Romanos 16:1-27

  • Pablo okinekiaya makixmatikan Febe tlen okitekichiuiliaya toTajtsin Dios (1, 2)

  • Pablo okintlajpalo tokniuan tlen chantij Roma (3-16)

  • “Kuali xikitakan akinmej kinekij namechxexeloskej” (17-20)

  • Akinmej okipaleuiayaj Pablo noijki okintlajpalojkej tokniuan (21-24)

  • Yomomatki itlaj santo tlen amo omomatiaya (25-27)

16  Nikneki xikixmatikan tokni Febe, ye tlapaleuia itech tlanechikol tlen kajki Cencreas.  Kuali xikselikan ika itoka toTeko ijkon ken moneki tikinseliskej tokniuan tlen tlaneltokaj. Noijki xikmakakan tlen kipoloua porque ye miakej yokinpaleui uan ne noijki yonechpaleui.  Techintlajpalilikan Priscila uan Áquila. Yejuan tlaneltokaj ijkon ken ne uan kitekichiuiliaj Cristo Jesús.  Noijki onechpaleuijkej maski uelis kinmiktiskiaj, ikinon ne nikintlasojkamatilia uan noijki nochi tlanechikolmej tlen katej itech tlatlamantli altepemej.  Noijki techintlajpalilikan akinmej monechikouaj* inkalijtik. Techtlajpalilikan Epéneto tlen niktlasojtla. Ye poui inuan akinmej achto omochijkej idiscípulos Cristo ompa Asia.  Xiktlajpalokan María, ye namopatka chikauak yotekipano.  Xikintlajpalokan Andrónico uan Junias. Yejuan nofamiliares uan san sekan otitsaktokaj. Yejuan okachi yiuejkika kineltokaj Cristo uan apóstoles kuali kinmixmatij.  Techtlajpalilikan Ampliato, ye niktlasojtla uan noijki idiscípulo toTeko.  Xiktlajpalokan Urbano, ye noijki touan kitekichiuilia Cristo. Noijki xiktlajpalokan Estaquis tlen niktlasojtla. 10  Xiktlajpalokan Apeles, ye yokiteititi amo keman kikaua Cristo. Xikintlajpalokan akinmej chantij ikalijtik Aristóbulo. 11  Xiktlajpalokan nofamiliar Herodión. Noijki xikintlajpalokan akinmej chantij ikalijtik Narciso uan kineltokaj toTeko. 12  Xikintlajpalokan Trifena uan Trifosa, yejuan mochijchikauaj kitekichiuiliskej toTeko. Noijki xiktlajpalokan Pérsida tlen tiktlasojtlaj porque ye miak yokitekichiuili toTeko. 13  Xiktlajpalokan Rufo tlen okipejpenkej makitekichiuili toTeko. Noijki xiktlajpalokan imama tlen nikita ken nomama. 14  Xikintlajpalokan Asíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas uan tokniuan tlen inuan katej. 15  Xikintlajpalokan Filólogo, Julia, Nereo uan ikni. Noijki xikintlajpalokan Olimpas uan tokniuan tlen ompa katej. 16  Ika namoyolo chipauak ximoixpipitsokan* ijkuak nanmotlajpaloskej. Namechontlajpalouaj nochtin tokniuan tlen kineltokaj Cristo. 17  Nokniuan, namechtlatlaujtia kuali xikitakan akinmej kinekij namechxexeloskej. Noijki kuali xikitakan akinmej amo tlamachtiaj tlen onanmomachtijkej uan kinekij kijtlakoskej namotlaneltokilis. Amo inuan ximouikakan. 18  Nonmej tlakamej amo kitekichiuiliaj toTeko Cristo ken tlakeualmej. Kichiuaj tlen yejuan kinekij uan ika inyamankatlajtol kualtsin kintlapouiaj akinmej amo ixtlamatkej uan kinyoltilanaj. 19  Nochtin yokimatkej namejuan nantetlakamatij* uan ne nipaki ijkon nankichiuaj. Nikneki xiyetokan namixtlamatkej uan xikchiuakan tlen kuali. Pero amo ximokuayejyekokan* nion amo xikchiuakan tlen amo kuali. 20  ToTajtsin Dios tlen kitemaka yolseuilistli san niman namechkauilis xitlajtlaksakan* ipan Satanás. ToTeko Jesús nochipa manamechtliokoli tlen kuali. 21  Namechontlajpaloua Timoteo tlen nechpaleuia. Noijki namechontlajpalouaj nofamiliares Lucio, Jasón uan Sosípatro. 22  Ne niTercio uan onikijkuilo nin carta. Ne noijki namechontlajpaloua ika itoka toTeko. 23  Namechontlajpaloua Gayo tlen nechkalotia uan noijki kinkalotia nochtin akinmej monechikouaj.* Noijki namechontlajpalouaj Erasto tlen tominololoua itech altepetl uan ikni tlen itoka Cuarto. 24  * 25  ToTajtsin Dios namechpaleuis xiyetokan nanchikauakej ika kuali tlajtoli tlen ne niktematiltia uan tlen kitematiltiaj akin Jesucristo. Kuali tlajtoli mouika iuan itlaj santo tlen amo omomatiaya, uan toTajtsin Dios yokitematilti maski miak xiuitl otlatitoka. 26  Pero axkan yomomatki tlen amikaj okimatiaya, uan yomotematilti itech nochi altepemej ika tlen okijkuilojkej profetas. ToTajtsin Dios tlen nochipa yoltok otlanauati mamotematilti para nochtin makitlakamatikan* uan makineltokakan. 27  ToTajtsin Dios san ye okachi ixtlamatki. Nochipa makiueyichiuakan ika tlen okichi Jesucristo. Amén.

Notas

Ika griego moijtoua “tlanechikol”.
Noso “ximoixtennamikikan”.
Noso “nantlauelkakij”.
Noso “ximonejneuilikan”.
Noso “ximokejketsakan”.
Ika griego moijtoua “tlanechikol”.
Seki biblias kipiaj nin versículo pero tlen yiuejkika omoijkuilo ika griego amo kipia.
Noso “makiuelkakikan”.