Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

“Ximochoktijtiyakan iuan nekes ten [...] chokaj”

“Ximochoktijtiyakan iuan nekes ten [...] chokaj”

“Ximoyolmajxitikan uan ximoyolchikauakan se uan okse.” (1 TES. 5:11)

NEKUIKATILMEJ: 53, 28

1, 2. ¿Keyej moneki ika titajtoskej keniuj tikyolseuiskej akin momikilij aksa akin kitasojtaya? (Xikonita taixkopin ipeujyan tamachtilis.)

SUSI, se tokniuj siuat, kijtoj: “Satepan ke momikilij tookichpil, kemej se xiuit tikpiakej se tayokol tein amo uelia tikxikouayaj”. Uan se tokniuj takat kijtoua ke satepan ke inamik ijsiujkamikik kimachilij se ueyi tekokojkayot tein amo ueli kimelaua. Tetayokoltij tikijtoskej ke tel miakej kipanouaj nejin tayokol. Miakej itekitikauan Dios xa amo kichiayaj maj semej ininchankauan oso inintasojikniuan momikiliani achto ke mochiuas Armagedón. Komo momikilij se mochankauj oso se motasojikniuj, oso nejon kipanok aksa akin tikonixmati, xa tionmotajtania: “¿Keniuj uelis se kiajsis tein teyolseuis?”.

2 Sekin kijtouaj ke ijkon kemej panoskej tonalmej okachi kuali se momachilis. Sayoj ke ¿nochipa ijkon panoua? Se tokniuj siuat akin inamik momikilij kijtoj: “Nikitani ke okachi kuali maj se kijto ke tein tepaleuia maj okachi kuali se momachili yejua tein se kichiua itech nejon tonalmej”. Tayokol tein se kimachilia tamati kemej ijkuak se moteki: komo se mopajpajtia ika nejmachkayot, yolik se pajtitiyas. Komo ijkon, ¿keniuj uelis tikyolseuiskej  akin tayokoxtok porin momikilij aksa akin kitasojtaya?

JIOVA YEJUA DIOS AKIN TEYOLSEUIA

3, 4. ¿Keyej tikyekmatij ke Jiova techajsikamati keman titayokoyaj porin momikilij aksa akin tiktasojtayaj?

3 ToTajtsin Jiova, akin semi teiknelia, yejua akin okachi techyolseuia (xikonixtajtolti 2 Corintios 1:3, 4). Yejuatsin akin senkis kiajsikamati keniuj momachiliaj taltikpakneminij, uan kinyekmatiltia itekitikauan: “Nejua Akin namechyolseuijtok” (Is. 51:12; Sal. 119:50, 52, 76).

4 “Totajtsin Dios [akin] nachipa techyoliknelijtinemi” no kimachiliani tayokol keman momikilianij itekitikauan, kemej Abrahán, Isaac, Jacob, Moisés uan tekiuaj David (Núm. 12:6-8; Mat. 22:31, 32; Hech. 13:22). Biblia kijtoua ke Dios kineki maj ejko tonal keman oksepa kinmakas ininnemilis (Job 14:14, 15). Ijkuak, yejuan yolpakiskej uan amo keman kokolispeuaskej. Jiova no kiitak keman kimiktijkej iKonetsin akin semi kitasojta (Prov. 8:22, 30). Amo ueli tiknemiliaj ueyi tayokol tein kimachilij Jiova (Juan 5:20; 10:17).

5, 6. ¿Keniuj techyolseuia Jiova?

5 Uelis senkis titakuaujtamatiskej ke Jiova techpaleuis. Yejua ika moneki senkis tikyekmatiskej ke uelis tiktapouiskej nochi tein tikmachiliaj. Semi techyolseuia tikmatiskej ke yejuatsin techajsikamati keman titayokoyaj uan techmaka yolseuilis tein techpoloua. Sayoj ke ¿keniuj kichiua?

6 Se taman tein Jiova ika techyolseuia yejua iyektikatsin espíritu (Hech. 9:31). Jesús motenkauak ke toTajtsin kinmakas iyektikatsin espíritu nochin akin kitajtaniskej (Luc. 11:13). Susi, akin ika titajtojkej itech yekinika párrafo, kijtoua: “Miakpa timotankuaketskej uan tiktataujtijkej Jiova maj techyolseuiani. Uan nochipa keman tiktataujtiayaj tikmachiliayaj ke Dios techyolseuiaya uan amo teyi techtekipachouaya” (xikonixtajtolti Filipenses 4:6, 7).

JESÚS NO TECHAJSIKAMATI

7, 8. ¿Keyej uelis titakuaujtamatiskej ke Jesús techyolseuis?

7 Tein Jesús kichiuak uan kijtoj keman yetoya nikan taltikpak senkis kinextij ikualneskayouan iTajtsin, Jiova (Juan 5:19). Dios kiualtitanik nikan taltikpak maj kinyolseuiki “akin tajyouijtokej” uan “nochin akin tayokoxtokej” (Is. 61:1, 2; Luc. 4:17-21). Taltikpakneminij ueliaj kiitayaj ke Jesús semi kinikneliaya, ke kiajsikamatia tajyouilis tein kipanotoyaj uan ke yekmelauj kinekia kinpaleuis (Heb. 2:17).

8 Keman Jesús katka telpoch, xa momikilijkej seki ichankauan uan itasojikniuan. Kemej neskayot, nesi ke itakpatat, José, momikilij keman Jesús xa kipiaya kemej 20 xiujmej. * Maj tiknemilikan keniuj aksa akin tetasojtakej kemej yejua ouij kikisak kixikos itayokol uan kiitas inintayokol imomaj uan iikniuan.

9. ¿Keniuj kinextij Jesús ke kinajsikamatia taltikpakneminij keman Lázaro momikilij?

9 Keman tanojnotstinemia, Jesús kinextij ke kiajsikamatia keniuj momachiliayaj taltikpakneminij. Kemej neskayot, keman momikilij itasojikniuj, Lázaro, kimatia ke yaya kiajokuiti. Maski ijkon, keman kiitak ke María uan Marta tel tayokoxtoyaj, semi kiniknelij uan no peuak choka (Juan 11:33-36).

10. ¿Keyej ueli tikyekmatij ke Jesús techiknelia keman techita ke titajyouijtokej?

10 ¿Keniuj techpaleuia axkan tikitaskej  tein Jesús kichiuak ne uejkauj? Biblia kijtoua: “Jesucristo amo keman mopapatatinemi” (Heb. 13:8). Jesús yejua akin “kitemaka nemilis” porin kichiuak maj ueli tikchiakan tinemiskej nochipaya. No techajsikamati keman titayokoyaj, yejua ika ueli kinpaleuia akin kipanotokej “tataman tajyouilisme” (Hech. 3:15; Heb. 2:10, 18). Yejua ika uelis tikyekmatiskej ke kisentoka techiknelia keman techita ke titajyouijtokej. Kiajsikamati tayokol tein tikmachiliaj uan techyolseuia “kuak moneki” (xikonixtajtolti Hebreos 4:15, 16).

“TAJKUILOLAMATSIN DE DIOS” TECHYOLSEUIA

11. ¿Toni tajkuilolmej okachi mitsonyolseuiaj tejuatsin?

11 Itech Biblia amo sayoj tikajsij kampa ika motajtoua keman Lázaro momikilij, tein semi kitayokoltij Jesús, ta no kipia miak tajkuilolmej tein uelis techyolseuiskej. Uan nejin amo timoujkaitaj, porin “nochi tanextililis ten tikajsij tech in Tajkuilolamatsin de Dios, nochi nojon techijkuilouilijke para tejuan ika timomachtiske kachi ok. Ika ya nojon tikpiaske kachi ok takuautamatilis iuan Dios porin ompa tikajsij de keniu titaxikojtiyaske ika ne tajyouilis uan no tikajsij de keniu timoyoltalijtiyaske” (Rom. 15:4). ¿Tiontayokoxtok porin momikilij aksa akin tikontasojtaya? Komo ijkon, nejin tajkuilolmej uelis mitsonyolseuiskej:

  • “Jiova iniuan yetok akin yoltajyouijtokej; yejuatsin kinmakixtia akin yolkuetaujtokej.” (Sal. 34:18, 19.)

  • “Keman nonetekipacholuan motelmiakilijkej, tinechyolchikauak uan tinechyolseuij.” (Sal. 94:19.)

  • “Totajtsin Dios, Yejuatsin techneltasojtak uan techmakak ne yolseuilis ten amo keman tamis. Uan no Yejuatsin techmaktilij ya se kuali takuautamatilis sayo porin Yejuatsin techyoliknelij. Uan tiknekij ke Totekotsin Jesucristo uan Totajtsin Dios ke ma Yejuatsin namechyolchikautiu uan ma namechmaka chikaualis.” (2 Tes. 2:16, 17.) *

TIKAJSIJ YOLSEUILIS ITECH NECHIKOL

12. ¿Keniuj uelis tikinyolseuiskej oksekin?

12 Akin tayokoxtokej porin momikilij aksa akin kitasojtayaj no uelis kiajsiskej yolseuilis itech nechikol (xikonixtajtolti 1 Tesalonicenses 5:11). ¿Keniuj uelis tikyolchikauaskej uan tikyolseuiskej akin “moyolkokojtok”? (Prov. 17:22.) Maj tikelnamikikan ke moajsi “tonal keman amo teyi se kijtos uan tonal keman se tajtos” (Ecl. 3:7). Dalene, se tokniuj siuat akin momikilij inamik, kijtoua: “Akin tayokoxtokej moneki kijtoskej tein kinemiliaj uan tein kimachiliaj. Yejua ika, okachi uelis tikinpaleuiskej komo tikinkakij uan amo tikintajtolkotonaj”. Junia, akin iikniuj takat momiktij, kijtoua: “Maski xa amo ueli senkis tikajsikamatij keniuj momachilia aksa keman momikilia se akin kitasojtaya, tein okachi moneki yejua ke tiknekij tikajsikamatiskej”.

13. ¿Toni moneki tikelnamikiskej?

13 Sayoj ke no moneki tikelnamikiskej ke tataman tein sejse taltikpaknenkej kimachilia uan kemej kinextia itayokol. Kemansa, amo ueli senkis tikmelauaj tayokol tein tikmachilijtokej. Yejua nejon kijtosneki Biblia keman kijtoua: “Se iyolo kiixmati itayokol, uan nion se akin okseko kayot ueli kimachilia iyolpakilis” (Prov. 14:10). Uan hasta komo aksa kijtoua tein kimachilia, oksekin xa amo uelis kiajsikamatiskej tein kijtosneki.

14. ¿Keniuj no uelis tikinyolseuiskej akin tayokoxtokej?

 14 Nochi nejon uelis kichiuas maj ouij techkisa tikmatiskej toni tikiniluiskej akin tel tayokoxtokej. Maski ijkon, Biblia kijtoua ke “inintajtoluan tamatinij tepajtia” (Prov. 12:18). Miakej tokniuan kiajsij keniuj kinyolseuiskej oksekin itech folleto Cuando muere un ser querido. * Maski ijkon, miakpa, okachi uelis titapaleuiskej komo tikchiuaj tein kijtoua nejin tayolmajxitilis: “Ximochoktijtiyakan iuan nekes ten moyolkokoaj uan chokaj” (Rom. 12:15). Gaby, akin inamik momikilij, kijtoua ke kemansa sayoj ueli kinextia keniuj momachilia keman choka. Uan no kijtoua: “Yejua ika nechyolseuia maj notasojikniuan nouan chokakan. Maski ijkuak niteltayokoxtok, amo nimomachilia notelselti”.

15. ¿Keniuj uelis tikinyolseuiskej akin tayokoxtokej komo amo tikmatij toni tikijtoskej? (No xikonita kampa kijtoua “ Tajtolmej tein teyolseuiaj”.)

15 Komo amo tikajsij tajtolmej tein ika tikyolseuiskej akin tayokoxtok keman iuan tiyetoskej, xa okachi amo ouij techkisas komo tikchijchiuiliaj se amatsin oso tiktajkuilouiliaj. Uelis ompa tikijkuiloskej se tajkuilol tein moajsi itech Biblia tein teyolseuia, se kualneskayot tein kinextiaya akin momikilij oso teisa tein kualtsin tein tikelnamikij. Junia kijtoua: “Amo nikajsi tajtolmej tein ika uelis nikmelauas keniuj nechpaleuia nikselis se amatsin kampa nechyolchikauaj oso keman se tokniuj siuat nechyoleua maj timosenixpetanitij. Nejon nechelnamiktia ke moajsij akin nechtasojtaj uan nechyekpiaj”.

16. ¿Keniuj no uelis titeyolseuiskej?

16 No semi tapaleuia komo ininka timotataujtiaj akin tayokoxtokej uan komo  iniuan tikchiuaj netataujtil. Melauak ke keman panotok nejon uelis ouij techkisas. Xa tichokaskej uan ouij techkisas titajtoskej. Sayoj ke tein tikijtoskej itech netataujtil uelis semi kinyolseuis. Dalene, akin ika titajtojkej itech párrafo 12, kielnamiki: “Kemansa, keman tokniuan siuamej nechyolseuikij, nikiniluia ox uelis kichiuaskej se netataujtil. Keman peua kichiuaj netataujtil, ouij kinkisa tajtoskej. Sayoj ke yolik mochikaujtiuj inintajtol uan kichiuaj se netataujtil tein yekmelauj kisa itech ininyolo. Inintakuaujtamatilis tein chikauak, ininnetasojtalis uan kemej noka motekipachouaj semi kichikaua notakuaujtamatilis”.

MAJ TIKSENTOKAKAN TIKINYOLSEUIKAN TOKNIUAN

17-19. ¿Keyej moneki tiksentokaskej tikinyolseuiskej tokniuan?

17 Kemej titatamamej, amo ueli tikmatij kanachi uejkauas itayokol se taltikpaknenkej. Yejua ika moneki amo sayoj tikpaleuiskej itech yekinika tonalmej, keman miakej ichankauan uan itasojikniuan iuan moajsij, ta no itech seki metsti satepan, keman oksekin oksepa peua kichiuaj tein ipa momattokej. Proverbios 17:17 kijtoua: “Se yekmelauj tetasojikniuj nochipa tetasojta, uan mochiua se teikniuj keman se kipanoua tajyouilis”. Moneki tiksentokaskej tikyolseuiskej akin tayokoxtok nochi tonalmej tein monekis (xikonixtajtolti 1 Tesalonicenses 3:7).

18 Maj tikelnamikikan ke aksa uelis oksepa peuas tayokoyas satepan. Xa porin ajsi okse xiuit, teisa kielnamiktia se nekuikatil, se taixkopin, se neixpetanilis oso hasta keman kijnekui oso kikaki teisa, oso kitayokoltia seki tonalmej itech xiuit. Aksa akin inamik momikilij uelis tel ouij kikisas iselti yekinika kichiuas seki taman, kemej yas se ueyi nechikol oso keman tikelnamikij imikilis Cristo. Se tokniuj takat akin inamik momikilij kijtoua: “Nikchiaya maj semi nitayokoyani itech tonal keman noseltiya niyetoskia keman ajsiskia okse xiuit ke timonamiktijkaj, uan ijkon nechpanok. Sayoj ke miakej tokniuan takamej uan siuamej kichiujkej se tatakualis uan kinyoleujkej akin okachi kuali iniuan nimouika uan ijkon amo niyetoskia noselti”.

19 Maj tikelnamikikan ke akin momikilij aksa akin kitasojtaya amo sayoj monekis maj se kiyolchikaua itech tonalmej keman kielnamikis teisa tein mochiuak. Junia kimelaua: “Miakpa, keman mitspaleuiaj uan mouan yetokej maski amo motokia se tonal keman tikelnamikiskia teisa uelis semi mitspaleuis. Nejon tonalmej keman amo ixyetoya se kichiuas teisa semi kipiaj ipatiuj uan semi teyolseuiaj”. Melauak ke amo ueli tikchiuaj maj senkis amo tayokoyaok nion maj amo itelselti momachili. Sayoj ke uelis tikchiuaskej miak taman tein ika tikyolseuiskej (1 Juan 3:18). Gaby kielnamiki: “Semi niktasojkamatilia Jiova porin tayekananij nechpaleuijkej ika netasojtalis uan amo nechkaujkej noselti itech nejon tonalmej tein tel ouijkej katkaj. Kichiujkej maj nikmachiliani ke Jiova nochipa nechnauaya ika netasojtalis”.

20. ¿Keyej semi techyolseuia tein Jiova motenkaua?

20 Techyolchikaua tikmatiskej ke Jiova, Dios akin nochipa teyolseuia, senkis kiixpolos tayokol keman kinajokuis mikemej (Juan 5:28, 29). Dios motenkaua ke “kitamis mikilis nochipaya” uan “kinuachilis ininixayo nochin” (Is. 25:8). Keman ejkos nejon tonal, amo akinok monekis chokas “iuan nekes ten moyolkokoaj uan chokaj”, ta nochin yolpakiskej “iuan nekes ten moyolpaktijtinemij” (Rom. 12:15).

^ párr. 8 Biblia kinextia ke José yoltoyaok keman Jesús kipiaya 12 xiujmej. Sayoj ke amo ika tajtoua keman Jesús kichiuak yekinika ueyi tachiualis, keman kichiuak maj at mokepani vino, nion satepan. Keman Jesús pilkatoya itech kouit, kinauatij tatitanil Juan maj kiyekpiani imomaj, María. Komo José yoltoskiaok, amo kinauatiskia nejon (Juan 19:26, 27).

^ párr. 14 No xikonita tamachtilis “Jesús supo consolar a sus amigos”, itech La Atalaya 1 de noviembre de 2010.