Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Buyela KuJehova

 INGXENYE 2

Ukukhathazeka—“Sicindezelwe Kalukhuni Emaceleni Wonke”

Ukukhathazeka—“Sicindezelwe Kalukhuni Emaceleni Wonke”

“Mina lomkami sadivosa ngemva kweminyaka engu-25 sitshadile. Abantwabami batshiya iqiniso. Ngaqalisa ukubanjwa imikhuhlane etshiyeneyo. Lokhu kwangenza ngacindezeleka kakhulu. Ngasengibona angathi umhlaba usungihlanekele njalo ngasengicabanga lokuthi kangisenelisi ukukuthwala konke. Ngacina ngingasayi emihlanganweni njalo ngingasayifezi inkonzo.”​—UJune.

UKUKHATHAZEKA kuhlasela wonke umuntu, ngitsho labantu bakaNkulunkulu. Umhubi wabhala wathi: “Ukunqineka kwase kungikhulela.” (IHubo 94:19) Kanti njalo uJesu wathi ngesikhathi sokuphela ‘ukunqineka ngezinto zempilo’ kwakuzakwenza ukuthi ukukhonza uJehova kubenzima kakhulu. (ULukha 21:34) Wena-ke? Uzwa angathi udubo lwemali kumbe izinhlupho ezisemulini yakho loba ukugula sekukukhulela yini? UJehova angakusiza njani ukuthi wenelise ukukuthwala?

‘Amandla Amakhulukazi’

Ngamandla ethu ngeke silwisane lokukhathazeka. Umphostoli uPhawuli wathi: “Sicindezelwe kalukhuni emaceleni wonke.” Waphinda wathi: “Sididekile” njalo “sitshayelwa phansi.” Kodwa wabuya wathi: “kasichobozwanga,” “kasilahlanga themba” njalo “kasibhujiswanga.” Kuyini okusisiza ukuthi sikhuthazele? UJehova uNkulunkulu onguSomandla nguye osipha “amandla la amakhulukazi.”​—2 KwabaseKhorinte 4:7-9.

Cabanga ukuthi wawuwathola njani “amandla la amakhulukazi” esikhathini esidlulileyo. Uyasikhumbula yini isikhathi lapho owezwa khona inkulumo eyayikukhuthaza eyakwenza wabona ukuthi uJehova ulothando oluqotho? Lwalungaqini yini ukholo lwakho nxa wawutshela abanye ngethemba lePharadayisi? Phela amandla okulwisana lokukhathazeka ngezinto zempilo siwathola nxa singena imihlangano yobuKhristu njalo sitshela abanye ngesikukholwayo. Siyahlaliseka lasengqondweni, okusinceda ukuthi sikhonze uJehova sithokoza.

“Nambithani Libone Ukuthi UJehova Ulungile”

Kuyenzakala ukuthi ubone angathi izinto sezikwandela empilweni. Ngokwesibonelo uJehova uthi sifune uMbuso kuqala njalo sikhuthale ekukhonzeni. (UMathewu 6:33; ULukha 13:24) Kodwa kuthiwani nxa ukuphikiswa, ukugula kumbe izinhlupho ezisemulini sekukuqede amandla? Ungenzani nxa umsebenzi usukuqedela isikhathi lamandla obungakusebenzisa ebandleni? Kungenzeka ubone angathi izinto lezi sezikukhulela ngoba isikhathi sisincane njalo lamandla okukuthwala engasekho. Mhlawumbe uyake ucabange lokuthi uJehova ulindele ukuthi wenze okungaphezu kwamandla akho.

UJehova uyazwisisa. Kalindelanga ukuthi senze okungaphezu kwamandla ethu. Njalo uyananzelela ukuthi kuthatha isikhathi ukuthi siphinde sibe lamandla lokuthi ukukhathazeka esilakho kuphele.​—IHubo 103:13, 14.

Ngokwesibonelo, khangela ukuthi uJehova wamnakekela njani umphrofethi u-Elija. U-Elija wake wakhathazeka kakhulu njalo wesaba waze wabalekela enkangala. UJehova wamhalada yini u-Elija emtshela ukuthi abuyele emsebenzini wakhe? Kazange enze njalo, kodwa wathuma ingilosi yakhe kabili ukuthi iyemvusa kuhle njalo imnike ukudla. Lanxa kunjalo, kwadlula amalanga angu-40 u-Elija elokhu ekhathazekile njalo esesaba. Kuyini okunye uJehova akwenzayo ukuze amsize? Okokuqala, uJehova wamtshengisa ukuthi wayelamandla okumvikela. Okwesibili, uJehova wamduduza ngokukhuluma  laye ‘ngelizwi elipholileyo enyenyeza.’ UJehova wacina ngokumtshela ukuthi wayengayedwa kodwa kwakulabanye abantu abayizinkulungwane ababemkhonza bethembekile. Ngesikhatshana nje, u-Elija waphinda waba ngumphrofethi okhutheleyo. (1 AmaKhosi 19:1-19) Sifundani kulokho? Lapho u-Elija esekhulelwe yikukhathazeka, uJehova wambekezelela njalo waba lesineke kuye. UJehova kakantshintshi. Lathi lamuhla uyasinakekela ngendlela anakekela ngayo u-Elija.

Izinto ocabanga ukuzenzela uJehova kumele kube yizinto ongenelisa ukuzenza. Ungaqathanisi izinto owenelisa ukuzenza khathesi lezinto owawuzenza kudala. Ngokwesibonelo: Nxa umuntu oyingcitshi ekugijimeni eselezinyanga kumbe iminyaka engaziqeqetshi, mhla eseqalisa kutsha ukuziqeqetsha ngeke ahle agijime njengakudala kwakhe. Kodwa uqala ngokuzimisela ukwenza izinto ezincane ezizamenza abe lamandla njalo akhuthazele. AmaKhristu anjengabantu abagijimayo. Aziqeqetsha elenhloso ecacileyo. (1 KwabaseKhorinte 9:24-27) Yindaba lawe ungazimiseli ukwenza okuthile ekukhonzeni obona angathi ungakufinyelela khathesi? Ngokwesibonelo ungazimisela ukungena omunye wemihlangano yebandla. Mcele uJehova ukuthi akuncedise ukuze wenelise ukukwenza. Nxa ubuhlobo bakho loNkulunkulu sebuqalisa ukuqina, ‘uzanambitha ubone ukuthi uJehova ulungile.’ (IHubo 34:8) Ungakhohlwa ukuthi loba yini oyenzayo ukuze utshengise ukuthi uyamthanda uJehova iligugu kuye, lanxa ingakhanya incane kangakanani.​—ULukha 21:1-4.

UJehova kalindelanga ukuthi senze okungaphezu kwamandla ethu

“Yiso Kanye Isikhuthazo Engangisidinga”

UJehova wamsiza njani udadewethu uJune ukuthi abuyele kuye? UJune uthi: “Ngangihlala ngithandaza kuJehova, ngimcela ukuthi angincedise. Umalokazana wami wasengitshela ngomhlangano owawusedolobheni engangihlala kulo. Ngahlela ukuthi ngiye khona okwelanga elilodwa. Kwakumnandi okwamagama ukuphinda ngibe phakathi kwabantu bakaJehova! Umhlangano lo waba yiso kanye isikhuthazo engangisidinga. Khathesi sengimkhonza ngithokoza uJehova njengakuqala. Sengiyazi into engiyiphilelayo. Sengikwazi mhlophe ukuthi akumelanga ngibe yinkom’idla yodwa, kodwa ngiyaludinga usizo lwabazalwane. Ngiyathokoza ngoba ngalithola ithuba lokuthi ngiphenduke.”