Xikita nochi

PIZARRA ANIMADA

Kuali ximotlapoui iuan motatajuan

Kuali ximotlapoui iuan motatajuan

Xikita tlen mitspaleuis kualtsin ximotlapoui iuan motatajuan.