Xikita nochi

PIZARRA ANIMADA

¿Amo keman tikkaua mocelular noso motableta?

¿Amo keman tikkaua mocelular noso motableta?

Xamo nochipa tikneki tikitas mocelular noso motableta. Xikita tlen mitspaleuis para amo ijkon tikchiuas.