Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

TANEJMACHTIJKEJ 2018, tapoual 3 | ¿Kiita Dios tein tikonpanoua?

¿KIITA DIOS TEIN TIKONPANOUA?

Tetsaujmej, tajyouilis uan mikilis xa kichiuas maj timotajtanikan ox Dios kiita nejon uan ox kitekipachoua. Biblia kijtoua:

“Totekotsin techualitstok uan techyekpixtok porin tejuan tiyolchipauke [...,] no kuali techkakilijtinemi tonetatatautilis. Pero Totekotsin kinixnamiktinemi nekes ten tachiutinemij ika ten amokuali” (1 Pedro 3:12).

Nejin amaix Tanejmachtijkej ika tajtoua keniuj Dios techpaleuia uan keniuj kitamis tein techtajyouiltia.

 

“¿Kani moajsia Dios?”

¿Tikonpanouani se ueyi tekokojkayot tein kichiuani xikonnemili ke Dios amo moka motekipachoua?

¿Kiita Dios tein tikonpanoua?

¿Toni kinextia ke Dios semi moka motekipachoua?

¿Kiajsikamati Dios tein tikonmachilia?

Dios senkis techajsikamati porin yejua akin okachi kuali techixmati, hasta kiixmati ADN tein tikpiaj.

¿Mitsoniknelia Dios?

Biblia techiluia ke Dios kuali kimati nochi tein techpanoua, tein tiknemiliaj uan tein tikmachiliaj uan yejua no kimachilia tein tikijyouiaj.

Tajyouilis: ¿ika Dios techtatsakuiltia?

¿Kintatsakuiltia Dios taltikpakneminij ika kokolismej uan tetsaujmej porin tajtakolchiuaj?

¿Akoni itajtakol?

Biblia kijtoua eyi taman tein okachi kichiua maj titajyouikan.

Amo uejkaua Dios kitamis tajyouilis

¿Keniuj tikmatij ke amo uejkaua Dios kitamis tajyouilis uan teikamauiltilis?

¿Keniuj uelis mitsonpaleuis inetasojtalis Dios?

Biblia techpaleuia maj okachi titakuaujtamatikan ke mochiuas tein Dios motenkauak.

¿Keniuj kiita Dios tajyouilis tein onkak itech taltikpak?

Nejin versículos itech Biblia uelis mitsonpaleuiskej xikonajsikamati keniuj kiita Dios tajyouilis.