Xikita nochi

Tlen kiualika

Okachi xitlatemo itech jw.org

Okachi xitlatemo itech jw.org

¿Katli okachi mitspaktiskia tikmatis?

¿Ken uelis niyolpakis iuan nofamilia?

Xikita revista ¡Ma titlachixtokan! ¿Tlen techpaleuis ma tiyolpakikan?”.

Xikinmachti mokoneuan ma kichiuakan tlen kuali

Xikita itech pizarra animada “¿Amo keman tikkaua mocelular noso motableta?”.

Amo ma mitstekipacho tlen panos satepan

Xikita revista Akin Tetlapouijtok ¿Tlen techpanos satepan?”.

Biblia mitspaleuis tejuatsin uan mofamilia okachi xiyolpakikan uan xikmatikan satepan okachi kuali nanyetoskej.