Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

 KAMPA TECHTAPOUIAJ ININNEMILIS

Nikixtalijya amo nimosenkauas

Nikixtalijya amo nimosenkauas

MIAKEJ telpochmej uan ichpochmej ompa Betel nechitaj kemej ininpopaj uan ijkon nechiluiaj. Uan kemej nikpia 89 xiujmej, nikuelita. Nejon tein nechiluiaj ika netasojtalis nikita kemej se taman tein Jiova ika nechtatiochiuia porin niktekitiliani 72 xiujmej. Uan ika tein nikpanouani itech itekiyo, ueli nikinyekiluia nejon telpochmej ke komo amo mosenkauaj, ‘tein kichiuaj kiualkuis taxtauil’ (2 Crón. 15:7).

NOTATUAN UAN NOKNIUAN

Notatuan kiskej Ucrania uan yajkej Canadá. Mokaltalijkej itech xolal Rossburn, tein poui Manitoba. Nomomaj kinpiak miakej konemej: 8 okichpipil uan 8 siuapipil, uan nion semej tisenyolkej. Niyolik keman nomomaj kinpiayaya 13 konemej. Nopopaj kipatiuitaya Biblia uan kualkampa itech tonal domingo techixtajtoltiliaya, sayoj ke kinemiliaya ke akin taixyekanayaj itech taneltokalis okachi kinekiaj kinkuiliskej taltikpakneminij inintomin uan amo kinpaleuiskej. Miakpa kikamanalijtouaya: “¿Akoni kitaxtauij Jesús keman tanojnotsak uan tamachtij?”.

Naui nokniuan takamej uan naui nokniuan siuamej kiselijkej tamachtilis tein melauak. Nokniuj Rose tekitik kemej precursora hasta keman momikilij. Tonalmej achto ke momikiliskia kinyolchikauaya nochin maj kikakinij iTajtol Dios. Kijtouaya: “Nikneki nimitsitas itech yankuik taltikpak”. Ted, semej nokniuan takamej akin tayekanaya, ika tanojnotsaya miktan. Kualkampa itech tonal domingo tanojnotsaya itech radio, uan miakpa kiniluiaya akin kikakiaj ke tajtakolchiuanij nochipa chichinaujtoskiaj miktan. Sayoj ke satepan, mochiuak se itekitikauj Jiova tatakamatkej uan kitelyolpaktiaya tanojnotsas.

PEUA NIKTEKITILIA JIOVA MIAK TONALMEJ

Se tonal itech metsti junio xiuit 1944, satepan ke nikisak kaltamachtiloyan, nikajsik itech mesa kampa titakuayaj se folleto tein motokaytiaya La regeneración venidera del mundo. * Nikixtajtoltij yekinika página, ompa nikixtajtoltij ojpatika uan niktamiixtajtoltij. Keman nimatamik, nikixtalijkaya se taman: niknekia niktekitilis Jiova ijkon kemej Jesús.

¿Keyej yetoya nejon folleto itech tomesa? Nokniuj Steve nechiluij ke panokaj kalijtik ome takamej akin kinamakayaj libros uan folletos. Kijtoj: “Nikouak nejin porin tel amo patiyoj katka”. Nejon takamej mokepkej domingo. Techiluijkej ke katkaj  itaixpantijkauan Jiova uan ke ika Biblia kinankiliayaj ininnetajtaniluan taltikpakneminij. Tikuelitakej nejon porin totatuan techmachtijkaj maj tikpatiuitakan iTajtol Dios. Nejon ome takamej no techiluijkej ke itaixpantijkauan Jiova kichiuaskiaj se ueyi nechikol itech xolal Winnipeg, kampa nemia nokniuj siuat Elsie, uan nikixtalij niyas.

Niyajki itech nobicicleta kemej 320 kilómetros hasta Winnipeg. Nimotsakuilij itech xolal Kelwood, kampa nemiaj nejon ome itaixpantijkauan Jiova. Keman ompa nimoajsia niyajki se nechikol uan nikmatik toni katka se pouis itech se nechikol. No nikmatik ke takamej, siuamej uan telpochmej moneki tamachtiskej kajkalpan, ijkon kemej Jesús.

Ompa Winnipeg, nimoitak iuan Jack, okse nokniuj akin tayekanaya, akin nemia Ontario, kampa ika norte, uan ualajka ueyi nechikol. Itech yekinika tonal, se tokniuj takat kijtoj ke mochiuaskia neauilis. Jack uan nejua tikixtalijkej ompa timoauiskej. Tikixtalijkajya niman timochiuaskej tiprecursores satepan ke timoauiskiaj. Jack mochiuak precursor satepan ke tamik ueyi nechikol. Nejua nikpiaya 16 xiujmej uan monekia nimokepas kaltamachtiloyan, sayoj ke nimochiuak niprecursor se xiuit satepan.

TEIN NIMOMACHTIJ KEMAN NIKATKA NIPRECURSOR

Iuan tokniuj Stan Nicolson, peuak titekitij kemej precursores itech xolal Souris, tein pouia Manitoba. Niman nikajsikamatik ke kemansa ouij tekisa se tekitis kemej precursor. Amo tikpiayajok tomin, sayoj ke tiksentokakej titanojnotskej. Se tonal, keman timokepkej kalijtik satepan ke titanojnotsatoj nochi tonal titelmayanayaj, sayoj ke amo tikpiayaj tomin. Semi tikmoujkaitakej maj tokaltenoj yetoni se koxtal tein kipiaya miak takual. Amo keman tikmatkej akoni techkauilijka. Nejon youak tel kuali titakuajkej. ¡Tel ueyi netetayokolil tikselijkej porin amo timosenkaujkaj! Tein melauj, keman tamik nejon metsti, okachi nimotomaujkaya.

Seki metsti satepan techtitankej maj titapaleuitij itech xolal Gilbert Plains, tein moajsia kemej 240 kilómetros kampa ika norte itech xolal Souris. Ijkuak, itech sejse nechikol moajsia taixpan se ueyi amat kampa nesia kanachi hora motanojnotska sejse metsti. Keman itech se metsti amo semi motanojnotsak, niktemakak se tanojnots kampa nikiniluij tokniuan ke monekia okachi tanojnotsaskej. Keman tamik nechikol, se precursora akin xiuejya katka akin inamik amo katka itaixpantijkauj Jiova chokatoya keman nechiluij: “Nimochikauak, sayoj ke amo niuelik nikchiuak okachi”. Nejua no peuak nichoka uan nikiluij maj nechtapojpolui.

Tokniuan telpochmej akin chikaujkej uelis niman mopoloskej uan satepan amo kuali momachiliskej. Yejua nejon tein nechpanok. Sayoj ke nikitani ke moneki amo se mosenkauas keman se mopoloua, ta se kiitas keniuj amo ijkon se kichiuasok. Komo tiksentoka tiktekitilia Jiova ika nochi moyolo, tikpias miak tatiochiualismej.

NETEUILIS TEIN MOCHIUAK QUEBEC

Keman nikpiaya 21 xiujmej, nikpiak tatiochiualis nikselis tamachtilis tein motemaka Galaad tapoual 14, uan tamik itech metsti febrero xiuit 1950. Tikatkaj 103 momachtianij uan 25 techtitankej maj titapaleuitij Quebec, kampa motajtoua francés, tein poui Canadá. Ompa semi kintajyouiltijkej itaixpantijkauan Jiova. Nejua nechtitankej maj nitapaleuiti Val-d’Or, se xolal kampa kikixtiayaj oro. Se tonal, titanojnotsatoj itech xolal Val-Senneville, tein amo uejka moajsia. Tiopixkat akin ompa moajsia techiluij ke techteuiskia komo amo niman tiyayaj. Nikteiluilij iniuan tekiuanij, uan kitaxtaualtijkej.

Nejon tein panok uan okseki taman tein no tikpanokej poujkej itech “Neteuilis tein mochiuak Quebec”. Ompa Quebec panouayaya trescientos xiujmej taixyekantoyaj akin pouiaj itech Iglesia Católica, yejua ika tiopixkamej uan tekiuanij akin kinpaleuiayaj kinixnamikkej itaixpantijkauan Jiova. Semi ouijkej katkaj nejon tonalmej. Maski amo timiakej tikatkaj, amo timosenkaujkej. Akin kipiayaj kuali ininyolo kuali techkakkej, uan nikpiak tatiochiualis nikinmachtis miakej akin kiselijkej tamachtilis tein melauak. Kemej neskayot, nikinmachtij seki kalyetouanij kampa katkaj majtakti, uan nochin peuak kitekitiliaj Jiova. Yolchikaualis tein kinextijkej kinolinij oksekin maj kikauanij Iglesia Católica.  Tiksentokakej titanojnotskej, uan satepan amo teyi techtsakuilijok.

KINMACHTIAJ TOKNIUAN ITECH ININTAJTOL

Itech xiuit 1956, nechtitankej maj nitapaleuiti Haití. Miakej misioneros akin ompa tapaleuiayaj ouij kinkisaya ueliskej tajtol francés. Maski ijkon, taltikpakneminij kinkakiaj. Misionero Stanley Boggus kijtoj: “Tikmoujkaitakej maj taltikpakneminij mochikauanij techpaleuiskej maj uelini tikinnojnotsanij”. Yekinika, amo ouij nechkisaya porin nimomachtijka francés ompa Quebec. Sayoj ke niman tikitakej ke tel miakej tokniuan sayoj tajtouayaj criollo haitiano. Yejua ika, komo tiknekiaj kuali tikinpaleuiskej, monekia timomachtiskej nejon tajtol. Tikchiujkej, uan nejon kiualkuik tein kuali.

Oloch Taojtokaltianij kiixtalijkej maj tiktajtolkepanij amaix Tanejmachtijkej uan okseki amaixmej itech tajtol criollo haitiano uan ijkon ueliskia okachi tikinpaleuiskej tokniuan. Nejon tapaleuij maj okachi momiakilianij akin yayaj nechikolmej itech nochi ueyi altepet. Itech xiuit 1950, moajsiaj 99 tanojnotsanij ompa Haití. Sayoj ke, itech xiuit 1960, moajsiaj panoua 800. Ompa, nechyoleujkej maj nitapaleuiti Betel. Itech xiuit 1961, nikpiak tatiochiualis nitamachtis itech Tamachtilis tein kiseliaj Tayekananij uan Tapaleuianij. Uelik tikinmachtijkej 40 tayekananij uan precursores especiales. Itech ueyi nechikol tein mochiuak itech metsti enero xiuit 1962, tikinyolchikaujkej tokniuan akin ompa kayomej uan kichiujtoyaj tein monekia maj okachi kitekitilianij Jiova, uan sekin kinixtalijkej kemej precursores especiales. Nejin mochiuak keman monekia, porin amo uejkaua peuaskia taixnamikilis.

Tonal 23 metsti enero xiuit 1962, satepan ke tamik ueyi nechikol, policías ualajkej sucursal. Misionero Andrew D’Amico uan nejua techtsakuatoj, uan techkuilijkej nochi amaixmej ¡Despertad! 8 de enero de 1962 (itech tajtol francés). Itech se tamachtilis itech nejin amaix ika motajtojka miak periódicos tein kikixtiayaj Francia kampa moijtouaya ke ompa Haití mochiuaya naualot (vudú). Sekin amo kinyolpaktij nejon tein moijtoj uan kijtojkej ke tikijkuilojkaj itech sucursal. Seki semana satepan, misioneros techkixtijkej itech ueyi altepet. * Sayoj ke tokniuan  ompa Haití kisentokakej kuali tekitikej porin kiselijkaj tamachtilis. Semi niyolpaki nikelnamikis ke taxikojkej uan ke mochikauak inintakuaujtamatilis. Axkan hasta kipiaj Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras itech tajtol criollo haitiano, se taman tein amo keman tiknemiliayaj ke mochiuaskia.

NITAPALEUIA ITECH KALCHIUALIS OMPA REPÚBLICA CENTROAFRICANA

Satepan ke nitapaleuij Haití, nechtitankej República Centroafricana kemej misionero. Satepan, nitakalpanoj itech nechikolmej uan satepan nitaixyekanak itech sucursal.

Ijkuak, miakej Kalmej kampa tiMosentiliayaj tel amo yekchijchiujtoyaj. Nimomachtij niksentilis sakat uan ika nikchijchiuas tein ika se kipantsakua se kali. Akin ompakauin panouayaj nechsenitayaj. Tein nikchiuaya kinyolchikauak tokniuan maj okachi tapaleuianij itech kalchiualis uan tein monekia moyektalis itech Kalmej kampa Mosentiliayaj. Taixyekananij itech taneltokalis techkejkelouayaj porin inintiopanuan pantsaktoyaj ika lámina uan kalmej kampa tejuan timosentiliayaj amo. Sayoj ke amo tiyolkuetaujkej, uan tiksentokakej itech kalmej kampa timosentiliayaj tein pantsaktoyaj ika sakat. Amo techkejkelojkejok keman chikauak kiouik ompa Bangui. Ejekat kiuikak lámina tein ika pantsaktoya se tiopan hasta tatajko ojti. Sayoj ke, kalmej kampa timosentiliayaj tein pantsaktoyaj ika sakat taxikojkej. Kemej tiknekiaj maj okachi kuali moixyekana tanojnotsalis, tikchijchiujkej se sucursal uan se kali kampa nemiskiaj misioneros itech sayoj makuil metsti. *

NIKIXMATI SE KUALI SIUAT

Keman timonamiktijkej

Itech xiuit 1976, tekiuanij ompa República Centroafricana amo techkaujkejok maj titaueyichiuanij, yejua ika nechtitankej maj nitapaleuiti Yamena, xolal tein poui itech ueyi altepet Chad. Tein kuali yejua ke nikixmatik Happy, se precursora especial kayot Camerún akin kiteluelitaya tanojnotsas. Timonamiktijkej itech tonal 1 metsti abril xiuit 1978. Sayoj ke, itech nejon metsti peuak se neteuilis, uan ijkon kemej kichiujkej miakej, no ticholojkej kampa ika sur. Keman tamik neteuilis, timokepkej uan tikitakej ke tokalijtik moajsikaj seki tateuianij. Amo sayoj techkuilijkaj amaixmej, ta no tilmaj tein kikuik Happy keman timonamiktijkej uan tein techtayokolijkaj. Sayoj ke amo timosenkaujkej. Tisenyetoyajok uan tiktelnekiaj tiksentokaskej tiktekitilijtoskej Jiova.

Kemej ome xiuit satepan, tekiuanij ompa República Centroafricana techkaujkejya maj oksepa titaueyichiuanij. Timokepkej uan peuak titakalpanouaj itech nechikolmej. Tinemiaj itech se ueyi carro tein kipiaya se cama tein mojmostaj tikelpachouayaj, tikpiayaj se tambo kampa uelia tiksentiliayaj 200 litros at, se refrigerador tein tekitia ika propano (gas) uan se estufa tein tekitia ika gas. Ouij techkisaya tiyaskej okseko. Se tonal, miakkan tipanokej kampa policías tetsakuiliayaj, kemej itech 117.

Tel chikauak tonaya uan kemansa ajsia 50 °C (grados Celsius). Kemansa ouij techkisaya tikajsiskej at tein ika moauiskiaj tokniuan itech uejueyi nechikolmej. Yejua ika tokniuan tachkuayaj kampa ameyal uaktoya uan yolik kisentiliayaj at tein mokuiskia itech neauilis, tein miakpa mochiuaya itech se barril.

TITAPALEUIAJ ITECH OKSEKI ALTEPEMEJ TEIN POUIJ ÁFRICA

Itech xiuit 1980 techtitankej Nigeria, kampa titapaleuijkej ome xiuit uan tajko maj moitani keniuj mochijchiuaskia yankuik sucursal. Tokniuan kikoujkaj se ueyi kali tein kipiaya ome piso tein monekia tikojkopinaskej uan satepan oksepa tiksajsaloskej totalpan. Se kualkan, nitejkok nitapaleuito kampa okachi uejkapan. Nepantaj, peuak nitemoua kampa ika nitejkoka. Sayoj ke, kemej kikojkopinkajya, nitaksak ejekaixko uan nipanuetsik. Nesia ke nimotelkokojka, sayoj ke, satepan ke nechkixtilijkej seki radiografías uan nechitak tapajtijkej, yejua kiluij Happy maj amo motekipacho uan ke nipajtiskia kemej itech se semana.

Keman tiyayaj se ueyi nechikol

Itech xiuit 1986 tiyajkej Costa de Marfil, kampa nitakalpanoj itech nechikolmej. No monekia nitakalpanos  itech seki nechikolmej tein pouiaj Burkina Faso. Amo niknemiliaya ke xiujmej satepan ompa tinemiskiaj miak tonalmej.

Tinemiaj itech se ueyi carro keman titakalpanouayaj itech nechikolmej

Itech xiuit 2003, cuarenta y siete xiujmej satepan, nimokepak Canadá iuan Happy porin titapaleuiskiaj Betel. Toamauan kijtouayaj ke tikatkaj tikayomej Canadá, sayoj ke toyolo kijtouaya ke tikatkaj tikayomej África.

Nitamachtijtok ika Biblia ompa Burkina Faso

Ompa, itech xiuit 2007, keman nikpiaya 79 xiujmej, timokepkej África. Techtitankej Burkina Faso, kampa nitapaleuij iniuan tokniuan Taixyekananij itech Ueyi Altepet. Satepan, itech kali kampa titekitiaj peuak tekitij tokniuan akin kitajtolkepaj amaixmej uan kinixyekanayaj tokniuan akin tekitiaj itech sucursal tein moajsi Benín. Itech metsti agosto xiuit 2013, techtitankej maj titapaleuitij Betel ompa Benín.

Iuan Happy, keman titapaleuijtoyaj itech sucursal tein moajsi Benín

Maski amo semi niueliok, nechyolpaktiaok nitanojnotsas. Itech eyi xiuit tein panouanij, ika ininnepaleuil tayekananij uan nonamik, nechyolpaktij nikitas ke moauijkej omen akin nikinmachtiaya, Gédéon uan Frégis. Axkan kitekitiliaj Jiova ika yolpakilis.

Satepan, Happy uan nejua techtitankej maj titapaleuitij sucursal tein moajsi Sudáfrica, kampa tokniuan akin tekitij Betel nechyekpiaj ika netasojtalis. Sudáfrica yejua chikometika ueyi altepet tein poui África kampa nitapaleuiani. Itech metsti octubre xiuit 2017, tikselijkej se tel ueyi tatiochiualis. Techyoleujkej maj tiyakan nechikol kampa moijtoskia ke yaya motekitiltitiya yankuik kali kampa techixyekanaj tein moajsi Warwick (Nueva York). Amo keman tikelkauaskej nejon tonal.

Itech Anuario 1994 itech página 255 moijtoua: “Nochin akin miak xiujmejya kichiuanij nejin tekit tikiniluiaj: ‘Ximoyolchikauakan uan amo xikintemoltikan nanmomauan, porin tein nankichiuaj kiualkuis taxtauil’” (2 Crón. 15:7). Happy uan nejua tikixtalijkej tiktakamatiskej nejon tajtolmej uan tikinyolchikauaskej oksekin maj no ijkon kichiuakan.

^ párr. 9 Kichijchiujkej itaixpantijkauan Jiova itech xiuit 1944. Amo kichijchiuajok.

^ párr. 23 Uelis tikonixtajtoltis okachi itech Anuario de los testigos de Jehová 1994, páginas 148 hasta 150.

^ párr. 26 Xikonita tamachtilis “Edificando sobre cimientos sólidos”, itech ¡Despertad! 8 de agosto de 1966, página 27.