Xikita nochi

Tlen kiualika

 INEMILIS

Jehová techteochiua tla tikchiuaj tlen technauatia

Jehová techteochiua tla tikchiuaj tlen technauatia

“¡Tejuan uelis tiaskej!”. Ijkon okijto nonamik uan ne uan nokni uan isiua ijkuak otechiluijkej oksekan ma tiktekichiuilitij Jehová. ¿Tleka ijkon otikijtojkej? ¿Ken otechteochi Jehová? Achto ma namechtlapoui tlen otechpanok.

ONINESKI itech 1923 ompa Hemsworth, tlen poui itech altepetl Yorkshire (Inglaterra). Nokni Bob ye okipiaya okachi miak xiuitl. Ijkuak ne onikpiaya chiknaui xiuitl, notajtsin okinkokoliaya teopixkej tlen okipiayaj ome inmixko uan satepan okinmakakej seki amochmej kanin okijtoayaj ken tlakajkayaua tlaneltokalistli tlen amo melauak uan sapanoa omotlajtlachialti ijkuak okintlajtolti. Satepan se tlakatl itoka Bob Atkinson oyajki tokalijtik uan ika gramófono okitlali se tlapoualistli tlen okitemakak tokni Rutherford. Ijkuak otikitakej yejuan inmiaxkauan amochmej tlen otlajtoayaj itech tlaneltokalistli tlen amo melauak. Notatajuan okiluijkej Bob Atkinson touan ma tlakuati nochi tiotlak uan ma technankili tlen tiktlajtlaniskiaj. Ye otechilui ma timonechikotij ikalijtik se tokni tlen okatka uejka. Opejki timonechikoaj uan omochi se tlanechikol ompa Hemsworth. Satepan opejki tikinkalotiaj tokniuan tlen axkan moixmatij tlayekankej itech circuito uan noijki otikinmiluiayaj precursores ma tlakuatij tokalijtik. Sapanoa onechpaleui ijkuak inmiuan onikatka.

Nokalchanejkauan okinekiayaj tlanemakaskej pero notajtsin okilui nokni: “Ayakmo titlanemakaskej tla tikneki tiyetos precursor”. Uan Bob oyajki oksekan otlapaleuito ken precursor ijkuak okipiaya 21. Ome xiuitl satepan ijkuak onikpiaya 16 noijki onimochi precursora. Itech semana noselti onitetlapouiaya; onikuikaya gramófono uan se tarjeta de testimonio. Uan Jehová onechteochi porque se akin onikmachtijtoka totoka okipatlak inemilis. Satepan noijki ikalchanejkauan opejki momachtiaj. Se xiuitl satepan, onechiluijkej ma niyeto precursora especial uan onichantik iuan Mary Henshall. Otechtitlankej condado de Cheshire kanin amo ikaj otetlapouiaya.

Ijkuakon opanotoka Segunda Guerra Mundial uan tinochtin siuamej otechnauatijkej ma tikinpaleuikan soldados. Uan tlen pouij itech okseki tlaneltokalismej okinmiluijkej amo omonekiaya ma kinpaleuikan soldados. Ik non, otikchiayaj tekiuajkej noijki ma techiluikan amo ma tikinpaleuikan  soldados porque otikatkaj precursores especiales. Pero amo ijkon okichijkej uan onechtsakej se metstli. Ijkuak onikpixki 19, onikijto amo nikchiuaskia porque notlalnamikilis amo onechkauiliaya. Onia inmixpan jueces uan amo onechtsakej. Ijkuakon onikitak Jehová onechmakitskijtoka, onechpaleui ika iespíritu uan onechyolchika (Is. 41:10, 13).

ONIKIXMATKI AKIN IUAN ONIMONAMIKTI

Itech 1946 onikixmatki Arthur Matthews. Ijkuakon yikin okikixtijkej telpiloyan porque amo oyajki guerra uan otetlapouito Hemsworth iuan ikni tlen okatka precursor especial. Intatajuan okinmachtijkej Biblia ijkuak okatkaj tsikitsitsintin uan omoapolaktijkej ijkuak okatkaj telpokamej. Ijkuak oajsito Arthur ompa Hemsworth, Dennis okititlankej Irlanda. Uan notatajuan okiluijkej Arthur ma chantiti tokalijtik porque kuali otekitiaya ken precursor uan okipiaya kuali iyelis. Ijkuak oniaya nikintlajpalotij notatajuan, Arthur uan ne otitlapajpakayaj. Satepan opejki timotlajkuililiaj. Maski itech 1948 okitsakej Arthur, eyi metstli satepan, itech enero 1949 otimonamiktijkej. Otiknekiayaj okachi tiktekichiuiliskej Jehová. Otikmaluiayaj tomin uan otitlapaleuiayaj ijkuak okitekiayaj tlakilotl. Uan Jehová otechpaleui ma tiyetokan precursores.

Satepan ijkuak otimonamiktijkej (Hemsworth 1949)

Opanok se xiuitl uan otechiluijkej ma titlapaleuitij Irlanda del Norte. Otiajkej Armagh uan satepan Newry, ompa miakej okatkaj católicos. Ompa okinchikoitayaj akinmej opouiayaj itech okse tlaneltokalistli, ik non, otimomaluiayaj ijkuak otitetlapouiayaj. Otimonechikoayaj inkalijtik sekimej tokniuan tlen omokauaya kanaj 16 kilómetros. Chikueyi otimonechikoayaj. Ijkuak ompa otimokauayaj, otikochiayaj ipan tlali pero mostlatika kuali otitlakuayaj. Melauak nechyolpaktia axkan katej sapanoa miakej tokniuan.

“¡TEJUAN UELIS TIASKEJ!”

Nokni uan isiua tlen itoka Lottie, yokatkaj precursores especiales ompa Irlanda del Norte. San sekan otiajkej ueyi nechikol de distrito itech 1952 ompa Belfast. Tokni tlen otechkaloti noijki okikaloti tokni Pryce Hughes tlen otlayekanaya itech Betel tlen kajki Gran Bretaña. Se yoak otimotlapouijtokaj itech amatlajkuilol tlen itoka El camino de Dios es el de amor, non amatlajkuilol okichijchijkej para akinmej ochantiayaj Irlanda. Tokni Hughes okijto oui tikintlapouiskiaj católicos tlen ochantiayaj República de Irlanda. Sekimej okinkixtiayaj tokniuan kanin omokalotijtokaj uan teopixkej okinmiluiayaj oksekimej ma kinchiuilikan tlen amo kuali. Satepan tokni okijto: “Tiknekij ma techpaleuikan tokniuan tlen kipiaj incarro uan tlen kinekiskej yaskej tetlapouitiuij itech nochi altepetl ika nin amatlajkuilol”. * Arthur uan ne otikijtojkej: “¡Tejuan uelis tiaskej!”.

Tikatej iuan toyolikniuan itech se motocicleta

Ompa Dublín, precursores omokalotiayaj ikalijtik tokni Rutland tlen okitayaj ken innantsin uan  yokipiaya miak xiuitl okitekichiuilijtoka Jehová. Tejuan ompa otimokalotijtokaj uan satepan otiknemakakej tlen otikpiayaj uan otiajkej itech se motocicleta tlen ochijchitoka ken se carro tlen okatka iaxka Bob uan otikkoatoj se carro. Otikkojkej se carro tlen ok kuali otekitiaya uan otikiluijkej akin otechnemakilti ma kiuika tokalijtik porque amo otikmatiayaj ken tikuikaskej. Arthur omotlali ipan totlapech se tiotlak uan omokuayejyekojtoka ken kiuikatinemis non carro. Mostlatika ijkuak Arthur okinekiaya kikixtis carro, oejkok Mildred Willet, se misionera tlen satepan omonamikti iuan John Barr. Okimatiaya kiuikas carro. Otechmachti ken uelis tikuikatinemiskej tocarro uan totoka otimomachtijkej.

Tocarro uan noijki remolque tlen itech otichantiayaj

Noijki omonekiaya tikajsiskej kanin timokalotiskej. Otechiluijkej amo ma tichantikan itech se remolque (se carro tlen ochijchitoka ken se kali) porque uelis kitlatiskiaj akinmej otechkokoliayaj. Ik non, otiktemojkej se kali pero amo otikajsikej uan otikochkej itech tocarro. Mostlatika san otikajsikej se remolque tlen okipiaya ome camas tsikitsitsintin. Pero tlen otekitiayaj intlala otechtlajtlachialtijkej porque otechkauiliayaj ma tikketsaltikan remolque ompa intlala. Kanaj 20 kilómetros otiayaj titetlapouitiuij. Satepan remolque oksekan otikuikayaj uan otiayaj titetlapouitiuij ik kanin otikketsaltiayaj.

Ompa Irlanda del sureste amo otikpixkej ouijkayotl ijkuak otitetlapouiayaj. Otikintemakakej 20,000 amatlajkuilolmej uan akinmej okinekiayaj momachtiskej, intoka otikintitlanilijkej tokniuan tlen tekitij Betel. Nechyolpaktia axkan katej miakej tokniuan kanin otitetlapouijkej.

OKSEPA OTECHTITLANKEJ INGLATERRA UAN SATEPAN OTECHTITLANKEJ ESCOCIA

Seki xiuitl satepan, otechtitlankej ik sur ompa Londres. Uan opanok seki semanas, Arthur okiualnotskej tlen tekitij Betel para mostlatika ma tekiti ken tlayekanki itech circuito. Otechititijkej se semana ken tikintlajpaloskej tlanechikolmej uan otiajkej Escocia otikintlajpalotoj tlanechikolmej. Arthur amo omajxili momachtis pero nochipa okichiuaya tekitl maski oui. ¡Melauak onechpaleuiaya ineskayo! Uan otechyolpakti nin tekitl. Ken yimiak xiuitl otitetlapouijtokaj kanin amo ikaj otetlapouiaya, otiyolpakej ijkuak opejki tikintlajpaloaj tokniuan.

Itech 1962 Arthur okiyolejkej ma momachtiti itech Tlamachtil ika Biblia tlen kichiua Watchtower itech Galaad. Nin ouejka majtlaktli metstli uan ne amo onechyolejkej, ik non, omonekiaya tikpejpenaskej tlen tikchiuaskej. Otikpejpenkej ma momachtiti Arthur maski noselti nimokauaskia. Oksepa onechtitlankej ken precursora especial ompa Hemsworth. Ijkuak otlanki omomachti Arthur okitlalijkej tlayekanki itech distrito. Otikintlajpaloayaj tokniuan desde Escocia, ik norte itech Inglaterra uan Irlanda ik Norte.

 OTIKCHIJKEJ OKSE TEKITL OMPA IRLANDA

Itech 1964 Arthur okimakakej okse tekitl. Tekitiskia itech Betel tlen kajki Irlanda. Otechpakti ijkuak otikatkaj itech circuito uan itech distrito, ik non, tepitsin onimomojtiaya. Pero axkan sapanoa nimotlasojkamati porque onitekitik Betel. Yonikitak tla tikseliaj tekitl tlen techmaka Jehová maski amo techpaktis, ye nochipa techteochiuas. Ompa Betel onitekitiaya itech oficinas, onikintlaliaya amatlajkuilolmej, onitlakualchiuaya uan onitlachipauaya. Noijki ualeua otechtlaliayaj itech distrito uan otikinmixmatkej miakej tokniuan. Noijki otikinmitakej akinmej otikinmachtiayaj okipatlakej innemilis. Non okichi kuali ma timouikakan iuan tokniuan tlen chantij Irlanda. ¡Melauak se tlateochiualistli!

OTLAPALEUI UEYI NECHIKOL INTERNACIONAL TLEN OMOCHI IRLANDA

Itech 1965 omochi achto ueyi nechikol internacional ompa Irlanda ompa Dublín. * Omochi nin ueyi nechikol maski miakej amo okinekiayaj ma mochiua. Omonechikojkej 3,948 uan 65 omoapolaktijkej. Uan 3,500 oualajkej itech okseki altepemej uan omokalotijkej ompa Dublín. Tokniuan tlen otekalotijkej okintitlanilijkej se carta kanin okintlasojkamatiliayaj uan miakej okijtojkej tokniuan melauak kuali inyelis. Melauak otlapaleui ueyi nechikol internacional tlen omochi Irlanda.

Arthur okinamikito tokni Nathan Knorr ijkuak oyajki ueyi nechikol itech 1965

Arthur okitematilti Noamoch tlen nechtlapouia itech Biblia ika tlajtoli tlen tlajtoaj Irlanda (1983)

Itech 1966, ik norte uan sur itech Irlanda, Betel tlen kajki Dublín opejki kita tekitl tlen ompa omochiuaya uan non otetlajtlachialtiaya porque políticos uan tlaneltokalismej omochikoitayaj. Melauak kualtsin otimomachilijkej ijkuak otikitakej miakej católicos opejki momachtiaj Biblia uan otitetlapouijkej iuan akinmej achto amo okinekiayaj ma titetlapouikan.

OMOPATLAK TONEMILIS

Itech 2011 totoka omopatlak tonemilis. Kali Betel tlen kajki Gran Bretaña uan tlen kajki Irlanda okinsetilijkej uan otechiluijkej ma tiakan Betel tlen kajki Londres. Ijkuakon onechtekipachoaya nonamik porque omokokoaya. Akinmej tlapajtiaj okijtojkej okipiaya se kokolistli tlen itoka Parkinson. Uan 20 de mayo 2015, omikik notlasojtsin Arthur ijkuak okipiaya sesenta y seis xiuitl.

Nochi nin xiuitl nimotekipachoa uan nimoyolkokoa. Porque Arthur nochipa nouan okatka uan amo ueli nikilkaua. Pero ijkuak techpanoa ouijkayotl, okachi kuali timouikaj iuan Jehová. Noijki sapanoa nechyolchikaua ijkuak nikita tokniuan sapanoa okitlasojtlayaj Arthur. Tokniuan tlen chantij Irlanda, Gran Bretaña uan seki tlen chantij Estados Unidos nechinualtitlaniliaj cartas. Ika ninmej cartas nimoyolchikaua noijki nechyolchikaua Dennis ikni Arthur, isiua tlen itoka Mavis uan nosobrina Ruth uan Judy.

Onka se tlaxelol tlen sapanoa nechyolchikaua Isaías 30:18, ompa kijtoa: “Jehová kichixtok namechpaleuis uan kiteititis namechiknomati. Porque Jehová ye se Dios tlen nochi kichiua ika melajkayotl uan yolpakij akinmej kichixtokej”. Nechyolchikaua Jehová mochixtok para kiyektlalis nochi ouijkayotl tlen tikpiaj uan techmakas tekitl itech Xochitlali.

Ijkuak nimokuayejyekoa itech nochi tlen onikchi, nikita Jehová kiyekantok tekitl ompa Irlanda uan melauak kiteochijtok. Niyolpaki porque ompa onitlapaleui. Uan Jehová techteochiua tla tikchiuaj tlen technauatia.

^ párr. 12 Xikita Anuario 1988 itech páginas 101 uan 102.

^ párr. 22 Xikita Anuario 1988, páginas 109 a 112.