhulekele ukuthi ibizo likaNkulunkulu lihlonitshwe. (Mathewu 6:9) Endaweni ohlala khona, yiphi inkolo eyenza ukuthi ibizo likaNkulunkulu laziwe?​—Bala uJohane 17:26; Roma 10:13, 14.

  • AmaKhristu eqiniso atshumayela ngoMbuso kaNkulunkulu. UNkulunkulu wathuma uJesu ukuthi atshumayele izindaba ezinhle zoMbuso. UMbuso kaNkulunkulu yiwo kuphela onganceda abantu. UJesu waqhubeka ekhuluma ngawo waze wafa. (Lukha 4:43; 8:1; 23:42, 43) Wathi abalandeli bakhe babezatshumayela ngawo. Nxa umuntu engakulanda ezokhuluma ngoMbuso kaNkulunkulu, ubona angani uyabe engowayiphi inkolo?​—Bala uMathewu 24:14.

  • Abalandeli bakaJesu kabasiyo ngxenye yomhlaba lo omubi. Ungababona ngokuthi abangeneli kwezombangazwe kumbe engxabanweni zomphakathi. (Johane 17:16; 18:36) Abalandeli imikhuba lemicabango elimazayo yalumhlaba.​—Bala uJakhobe 4:4.

  • AmaKhristu eqiniso ayathandana okumangalisayo. Afunda ukuhlonipha inhlobo zonke zabantu eLizwini likaNkulunkulu. Lanxa inkolo yamanga izikhathi ezinengi isekela kakhulu izimpi zezizwe, amaKhristu eqiniso wona kawakwenzi lokhu. (Mikha 4:1-3) Esikhundleni salokho, asebenzisa isikhathi sawo ngokuzithandela lempahla zawo ukuze ancede njalo akhuthaze abanye.​—Bala uJohane 13:34, 35; 1 Johane 4:20.

4. Ungayiqamba yini inkolo yeqiniso?

Yiphi inkolo esekela izimfundiso zayo eLizwini likaNkulunkulu, ehlonipha ibizo likaNkulunkulu njalo ememezela ngoMbuso kaNkulunkulu njengoyiwo kuphela ozanceda abantu? Yiphi inkolo etshengisa uthando lengangeneli empini? Ucabangani wena?​—Bala u-1 Johane 3:10-12.