Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

Tayekananij uan tapaleuianij, xikchiuakan kemej Timoteo

Tayekananij uan tapaleuianij, xikchiuakan kemej Timoteo

XIUIT tein panok, tel miakej tokniuan takamej noyampa taltikpak kiselijkej tekit kemej tayekananij uan tapaleuianij. Komo tejuatsin semej nejon tokniuan, tikmatij ke semi tionyolpaki porin tikonselij nejin yankuik tekit.

Sayoj ke, xa tepitsin tionmotekipachoua, uan taixejekol. Jason, se tokniuj telpoch akin tayekankej, kijtoua: “Keman nechixtalijkej, niknemilij ke amo niueliskia nikchiuas tel miak tekit”. Moisés uan Jeremías no kimachilijkej ke amo ueliskiaj kichiuaskej tein Jiova kinnauatij (Éx. 4:10; Jer. 1:6). ¿Ijkon tionmomachiliani tejuatsin? ¿Toni uelis mitsonpaleuis amo xikonmachili nejon uan okachi kuali xikonchiua tekit tein tikonpia? Maj tikitakan ineskayo Timoteo (Hech. 16:1-3).

XIKONCHIUA KEMEJ TIMOTEO

Timoteo xa kipiaya kemej 20 xiujmej keman Pablo kiyoleuak maj iuan tanojnotstinemi. Yekinika xa omeyolouaya uan ouij kikisaya kichiuas yankuik tekit tein kipiaya itech nechikol (1 Tim. 4:11, 12; 2 Tim. 1:1, 2, 7). Sayoj ke, majtakti xiujmej satepan, Pablo uelik kiniluij tokniuan akin nemiaj Filipos: “Komo Totekotsin Jesús kimonekiltia, nikneki namechontitanilis nimanpan in Timoteo [...]. Uan amo nikpia ok okse tekitike ijkon keme nijin Timoteo” (Filip. 2:19, 20).

¿Toni kipaleuij Timoteo maj mochiua se tel kuali tayekankej? Maj tikitakan chikuasen taman tein no uelis tikonchiuas.

1. Ininka motekipachouaya oksekin. Pablo kiniluij tokniuan akin nemiaj Filipos: “Timoteo yek melau moyolkuejmolojtinemi por namejuan” (Filip. 2:20). Kemaj, Timoteo yekmelauj ininka motekipachouaya oksekin. Kinekia kinpaleuis maj motokianij iuan Jiova uan motemakaya kikauas miak taman porin kinekia kinpaleuis.

William, se tokniuj akin tayekankej panoua sempoual xiujmejya, kinyolmajxitia akin yankuixtok kiselijkej tekit kemej tayekananij uan tapaleuianij: “Xikintasojta tokniuan. Xikita toni kinpoloua uan amo sayoj xiktayekanalti tikchiuas tekit tein tikpia”. Amo xikonchiua kemej takat akin kinejnemiltia se autobús akin sayoj kitemoua niman ajsis kampa moneki moketsas uan amo maj taltikpakneminij tejkokan.

2. Kitayekanaltij tanojnotsalis. Keman Pablo ika tajtoj keniuj monejnemiltiaya Timoteo, kijtoj: “Nochi in oksekin tekitini kitemojtinemij de yejuan san nintanejnekilis san. Uan yejuan amo kitemojtinemij de keniu kitakamatiske Cristo Jesús” (Filip. 2:21). Pablo moajsia Roma keman kijkuiloj nejin tajtolmej uan kiitak ke tokniuan akin ompa nemiaj semi kitayekanaltiayaj kichiuaskej tein yejuan inintekiuj. Amo senkis mochikauayaj kichiuaskej itekiyo Dios. Sayoj ke Timoteo amo kichiuaya nejon. Keman ueliskia okachi tapaleuis itech tanojnotsalis, tanemiliaya kemej Isaías, akin kijtoj: “¡Nikan niyetok nejua! Xinechtitani nejua” (Is. 6:8).

¿Keniuj uelis tikonchiuas tekimej tein ipa tikonpia uan tekit tein tikonpia itech nechikol? Yekinika, xikonita toni okachi tayekantok. Pablo kijtoj ke moneki se kimatis nejon (Filip. 1:10). Xikontayekanalti tein Dios kijtoua ke okachi moneki. Ojpatika, xikonkaua tein mitsonkuilia tiempo uan chikaualis. Pablo kiyolmajxitij Timoteo: “Ximochololti de ne tajtakolme de auilnemilis tenika motekauiliaj telpochme [...]. Ta, nikneki xichipaukanentinemi, uan xitakuautamatinemi ika tetasojtalis uan ika ne yolseuilis” (2 Tim. 2:22).

3. Chikauak tekitik itech itekiyo Jiova. Pablo kinelnamiktij tokniuan akin nemiaj Filipos: “Namejuan kuali [...] nankimatij de  keniu in Timoteo nechpaleuijtinemi tech nijin tekit de titanojnotstinemij ika in Tajtoltsin de Dios [...] keme se telpokat kipaleuijtinemi tech nitekit de itat” (Filip. 2:22). Timoteo amo katka tatsiuj. Yejua uan Pablo chikauak sentekitikej uan nejon kichiuak maj okachi kuali mouikanij.

Onkak miak tekit itech inechikol Dios, tekit tein mitsonualkuilis ueyi yolpakilis uan tein kichiuas okachi kuali xionmouika iniuan tokniuan. Yejua ika, xikonixtali nochipa tiontekitis “kachi ok tech ne tekitsin ten Totekotsin Cristo technauatilij” (1 Cor. 15:58).

4. Kichiuak tein momachtij. Pablo kijkuilouilij Timoteo: “Tiktakamatinemik notanextililisuan. Porin tejua tikitak ya de kenin nichipaukanentinemik. Uan no tikitak ya de kenin nitekititinemik. Uan no tikitak ya notakuautamatilis uan de keniu nikxijxikoa in ouijkayot. Uan no tikitak ya notetasojtalis uan keniu niksentokaya tech notekiu maski nechtajyouiltiayaj” (2 Tim. 3:10). Kemej Timoteo kichiuak tein momachtij, kipaleuij maj kiseliani okachi tekimej (1 Cor. 4:17).

¿Moajsi se tokniuj akin yekyolmajsitok akin uelis tikontojtokas ineskayo? Komo amo, kuali yeskia xikontemo se. Tom, akin miak xiujmejya tekititok kemej tayekankej, kielnamiki: “Se tayekankej akin uejkaujya kichiujtok nejon tekit noka motekipachoj uan mochiuak notamachtijkauj. Miakpa niktajtaniaya maj nechyolmajxiti, uan nochipa nikchiuaya tein nechiluiaya. Nejon nechpaleuij maj okachi nitakuaujtamatini ke ueliskia nikchiuas tekit”.

5. Kisentokak momachtij. Pablo kiyolmajxitij Timoteo: “Ximomachtijtinemi keniu tiktakamatiyas Totajtsin Dios” (1 Tim. 4:7). Se mauiltijkej uelis kipias se itamachtijkauj, sayoj ke no moneki iselti momachtis. Pablo no kiluij: “Xikinleerouilij in tokniuan senteixteno in Tajtoltsin de Dios; uan xikinyojyolmajxitijtiu uan xikinmachtijtiu [...], xiksentoka xikchiutinemi nijin tanauatilme. Xiksenkui ximomachtijtiu nijin tamachtilme para ma kitakan in taneltokani ke motakuautamatilis kachi momajxitijtiu” (1 Tim. 4:13-15).

Tejuatsin no uelis tikonsentokas tionmochikauas okachi kuali tikonchiuas tekit. Xikonsentoka xionmomachti. Xikonixmati tein yankuixtok mopatak itech inechikol Dios. Amo xikonnemili ke nochi ueli tikonchiua. Amo xikonnemili ke kemej uejkaujya tikonchiujtok nejon tekit uelis tikonyektalis teisa maski amo semi tikontemos tamachtilis tein mitsonpaleuis. Xikonchiua nejin tein kiyolmajxitijkej Timoteo: “Xikyekpixtinemi moyolo para ma amo timotajtakolmakas. Xiktakamati de motanextililisuan tenika tejua titamachtijtinemi” (1 Tim. 4:16).

6. Takuaujtamatik itech iespíritu Jiova. Keman Pablo ika tajtoj tekit tein kipiaya Timoteo, kiyolmajxitij maj kiyekpia ika “ichikaualis den [y]ektikatsin [e]spíritu” (2 Tim. 1:14). Timoteo ueliskia ‘kiyekpixtinemis’, oso kisentokas itech itekiuj, komo takuaujtamatia itech yektikatsin espíritu.

Donald, akin miak xiujmejya tekititok kemej tayekankej, kijtoua: “Tayekananij uan tapaleuianij moneki kipatiuitaskej uan kiyekpiaskej ininkuali uikalis iuan Dios, ijkon yeskij okachi chikaujkej. Komo tajtanij yektikatsin espíritu uan mochikauaj kipiaskej itakilo, tokniuan kinitaskej kemej se yekmelauj tatiochiualis” (Sal. 84:7; 1 Ped. 4:11).

XIKONPATIUITA TEKIT TEIN TIKONPIA

Semi teyolchikaua se kiitas ke tel miakej tokniuan akin yankuixtok kiselijkej tekit kemej tayekananij oso tapaleuianij, kemej tejuatsin, mochikaujtokej okachi kitekitiliskej Jiova. Jason, akin ika titajtojkej ipeujyan nejin tamachtilis, kijtoua: “Itech nochi xiujmej tein nitekitini kemej tayekankej nimomachtiani miak taman uan axkan okachi nitakuaujtamati ke uelis nikchiuas tekit. Yekmelauj nechyolpaktia tekit tein nikpia uan nikita kemej se ueyi tatiochiualis”.

Uan tejuatsin, ¿tikonsentokas tionmochikauas okachi tikontekitilis Jiova? Xikonixtali tikonchiuas kemej Timoteo. Ijkon no tionyeski se tatiochiualis tein kiselia ixolal Jiova.