IBhayibhili lisitshela ukuthi kulezidalwa zomoya ezinengi. UJehova laye ungumoya.​—Johane 4:24; 2 Khorinte 3:17, 18.

Kwake kwaba lesikhathi lapho uJehova aye yedwa endaweni yonke. Wasedala izidalwa zomoya okuthiwa zingilosi. Zilamandla lokuhlakanipha ukudlula abantu. UJehova wadala izingilosi ezinengi; uDanyeli inceku kaNkulunkulu, wabona izingilosi eziyizigidi ezilikhulu embonweni.​—Danyeli 7:10; Hebheru 1:7.

UNkulunkulu wadala izingilosi lezi engakadali umhlaba. (Jobe 38:4-7) Zonke izingilosi lezi kayisizo bantu abaphila bafa emhlabeni.

UJehova wadala izigidi zezingilosi