Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

“Zigcineni Lisethandweni LukaNkulunkulu”

 ISENGEZO

Ukumboza Ikhanda Kumele Kwenziwe Nini Njalo Kungani Kumele Kwenziwe?

Ukumboza Ikhanda Kumele Kwenziwe Nini Njalo Kungani Kumele Kwenziwe?

Owesifazana ongumKhristu kumele amboze nini ikhanda nxa esenza inkonzo yakhe njalo kungani kumele enze njalo? Kasixoxeni ngamazwi kaPhawuli aphefumulelweyo amayelana lendaba le. Usinika isiqondiso esingasinceda ukuthi senze izinqumo ezinhle ezidumisa uNkulunkulu. (1 KwabaseKhorinte 11:3-16) UPhawuli ukhuluma ngezinto ezintathu okumele sicabange ngazo: (1) imisebenzi edinga ukuthi owesifazana amboze ikhanda, (2) izimo ezidinga ukuthi enze njalo lokuthi (3) kuyini okumenza enze njalo.

Imisebenzi. UPhawuli uqamba imisebenzi emibili: ukukhuleka lokuphrofetha. (Amavesi 4 lo 5) Umkhuleko yikukhuluma loJehova. Lamuhla, ukuphrofetha kungaba yinoma yikuphi ukufundisa okusekelwe eBhayibhilini okwenziwa yisikhonzi esingumKhristu. Kodwa uPhawuli wayesithi owesifazana kumele amboze ikhanda ngazozonke izikhathi yini nxa ekhuleka kumbe efundisa iqiniso eliseBhayibhilini? Hatshi. Kuya ngokuthi uyabe efundisa kumbe ekhuleka esesimweni esinjani.

 Izimo. Amazwi kaPhawuli akhuluma ngezimo ezimbili, emulini lasebandleni. Uthi: ‘Inhloko yowesifazana yindoda, owesifazana wonke okhuleka loba aphrofithe ikhanda lakhe lingambozwanga uhlaza inhloko yakhe.’ (Ivesi 3 lo- 5) Emulini, indoda yiyo ebekwe nguJehova njengenhloko yenkosikazi yayo. Inkosikazi kumele imboze ikhanda layo nxa isenza imisebenzi uJehova ayinike indoda ukuze itshengise ukuthi iyananzelela ubunhloko bomkayo. Nxa ingekela ukwenza njalo iyabe ihlaza umkayo. Ngokwesibonelo, nxa kungadingakala ukuthi afunde iBhayibhili lomuntu othile umkakhe ekhona, angatshengisa ukuthi uyahlonipha ubunhloko bomkakhe ngokumboza ikhanda. Kumele enze njalo kungelani lokuthi umkakhe ubhaphathiziwe loba hatshi, njengoba kunguye inhloko yemuli. * Kumele enze okufananayo lanxa engakhuleka kulendodana yakhe encane ebhaphathiziweyo. Lokho kuyabe kungatsho ukuthi indodana yakhe iyinhloko yemuli kodwa kumele amboze ikhanda ngenxa yobunhloko obuphiwe amadoda abhaphathiziweyo ebandleni lobuKhristu.

Ekhuluma ngokuphathelane lohlelo lwasebandleni, uPhawuli uthi: “Uma umuntu efuna ukuba lenkani ngalokho, kasilawo omunye umkhuba​—lamabandla kaNkulunkulu kawalawo.” (Ivesi 16) Ebandleni lobuKhristu, ubunhloko buphiwa amadoda abhaphathiziweyo. (1 KuThimothi 2:11-14; KumaHebheru 13:17) Amadoda yiwo kuphela abekwa njengabadala lezinceku ezikhonzayo, belomsebenzi abawunikwe nguNkulunkulu wokunakekela umhlambi wakhe. (1 UPhetro 5:1, 2) Kodwa kungaba lezinye izimo ezingenza ukuthi owesifazana ongumKhristu enze umsebenzi ojayele ukwenziwa ngamadoda afaneleyo futhi abhaphathiziweyo. Ngokwesibonelo, kungadingakala ukuthi akhokhele umhlangano wenkonzo yasensimini nxa kuyikuthi owesilisa obhaphathiziweyo kakho. Kumbe angafunda lomuntu abehlele kusengaphambili ukufunda laye iBhayibhili kulowesilisa obhaphathiziweyo. * Ngenxa yokuthi imisebenzi enjalo iyingxenye yokusebenza kwebandla lobuKhristu, kumele amboze  ikhanda ukuze atshengise ukuthi wenza umsebenzi ojayele ukwenziwa ngabesilisa.

Kodwa kuleminye imisebenzi yokukhonza engadingi ukuthi owesifazana ongumKhristu amboze ikhanda. Ngokwesibonelo, kakudingeki ukuthi enze njalo nxa ephendula emihlanganweni yobuKhristu, nxa esenkonzweni yendlu ngendlu lomkakhe kumbe lowesilisa obhaphathiziweyo, kumbe nxa efunda loba ekhuleka labantwana bakhe abangabhaphathizwanga. Kuliqiniso ukuthi eminye imibuzo ingabakhona, njalo nxa udade engelaqiniso lokuthi enze njani endabeni le, angachwayisisa ngaloludaba. * Njengoba kutshengiswe emfanekisweni, kuyabe kungelanto embi ukuthi amboze ikhanda nxa engelaqiniso kumbe umzwangedwa wakhe usithi kamboze ikhanda.

Okumenza enze njalo. Kuvesi lika-10, sithola izizathu ezimbili ezenza owesifazana ongumKhristu afune ukumboza ikhanda: “Ngenxa yezingilosi, owesifazana kumele abe lophawu lwamandla ekhanda lakhe.” Okwakuqala, nanzelela umutsho lo othi, ‘uphawu lwamandla.’ Ukumboza ikhanda yindlela owesifazana atshengisa ngayo ukuthi uyananzelela amandla uJehova awanike abesilisa ababhaphathiziweyo ebandleni. Ngaleyo ndlela uyabe etshengisa ukuthi uyamthanda uJehova uNkulunkulu lokuthi uthembekile kuye. Isizathu sesibili sisemazwini athi, “ngenxa yezingilosi.” Ukumboza kowesifazana ikhanda kuziphatha njani lezozidalwa zomoya ezilamandla?

Kuyazinceda izingilosi ukubona ukuthi amandla kaNkulunkulu ayahlonitshwa yinhlanganiso kaJehova yonke emhlabeni lasezulwini. Ziyancedakala futhi langokubona abantu abelesono behlonipha amandla kaNkulunkulu. Isizathu salokhu ngesokuthi lazo kumele zizehlise ehlelweni lukaJehova. Izingilosi ezinengi zehluleka ukukwenza lokhu esikhathini esadlulayo. (UJuda 6) Kungenzakala ukuthi izingilosi zibone owesifazana ongumKhristu okhaliphileyo futhi ololwazi olunengi ukwedlula owesilisa obhaphathiziweyo osebandleni, kodwa ezimisele ukuqhubeka ezehlisa ebunhlokweni bakhe. Ngezinye izikhathi, owesifazana angabe engumKhristu ogcotshiweyo ozakuba ngomunye wezindlalifa ezikanye loKhristu. Owesifazana onjalo uyabe ezakuba sesikhundleni esedlula ngitsho lesezingilosi njalo uzabusa loKhristu ezulwini. Leso yisibonelo esihle ezingilosini. Ngakho iqiniso yikuthi ukumboza ikhanda kulithuba elihle lokuthi bonke abesifazana batshengise ukulalela ngokuziphatha ngokuthembeka langokuthobeka emehlweni ezigidi zezingilosi ezithembekileyo.

^ indima 3 Owesifazana ongumKhristu ngeke akhuleke ephumisela umkakhe okholwayo ekhona ngaphandle nxa umkakhe engasenelisi ukukhuluma ngenxa yomkhuhlane othile.

^ indima 1 Udade ngeke kudingakale ukuthi amboze ikhanda nxa eqhuba isifundo esihleliweyo kulommemezeli wesilisa ongabhabhathizwanga futhi ongasimkakhe.

^ indima 2 Ukuze uthole okunengi, bona i-Nqabayokulinda ka-July 15, 2002, amakhasi 26-​27 leyesiNgisi eka-February 15, 1977, amakhasi 125-128.