Motlaneltokilis mitspaleuis xikajsikamati tlen omoijto panos uan kichikauas okachi motlaneltokilis. Xikita ken uelis mochiuas.