Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

Keniuj kuali tionmomachilis itech okse nechikol

Keniuj kuali tionmomachilis itech okse nechikol

ALLEN * kijtoua: “Keman niejkok itech nejin nechikol, semi niyolmouia. Amo nikmatia ox nikinpiaskia yankuik notasojikniuan oso ox kuali nechitaskiaj tokniuan”. Allen tapaleuijtok itech se yankuik nechikol tein moajsi panoua 1,400 kilómetros uejka kampa nemia.

Komo tejuatsin tionmopatak itech okse nechikol, xa no tionyolmoui. ¿Toni uelis mitsonpaleuis kuali xionmomachili? ¿Toni uelis tikonchiuas komo okachi ouij mitsonkisa ke tein tikonnemiliaya? Uan maski amo tionmopatani itech okse nechikol, ¿keniuj uelis tikonpaleuis akin ajsikej itech monechikol?

¿KENIUJ KUALI TIONMOMACHILIS?

Keman se kouit kitokaj okseko, uakisneki. Komo se kiteki inaluayouan okachi niman ueli se kijkuania. Satepan, kouit moneki niman monaluayotis. No ijkon, se mopatas itech okse nechikol uelis yeski ouij. Tejuatsin kuali tionmoajsiaya itech nechikol kampa tionpouia, porin tikonpiayaya motasojikniuan uan tikonixtalijkaya keniuj tikontekitilis Dios. Axkan moneki kemej yeskia oksepa tionmonaluayotis uan ijkon kuali tionmomachilis. ¿Toni uelis mitsonpaleuis? Komo tikonchiua tein Biblia tayolmajxitia. Maj tikitakan seki.

Akin nochipa kiixtajtoltia iTajtol Dios tamati “kemej se kouit tein toktok kampa motalojtok at, tein kitemaka itakilo keman ajsi tonal, tein imaxiujyo amo kuetaui, uan nochi tein kichiuas kuali kisas” (Sal. 1:1-3).

Ijkon kemej at tapaleuia maj se kouit kuali moskalti, se tokniuj moneki nochipa kiixtajtoltis iTajtol Dios porin nejon kipaleuis maj kipia chikauak itakuaujtamatilis. Yejua ika, mojmostaj xikonixtajtolti Biblia, nochipa xionyoui nechikolmej uan xiontaueyichiua iniuan mokalyetouanij uan xionmomachti moselti. Xikonelnamiki ke axkan moneki tikonsentokas tikonchiuas nochi tein achto tikonchiuaya tein mitsonpaleuiaya kuali xionmouika iuan Jiova.

“Akin kinyolseuia oksekin no kiyolseuiskej.” (Prov. 11:25.)

Okachi tionyolpakis uan niman kuali tionmomachilis komo nochipa tiontanojnotsa. Kevin, se tokniuj tayekankej, kijtoua: “Tein okachi techpaleuij nonamik uan nejua yejua ke tikchiujkej tekit kemej precursor auxiliar tepitsin satepan ke tiajsikej itech yankuik nechikol”. Uan no kijtoua: “Niman tikinixmatkej tokniuan, precursores uan kampa titanojnotsayaj”. Roger, akin mokalpatak panoua 1,600 kilómetros uejka kampa nemia, kijtoua: “Tein okachi tapaleuia maj kuali se momachili itech se yankuik nechikol yejua maj nochipa se tanojnotsati. No uelis tikoniluis tayekananij ke uelis tiontapaleuis itech tein monekis, xa tiontachipauas itech Kali kampa tiMosentiliaj, tikonpanoltis se tanojnots komo aksa amo ueli oso tikonuikas aksa itech nechikol. Komo tokniuan kiitaj ke tiontapaleuia, niman kuali mitsonseliskej”.

“Xitechnextilikan ke nantechueyiyoltasojtaj.” (2 Cor. 6:13.)

Motelneki se kinnextilis tokniuan ke se kintasojta. Keman Melissa uan ichankauan mopatakej itech okse nechikol, mochikaujkej kinpiaskej yankuik inintasojikniuan. Yejua kijtoua: “Achto ke peuaskia nechikol uan keman tamia tikintemouayaj tokniuan.  Ijkon uelia timonojnotsayaj iniuan uan amo sayoj timotajpalouayaj uan timonauatiayaj”. Nejin no kinpaleuij maj niman kimatinij inintokay tokniuan. Uan no, kualtakamej katkaj iniuan tokniuan, uan nejon kichiuak maj okachi kuali iniuan mouikanij. Melissa no kijtoua: “Timopanoltilijkej totapoualuan. Ijkon uelia technotsayaj uan techiluiayaj maj iniuan tikchiuanij teisa itech nechikol oso maj iniuan timoixpetanikan”.

Komo ouij mitsonkisa tiontajtos iniuan akin amo tikonixmati, uelis tikonchiuas seki taman tein amo ouij. Kemej neskayot, uelis tionixuetskas, maski yekinika xa amo semi tikonnekis. Nejon tapaleuis maj oksekin mitsonnojnotsakan. Biblia kijtoua ke keman teixuetskiliaj kuali se momachilia (Prov. 15:30). Rachel, akin tel uejka mokalpatak, kijtoua: “Ipa amo semi nitajtoua”. Uan no kijtoua: “Kemansa moneki nimochikaujkauis nitajtos iniuan tokniuan itech nechikol kampa axkan nipoui. Nikixtemoua aksa akin tokotsyekot uan amo akin iuan monojnotstok. Yejua xa no amo semi tajtoua kemej nejua”. ¿Uelis tikonixtalis tiontajtos iuan se tokniuj achto ke peuas nechikol uan keman tamis?

Uan no, xa itech yekinika semanas tionyolpaki tikonixmatis oksekin. Sayoj ke satepan xa amo semi mitsonyolpaktisok nejon. Komo mitsonpanoua nejon, moneki tionmochikauas tikonsentokas tikonixmatis okseki tokniuan.

Koujmej tein okseko kintokaj uakisnekij, sayoj ke satepan oksepa monaluayotiaj

AMO NIMAN SE MOMATI

Seki koujmej tein kintokaj okseko okachi amo niman monaluayotiaj. No ijkon, amo nochin niman kuali momachiliaj itech se yankuik nechikol. Tayolmajxitilismej tein axkan tikitaskej uelis mitsonpaleuiskej komo uejkaujya tionmopatak uan tikonmachilia ke ayamo senkis tionmomati:

“Ma amo keman tisiouitij de tikchiutinemiske ten kuali. Porin [...] ijkuakon tiselijtiyaske in taxtauil.” (Gál. 6:9.)

Komo tikonnemilijka ke niman tionmomatiskia, sayoj ke amo ijkon panoua, monekis panoskej okachi tonalmej. Kemej neskayot, miakej misioneros akin kiselianij tamachtilis tein motemaka Galaad uan kintitaninij maj tapaleuitij itech okse ueyi altepet mokauaj miak xiujmej itech altepet kampa kintitankej achto ke takalpanotiuij kampa kayomej. Nejon kinpaleuia maj kinixmatikan tokniuan uan maj peua nemikan kemej ompa nemij.

Alejandro miakpa mokalpatani uan kimati ke amo ueli se kichiua maj niman se momati. Yejua kijtoua: “Keman yankuixtok timopatakej, nonamik kijtoj: ‘¡Nochin notasojikniuan yetokej itech okse nechikol!’”. Alejandro kielnamiktij ke ome xiuit achto, keman mopatakaj itech nejon nechikol, no kijtojka nejon. Sayoj ke itech nejon ome xiuit inamik ininka motekipachoj oksekin, uan akin yekinika amo kinixmatia, satepan mochiujkej iteltasojikniuan.

“Amo xikijto: ‘¿Keyej okseki tonalmej okachi kuali katkaj ke nejin?’, porin amo kinextia tamatilis xitajtani nejin.” (Ecl. 7:10.)

Amo xikonijto ke nechikol kampa achto tionpouia okachi kuali katka ke kampa axkan tionpoui. Xa tokniuan amo semi tajtouaj, oso okachi tajtouaj. Maski ijkon, xikonita ininkualneskayouan, ijkon kemej tejuatsin tikonuelitaskia maj mitsonitakan. Seki tokniuan akin mopatanij itech okse nechikol kiitaj ke moneki motajtaniskej: “¿Yekmelauj nikintasojta ‘nochi in tokniuan’?” (1 Ped. 2:17).

 “Xiktajtanilikan Dios uan Yejuatsin namechmaktilis.” (Luc. 11:9.)

Xikonsentoka xikontajtani Jiova maj mitsonpaleui. David, se tayekankej, kijtoua: “Amo xikontemo tikonchiuas moselti”. Uan no kijtoua: “Onkak miak taman tein sayoj uelis tikchiuaskej ika inepaleuil Jiova. Yejua ika xikontataujti maj mitsonpaleui itech nejon taman”. Rachel, akin achto ika titajtojkej, no ijkon tanemilia. Yejua kijtoua: “Komo nonamik uan nejua amo kuali timomachiliaj itech nechikol, tiktataujtiaj Jiova ika nejon taman uan tiktajtaniaj, maj ika kualtakayot, techpaleui maj tikitakan ox tikchiujtokej teisa tein kichiua maj tokniuan amo touan tajtokan. Ompa, timochikauaj okachi iniuan tiyetoskej”.

Tetatmej, komo nanmokoneuan ouij kinkisa kuali mouikaskej iniuan tokniuan, iniuan xikchiuakan netataujtil ika nejin taman. Xikinpaleuikan maj kipiakan yankuik inintasojikniuan keman nankitemoskej maj mosentilikan iniuan tokniuan akin kuali monejnemiltiaj.

XIKONPALEUI AKIN YANKUIXTOK AJSIJ

¿Keniuj uelis tikonpaleuis akin yankuixtok ajsikej itech monechikol? Xionmochikaua kuali iniuan tionmouikas niman keman ajsij. Xikonnemili toni tikonuelitaskia maj moka kichiuakan komo yankuixtok tionajsiskia itech nechikol, uan xikonchiua (Mat. 7:12). ¿Ueliskia tikonyoleuas keman tiontaueyichiua iniuan mokalyetouanij oso keman nankiitaskej tein kisa mejmetstika itech JW Broadcasting? ¿Ueliskia iniuan tiontanojnotsas? Uan tikyekmatij ke nochipa kielnamikiskej ke tejuatsin tikonnextilij kualtakayot komo tikonyoleua maj takuatij kalijtik. ¿Onkak okseki taman tein ika uelis tikonpaleuis?

Carlos kijtoua: “Keman tiajsikej itech yankuik nechikol, se tokniuj siuat techmakak se amat tein kinextiaya kaltanamakaloyamej kampa amo tapatiyoj. Nejon semi techpaleuij”. Xa akin uejka ualeuaj kitasojkamatiskej maj se kinnextili keniuj motakentiskej kampa tona, taseseya oso kioui. Komo tikontapouia tein achto panouani itech xolal oso toni kineltokaj akin ompa nemij, tikonpaleuis maj okachi kuali tanojnotsakan.

AMO NENKAJ

Panouaya se xiuit ke Allen, akin ika titajtojkejya, moajsi itech nechikol kampa axkan poui, uan kijtoua: “Yekinika monekik nimochikaujkauis nikinixmatis tokniuan. Sayoj ke axkan nikinita kemej nochankauan, uan semi niyolpaki”. Allen kijtoua ke maski mopatak itech okse nechikol amo kichiuak maj amo iniuan mouikaok akin katkaj itasojikniuan. Tein melauj, kinpia okachi itasojikniuan, uan xa yeskij itasojikniuan nochipaya.

^ párr. 2 Mopatakej seki tokaymej.