¿Tleka moneki timomachtis Biblia?

KEN UELIS TIKIXTIS