Xikita nochi

Tlen kiualika

 INEMILIS

Nimochiua ken tlaltikpaktlakamej

Nimochiua ken tlaltikpaktlakamej

Itech xiuitl 1941, notajtsin okilui nonantsin: “¡Tla timoapolaktis, nimitskajteuas!”. Pero nonantsin omoapolakti. Uan notajtsin oyajki ijkon ken okijto. Ne yikin onikpiaya chikueyi xiuitl.

ACHTO panoskia non tlamantli, ne oniknekiaya nikmatis itech Biblia. Nonantsin okinmakakej seki amatlajkuilolmej uan onechpaktiaya, okachi tlaixkopinalmej. Notajtsin amo okinekiaya nonantsin ma nechtlapoui itech Biblia. Pero ne oniknekiaya nikmatis uan oniktlajtlaniaya miak tlamantli nonantsin, ik non, ye onechmachtiaya ijkuak notajtsin amo okatka. Non onechpaleui ma nimotemaka ixpan Jehová. Itech xiuitl 1943 onimoapolakti itech altepetl Blackpool (Inglaterra), ijkuak onikpiaya 10 xiuitl.

OPEJKI NIKTEKICHIUILIA JEHOVÁ

Ijkuakon, nonantsin uan ne san sekan opejki titetlapouiaj. Otitetlapouiayaj ika fonógrafos tlen okipiayaj kanaj 5 kilos. Ken onikatka nichokotsin, oui onikuikaya non tepostli.

Ijkuak onikpiaya 14 xiuitl, yoniknekiaya nimochiuas precursor. Nonantsin onechilui achto omonekiaya ma nimotlapoui iuan tokni akin okinpaleuiaya tokniuan, tlen axkan tikiluiaj tlayekanki itech circuito. Onechilui ma nimomachti se tekitl uan ijkon nikpiaskia tlen ika nimopanoltis ijkuak niyetoskia precursor. Uan  ijkon onikchi. Onitekitik ome xiuitl uan satepan onimotlapoui iuan okse tlayekanki uan onikilui oniknekiaya nimochiuas precursor. Tokni onechilui: “¡Kema, ximochiua precursor!”.

Itech metstli abril, xiuitl 1949, nonantsin uan ne otikkajkej nochi tlen otikpiayaj uan otichantitoj itech altepetl Middleton, tlen okatka ik Mánchester. Ompa otimochijkej precursores. Ijkuak opanok naui metstli, oniktemo okse precursor tlen iuan nitetlapouiskia. Ijkuakon, Kali kanin tekitij iTlaixpantijkauan Jehová otechilui ma titlapaleuitij itech se yankuik tlanechikol itech altepetl Irlam. Nonantsin uan okse tokni, okatkaj precursoras itech okse tlanechikol.

Itech yankuik tlanechikol amo okatkaj miakej tokniuan tlen kinpanoltiskiaj nechikolmej. Ik non, otechiluijkej ma tikinpanoltikan nechikolmej, maski yikin onikpiaya 17 xiuitl. Satepan, onitlapaleuito itech tlanechikol Buxton, kanin amo okatkaj miakej tokniuan. Nochi non onechpaleui kuali nikchiuaskia okseki tekitl tlen satepan nikpiaskia.

Itech xiuitl 1953 otiktematiltijkej yetoskia se tlapoualistli itech altepetl Rochester (Nueva York).

Itech xiuitl 1951 oniktitlanki se amatl pampa nikpiaskia Tlamachtil ika Biblia tlen kichiua Watchtower itech Galaad. Pero itech metstli diciembre, xiuitl 1952, tekiuajkej onechiluijkej ma nimochiua soldado. Onikinmilui amo nikchiuaskia pampa ne nochipa oniktekichiuiliaya toTajtsin Dios. Pero tekiuajkej amo okikakej tlen onikinmilui uan onechtsakej chikuase metstli. Ijkuak onitsaktoka, onechyolejkej ma niuia tlamachtil 22 itech Galaad. Onechkixtijkej itech metstli julio, xiuitl 1953. Satepan, onia itech altepetl Nueva York itech se barco tlen omotokayotiaya Georgic.

Ijkuak oniajsito Nueva York, onia itech ueyi nechikol tlen omochi itech xiuitl 1953, tlen omotokayotiaya “Sociedad del Nuevo Mundo”. Satepan onia itech tren pampa niajsiti itech altepetl South Lansing (Nueva York), uan ompa nikseliskia Tlamachtil ika Biblia tlen kichiua Watchtower itech Galaad. Ijkuak onitemok itech tren onitlejkok itech se carro pampa niajsiti kanin nimomachtiskia. Ken yikin onikiski  itech telpiloyan, amo miak tomin onikpiaya. Oniktlajtlanili 25 centavos se tlakatl tlen ompa oyaya tlen ika niktlaxtlauaskia nopasaje.

ONECHTITLANKEJ ITECH SE UEYI ALTEPETL TLEN UEJKA OKATKA

Tlamachtil itech Galaad otechmachti ken tikinpaleuiskiaj tlaltikpaktlakamej (1 Corintios 9:22). Tokni Paul Bruun uan tokni Raymond Leach uan ne otechtitlankej Filipinas, pero otimochixkej miak metstli pampa tikinpiaskiaj amamej. Ijkuakon, otiajkej itech barco hasta itech altepetl Rotterdam (Países Bajos). Satepan otikpanouijkej mar Mediterráneo, canal de Suez uan otipanokej itech océano Índico hasta otiajsitoj Malasia uan satepan Hong Kong. ¡Otiuejkajkej 47 tonalmej! Itech tonal 19, metstli noviembre, xiuitl 1954 otiajsitoj Manila, se altepetl tlen kajki itech Filipinas.

Raymond Leach uan ne otiajkej itech barco 47 tonalmej uan ijkon otiajsitoj Filipinas kanin otitlapaleuitoj.

Omonekiaya timomatiskej itech non altepetl uan timomachtiskiaj se yankuik tlajtoli. Achto, tieyi otikatkaj itech se nechikol itech altepetl Quezón, kanin miakej otlajtoayaj inglés. Opanok chikuase metstli uan san otikmatiayaj seki tlajtolmej ika tlajtoli tagalo. Pero san niman mopatlaskia non.

Se tonal ijkuak otimokuepatoj otitetlapouitoj, itech metstli mayo, xiuitl 1955, Raymond uan ne otikinselijkej cartas tlen okijtoayaj yotechtlalijkej tlayekankej itech circuito. Ne yikin onikpiaya 22 xiuitl. Pero nin yankuik tekitl nechmachtiskia ma nimochiua ken tlaltikpaktlakamej.

Oniktemakak se tlapoualistli itech se ueyi nechikol de circuito ika tlajtoli becol.

Se neskayotl, oniktemakak achto tlapoualistli ken nitlayekanki itech circuito ixpan se tienda itech se altepetl. Itech ueyi altepetl Filipinas inmixpan miakej otiktemakayaj se tlapoualistli uan san kanin otitlamachtiayaj. Ijkuak onikintlajpaloaya tlanechikolmej, onitlamachtiaya ixpan kali kanin tekitij tekiuajkej, tiankistli, kanin mauiltiaj, parques uan itech esquinas. Se tonal, itech altepetl San Pablo, amo ueli onitlamachti itech tiankistli pampa okiaujtoka. Ik non, onikinmilui tlayekankej kox uelis tiktekitiltiskiaj  kali kanin otimonechikoayaj. Satepan onechtlajtlanijkej kox yetoskia se tlapoualistli maski amo niktemakaskia inmixpan miakej.

Ijkuak onikintlajpaloaya tlanechikolmej nochipa onimokalotiaya iuan tokniuan. Maski inkalijtik amo miak tlamantli okipiayaj, nochipa tlachipauak okatka. Miak uelta onikochiaya ipan tlapechtli uan ipan petlatl. Ijkuak onimaltiaya, omonekiaya nikisas kiauak. Ompa uelis nochtin nechitaskiaj, ik non, amo onikmokixtiliaya notlaken ijkuak onimaltiaya. Ijkuak oksekan oniaya, oniaya itech carro. Ijkuak omonekiaya nikintlajpaloti tlanechikolmej tlen okatkaj itech okseki islas, oniaya itech barco. Amo keman onikpixki se carro.

Onimomachti tlajtoli tagalo maski amo ikaj onechmachti. Onimomachti ijkuak onitetlapouiaya iuan tokniuan uan itech nechikolmej. Tokniuan onechpaleuijkej ma nimomachti intlajtol, uan nikintlasojkamatiliaj yolik uan ika tlasojtlalistli onechiluiayaj ken moijtoa.

Ijkuak opanotiaya xiuitl, opejki nikchiua okseki tekitl. Itech xiuitl 1956, tokni Nathan Knorr otetlajpaloko Filipinas uan omochi se ueyi nechikol iuan nochtin tokniuan itech nochi ueyi altepetl. Tokniuan onechnauatijkej ma nimotlapoui iuan akinmej tekitij itech radio uan televisión. Amo onikmatiaya ken nikchiuas, pero oksekimej tokniuan onechmachtijkej. Uan seki metstli satepan, omochi okse ueyi nechikol iuan nochtin tokniuan itech non ueyi altepetl uan ne onikyekanki non nechikol. Otechtlajpaloko tokni Frederick Franz tlen okatka itech kali kanin kiyekanaj tekitl tlen kichiuaj iTlaixpantijkauan  Jehová. Onimomachti miak tlamantli itech tokni Franz. Ijkuak tokni Franz okitemakak tlapoualistli, okonaki camisa tlen itoka barong tagalog tlen kitekitiltiaj itech ueyi altepetl Filipinas. Tokniuan okinpakti ijkon omotlakenti tokni Franz. Non onechmachti moneki nikchiuas ken oksekimej kichiuaj.

Ijkuak onechiluijkej niyetoskia tlayekanki itech distrito, noijki onimomachti okseki tlamantli. Ijkuakon, otikteititiayaj película La felicidad de la Sociedad del Nuevo Mundo. Otikteititiayaj kanin okatkaj miakej tlaltikpaktlakamej. Ualeua moyomej otechkuayaj. Ijkuak oxotlatoka proyector itech omopepechoayaj moyomej, uan amo ikaj okatka akin kichipauaskia. Ualeua oui otechchiuiliaya ijkon titlamachtiskej, pero miakej omomachtijkej uan okitakej ialtepe Jehová kajki itech nochi Tlaltikpak.

Teopixkej católicos okinmiluiayaj tekiuajkej amo ma techkauilikan ma tikinchiuakan uejueyij nechikolmej. Ijkuak otiktemakayaj se tlapoualistli kanin okatka se teopan, okintsiliniayaj campanas pampa amo ikaj ma techkaki. Pero miakej omomachtijkej tlen melauak itech Biblia uan axkan miakej tlen chantij itech nonmej altepemej kitekichiuiliaj Jehová.

OKSEKI TEKITL UAN OKSEKI TLAMANTLI OMOPATLAK

Itech xiuitl 1959, onechyolejkej ma nitekiti itech Kali kanin tekitij iTlaixpantijkauan Jehová itech altepetl Filipinas. Ompa onimomachti miak tlamantli. Satepan onechiluijkej nikintlajpaloskia kalmej kanin tekitij iTlaixpantijkauan Jehová uan onitetlajpaloto itech okseki uejueyij altepemej. Ijkuakon, onikixmatki se tokni tlen itoka Janet Dumond, ye okatka misionera itech ueyi altepetl Tailandia. Seki kauitl otikinmotitlaniliayaj cartas uan satepan otimonamiktijkej. Yikipia 51 xiuitl tiyolpakij san sekan tiktekichiuiliaj Jehová.

Iuan Janet otitetlajpalotoj itech se isla tlen kajki itech ueyi altepetl Filipinas.

 Se tlateochiualistli yonikintlajpaloto tokniuan itech 33 uejueyij altepemej. Non onechmachti ma nikchiua ken yejuan, maski tlatlamantli incostumbres uan non niktlasojkamati. Noijki nochi non onechmachti Jehová kintlasojtla nochtin tlaltikpaktlakamej (Hechos 10:34, 35).

Tiyolpakij tikinmitaj katej okachi miakej iTlaixpantijkauan Jehová itech ueyi altepetl Filipinas.

TIMOCHIJCHIKAUAJ TIKSELISKEJ OKSEKI TEKITL

Janet uan ne ok tikatej itech Kali kanin tekitij iTlaixpantijkauan Jehová itech altepetl Quezón, techpaktia tiktekichiuiliskej Jehová itech altepetl Filipinas. Yikipia 60 xiuitl oniajsiko Filipinas. Ijkuak oniajsiko san 20,000 tokniuan otetlapouiayaj. Uan axkan tetlapouiaj kanaj 200,000. Maski yopanok miak xiuitl, ok nikneki nikchiuas tlen Jehová kineki ma nikchiua. Se neskayotl, ika miak pakilistli tikpaleuiaj tlen ialtepe Jehová kipatlatok.

Nochipa titetlapouiaj.

Tiyolpakij ijkuak timochijchikauaj tiktlakamatiskej Jehová. Noijki tikpatlaj tlen moneki uan ijkon okachi kuali tikinpaleuiaj tokniuan. Tiknekij titlapaleuiskej uan timochiuaskej ken tlaltikpaktlakamej hasta kanin Jehová techkauilis.

Ok titekitij itech Kali kanin tekitij iTlaixpantijkauan Jehová itech altepetl Quezón.