Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

“Zigcineni Lisethandweni LukaNkulunkulu”

 ISENGEZO

Izingxenyana Zegazi Kanye Lokuhlinzwa

Izingxenyana Zegazi Kanye Lokuhlinzwa

Izingxenyana zegazi. Izingxenyana zegazi zithathwa kuzingxenye ezine eziqakathekileyo zegazi​—ama-cell abomvu, ama-cell amhlophe, ama-platelets kanye le-plasma. Ngokwesibonelo, ama-cell abomvu aleprothini okuthiwa yi-hemoglobin. Izinto ezenziwe nge-hemoglobin etholakala ebantwini loba ezinyamazaneni ziye zasetshenziswa ekwelapheni izigulane ezilegazi elilutshwana kumbe ezilahlekelwe ligazi elinengi.

I-Plasma ilamanzi angamaphesenti angu-90​—ithwala ama-hormones, itswayi elingaveli ezintweni eziphilayo, ama-enzymes kanye lama-nutrients agoqela ama-minerals letshukela. I-plasma ilezinto ezenza ukuthi igazi linqume, ama-antibodies alwisana lomkhuhlane kanye lamaprothini afanana le-albumin. Nxa umuntu elomkhuhlane othile, amadokotela angathi ahlatshwe ijekiseni ye-gamma globulin ethethwe ku-plasma yabantu asebeke belatshwa lowomkhuhlane. Ama-interferons kanye lama-interleukins angavela kuma-cells amhlophe njalo asetshenziswa ukwelapha imikhuhlane ebangelwa ngamagcikwane kanye lemvukuzane.

Kumele amaKhristu akwamukele yini ukwelatshwa okuhlanganisa izingxenyana zegazi? IBhayibhili kalilaziqondiso ezicacileyo kulokhu, ngakho-ke umuntu munye ngamunye kumele asebenzise umzwangedwa wakhe ekwenzeni isinqumo phambi kukaNkulunkulu. Abanye bangala zonke izingxenyana lezo, befaka isizatho sokuthi uMthetho kaNkulunkulu awunika ama-Israyeli wawusithi igazi eliphuma enyamazaneni kwakumele ‘lichithelwe emhlabathini.’ (UDutheronomi 12:22-24) Abanye, bangala ukufakwa igazi lilonke kumbe izingxenye zalo ezinkulu, kodwa bangavuma ukwelatshwa okugoqela ingxenyana yalo ethile. Bangahle bathi kwezinye izikhathi izingxenyana ezithethwe egazini zincane kakhulu okokuthi azisakumeli ukuphila kwenyamazana igazi elithethwe kuyo.

Lapho usenza isinqumo ngokuphathelane lezingxenyana zegazi, cabanga ngemibuzo elandelayo: Ngiyananzelela yini ukuthi ukwala zonke izingxenyana zegazi kutsho ukuthi kangisoze  ngamukele okunye ukwelatshwa okusetshenziswa khona izinto ezilwisana lomkhuhlane ezenziwe ngegazi kumbe ezinganceda ukuthi igazi linqume ukuze ukopha kume. Ngingamchasisela yini udokotela izizatho zami zokwala kumbe zokuvuma ukusetshenziswa kwezinye izingxenyana zegazi?

Ukuhlinzwa. Nxa kuyikuthi kudingeka ukuthi uhlinzwe, amadokotela alezindlela ezitshiyeneyo zokwenza ukuthi igazi lingachitheki kakhulu. Bangafaka okusamanzi egazini lakho (hemodilution). Bayaphambukisa igazi lesigulane liye ezigujini besebengezelela igazi elisele emzimbeni ngokusamanzi ukuze balenze libe linengi. Ngemva kokuhlinzwa kumbe ngesikhathi sokuhlinza, igazi ebelisezigujini liyabuyiselwa emzimbeni. I-cell salvage iyakhongozela igazi eliphuma ngesikhathi sokuhlinzwa ilibuyisela emzimbeni. Igazi liyakhongozelwa esilondeni beseligeziswa kumbe licengwe beselibuyiselwa kulowo ogulayo. Ngenxa yokuthi izindlela ezisetshenziswa ngodokotela ziyatshiyana, umKhristu kumele akwazi ukuthi udokotela omelaphayo ufuna ukusebenzisa yiphi indlela.

Nxa usenza isinqumo ngokwelatshwa okunjalo, zibuze: “Nxa igazi lami lingakhitshwa emzimbeni wami njalo ukuhamba kwegazi kuphanjaniswe okwesikhathi esithile, umzwangedwa wami uzangivumela yini ukuthi ngibone igazi lelo njengelilokhu lingelami, ngaleyondlela kungabi lesidingo sokuthi ‘lichithelwe emhlabathini’?” (UDutheronomi 12:23, 24) Ngeke kuwukhathaze yini umzwangedwa wami ofundiswe liBhayibhili nxa kungathi ngesikhathi sokwelatshwa elinye igazi lami likhitshwe lihlanganiswe  lokunye nje beselibuyiselwa futhi emzimbeni wami? Ngiyananzelela yini ukuthi ukwala konke ukwelatshwa okuhlanganisa ukusetshenziswa kwegazi lami kutsho ukuthi kangisoze ngivume ukuhlolwa igazi, ukuhlanzwa kwegazi (hemodialysis) kumbe ukufakwa umtshina ohambisa igazi ofakwa esikhundleni senhliziyo kanye lamaphaphu?

UmKhristu kumele azenzele yena isinqumo sokuthi uzavumela ukuthi igazi lakhe liphathwe njani ngesikhathi eselatshwa kumbe ehlinzwa. Lokho kuhlanganisa ukuhlolwa kanye lokwelatshwa okukhona kulezinsuku okugoqela ukuthathwa kwegazi elithile, mhlawumbe lilungiswe ngenye indlela, beselibuyiselwa.