Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

 TAMACHTILIS ITECH IPEUJYAN AMAIX | ¿AKONIMEJ NEMIJ ILUIKAKTSINKO?

¿Akonimej nemij iluikaktsinko?

¿Akonimej nemij iluikaktsinko?

Itech Biblia tikajsij tein kiitakej seki takamej ika inepaleuil Dios, nejon techpaleuia maj tikmatikan akonimej nemij iluikaktsinko. Timitsonyoleuaj xikonita. Moneki tikajsikamatiskej ke seki taman tein kiitakej nejon takamej sayoj kiixnextia teisa, sayoj ke uelis techpaleuis maj tikmatikan akonimej nemij ompa uan maj tikajsikamatikan keniuj techpaleuia.

JIOVA AKIN OKACHI UEYICHIUJKEJ

“Nikitak se silla ten kiliaj trono kampa ichikaukauelilispan de Totajtsin Dios yekyetok ya ne eluiyaktsinko. Uan no nikitak [...] ne naken tokotsyetok tech ne silla, Yejuatsin ixtamatia uan mimilinia keme pepetaka ne tetsitsin ten kiliaj jaspe uan cornalina, ten mota chichilkaistak. Uan no nikitak se kosamalot [oso mixkosantsin] ke mimilinia keme pepetaka ne tetsitsin ten kiliaj esmeralda” (Apocalipsis [Revelación] 4:2, 3).

“Uan yejua kipiaya se tanex tein nochi kiyoualouaya. Moajsia teisa kemej kosamalot itech se mixti itech se tonal keman kioujtok. Ijkon katka tanex tein milini tein kiyoualoua. Moitaya kemej yeskia iueyiyo Jiova” (Ezequiel 1:27, 28).

Nejin tein kiitak Juan se imomachtijkauj Jesús ika inepaleuil Dios uan Ezequiel se akin kitematiltiaya tein Dios tanauatiaya, kinextia iueyiyo Jiova, Dios akin okachi Ueyichiujkej, ika seki taman tein tinochin tikixmatij: kualtsitsin tetsitsin tein semi petanij, se kosamalot uan se ikpal tein kinextia iueyiyo Jiova. Nejin kinextia ke kampa nemi Jiova senkis takualtsinkan uan onkak yolseuilis.

Nejon ome taman kemej Dios kinextij ke chijchiujtok iluikaktsinko mouika iuan tein ijkuiliujtok itech amatajkuilol Salmo: “Jiova ueyi uan kinamiki maj semi kiueyitalikan. Yejua akin okachi se kimoujkatoka ke nochi okseki tiotsitsin. Porin nochi inintiotsitsin xolalmej sayoj tiotsitsin tein amo teyi kualtiaj; sayoj ke Jiova, yejua kichijchiuak iluikak. Ueyitilis uan ueyipanchiualis moajsij itech; chikaualis uan kualtsinyot moajsij kampa nemi” (Salmo 96:4-6).

Maski Jiova okachi Ueyichiujkej, techyoleua maj iuan timotokikan uan maj tiktataujtikan uan motenkaua ke techkakis (Salmo 65:2). Dios techtasojta uan semi toka motekipachoua, yejua ika Juan kijkuiloj “Dios yejuatsin netasojtalis” (1 Juan 4:8TNM).

JESÚS MOAJSI IYEKMAKOPA DIOS

Esteban se imomachtijkauj Jesús, “yolpepexokatoya ika in Yektikatsin Espíritu uan ajko tachiak ne eluiyaktsinko. Uan ompa konitak de nikualtsiyo de Totajtsin Dios. Uan no konitak Jesús ijkatika kampa ne iuelilispan de iyekmakopaka Totajtsin Dios. Ijkuakon Esteban kinilij in tayekanani ijkuin: —Xikitakan san, nejua nikitstok ne eluiyaktsinko ke tatapotok ya. Uan nikonitstok in Jesús in Yektagatsin ten ijkatok kampa ne uelilispan de iyekmakopaka Itajtsin Dios” (Hechos 7:55, 56).

Seki tonalmej achto ke Esteban kiitaskia nejin, tayekananij judíos akin kinnojnotstoya tapaleuijkaj maj kimiktikan Jesús. Tein kiitak kinextiaya ke Jesucristo oksepa kipiaya nemilis uan ke kiueyitalijkaj. Pablo se imomachtijkauj Jesús ika tajtoj nejon keman kijkuiloj: “[Jiova] kipankixtij yoltok in Cristo Temakixtijke  intsalan ánimajme [oso mikemej]. Uan [...] kitalito ke Cristo ma yetinemi iyekmakopaka Yejuatsin kampa ichikaukauelilis tech nochi in lugares de eluiyaktsinko. Uan [...] kitalij ke Cristo ma kinyekantinemi nochi tataman ejekame tayekanani. Uan no ma kipia Cristo tanauatil inpan nochi ejekame tekiuani uan inpan nochi ejekame chiuanime [...]. Uan Cristo Temakixtijke [...]. Tayekantinemi ipan nochi oksekin chiuanime ten yeski nintokayuan ten axkan tekititinemij oso oksekin chiuanime ten ualaske ok” (Efesios 1:20, 21).

Biblia amo sayoj kinextia ke Jesús kipia ueyi taixyekanalis, ta no ke semi techtasojta ijkon kemej Jiova. Keman Jesús moajsia nikan taltikpak, tanojnotsak, kinpajtij akin mokokouayaj uan kinajokuik akin momikilijkajya. Uan keman kitemakak inemilis, kinextij ke semi kitasojta Dios uan taltikpakneminij (Efesios 2:4, 5). Axkan moajsi iyekmakopa Dios, uan amo uejkaua ika tanauatil tein kipia kinpaleuis nochin akin kitakamatiskej kampa yeski moajsiskej.

ÁNGELES KITEKITILIAJ DIOS

Daniel se itekitikauj Dios kijkuiloj: “Niksentokaya nikitaya hasta ijkuak motalijkej tronos uan Akin xiuejya itech Tonalmej [Jiova] motalij. [...] Moajsiaj mil millares akin kisentokayaj kitekitiliayaj, uan majtakti mil panti majtakti mil kisentokayaj ijkatoyaj iixpan yejua” (Daniel 7:9, 10).

Itech nejin tein kiitak Daniel amo sayoj moajsia se ángel, ta tel miakej. ¡Semi se kimoujkaita tein kiitak! Ángeles kipiaj tamatilis uan chikaualis. Yejuan kichiuaj uejueyi tekimej kemej serafines uan querubines. Itech Biblia ika motajtoua ángeles panoua doscientos cincuenta.

Ángeles amo keman neminij nikan taltikpak. Dios kinchijchiuak miak xiujmej achto ke techchijchiuaskia. Keman Dios kichijchiuak taltikpak, ángeles kiitstoyaj ika nejmachkayot nejon uan peujkej chikauak momataxkalouaj (Job 38:4-7).

Se taman kemej ángeles kitekitiliaj Dios yejua keman tapaleuiaj itech ueyi tekit tein mochiujtok itech totonaluan: moteixmatiltis kuali tanauatilmej ika iTekiuajyo Dios (Mateo 24:14). Tikmatij ke tapaleuiaj itech nejin tekit porin Juan kijkuiloj ika inepaleuil Dios nejin: “Nikitak okse ángel patantinemi ne ejekaixko. Uan nojon ángel kipixtinemik ne Tajtoltsin de Dios ten kualkui ne nemakixtilis uan ne Tajtoltsin amo keman ixpoliuis. Uan nojon ángel tanojnotstinemia intsalan nochi in taltikpakyetoni uan intsalan nochi paísme uan intsalan nochi tataman tagayot uan intsalan nochi tataman pueblojuani uan [...] ten tajtoaj ika tataman tajtolis” (Apocalipsis 14:6). Maski ángeles amo tajtouaj touan ijkon kemej kichiujkej ne uejkauj, kemaj kinyekanaj akin kitematiltiaj iTajtol Dios maj kinajsikan akin yolkualmej.

 AMOKUALI KINKAJKAYAUA TEL MIAKEJ

“Peuak ne teuilis ne eluiyaktsinko. Uan Miguel [Jesucristo], [...] iuan iángelikniuan kiteuiayaj ne amokuali tekuani. Uan ne amokuali tekuani iuan itekitikaikniuan no moteuiayaj iuan ne ángelme de Dios. Pero in amokuali tekuani amo uelia kintanilis in ángel Miguel uan iángelikniuan. Ika ya nojon ne amokuali tekuani amo uelik ok mokauas ok nepa eluiyaktsinko. Uan ijkon kikalantamotke ne ueyi amokuali tekuani, yejua ne in kouat ten ne achtopa ipa nentiuits. [...] In amokuali, uan no kitokaytijke Satanás, ne ten kinkajkayautinemi nochi in taltikpakuani. Uan kikalantamotke ne amokuali Satanás den eluiyaktsinko, uan no [...] ne itekitikaikniuan de Satanás. Uan nochi uetsikoj nikan taltikpak” (Apocalipsis 12:7-9).

Ompa iluikak amo nochipa onkani yolseuilis. Keman peuak nemilis nikan taltikpak, semej iángeluan Dios senkis kinejnekia maj yejua kiueyichiuakan, yejua ika kiixnamikik Jiova uan mochiuak Satanás, tein kijtosneki “Taixnamikkej”. Satepan, okseki ángeles no iuan taixnamikkej uan moixmatkej kemej amokuali ejekamej. Nejin ángeles akin senkis amo yolkualmej, semi kiixnamikij Dios uan kichiuanij maj tel miakej amo mokauakan maj kinixyekana Jiova akin techtasojta.

Satanás uan iamokuali ejekauan senkis amo yolkualmej uan semi tetajyouiltiaj. Semi techtauelitaj uan kichiuanij maj onka miak tajyouilis itech taltikpak. Satanás kinextij ke tetajyouiltia keman kinmiktij nochi itapialuan uan itekitikauan Job akin amo kikauaya Dios. Satepan kichiuak maj semi ‘chikaujkaejeka’ uan uetsik kali kampa moajsiaj majtakti ikoneuan tein kichiuak maj nochin momikilianij. Uan no, “kikokolispeualtij Job ika uejueyi kokomej [oso sauamej] tein kipeualtij itech imetstampa hasta itech itsontekon” (Job 1:7-19; 2:7).

Sayoj ke, Amokuali amo uejkaua ixpoliuis. Keman kiualpantamotkej nikan taltikpak, yejua kimati ke amo miak tonalmej kipiaok (Apocalipsis 12:12). Uan nejon se taman tein kuali.

AKIN NEMINIJ NIKAN TALTIKPAK

“Tejuatsin [Jesús,] titechonkouak ya ika moesyotsin para ma titeaxkauan ya de Dios. [...] De nochi tataman tagayot, uan titajtoaj nochi tataman tajtolisme, uan no tiualeuke de nochi tataman pueblojme uan paísme. Uan Tejuatsin tikonchiuak ke ma timotekitiltijtinemikan iuan Totajtsin Dios keme tayekanani reyes uan keme tiopixkame. Uan no titechontalij ma tikinyekantinemikan in taltikpakuani” (Apocalipsis 5:9, 10).

Ijkon kemej panok iuan Jesucristo, moajsiskej oksekin akin no kipiaskej nemilis ompa iluikak. Yejua kiniluij imomachtijkauan: “Niyo namechsesekotaliliti  ya ne kaltsitsin, ijkuakon Nejuatsin oksepa nimoualuikas [...]. Uan ijkon kampa Nejuatsin niyetos, namejuan no ompa nanyetoske” (Juan 14:2, 3).

Akin youij iluikak kichiuatiuij se tekit: iuan Jesucristo pouiskej itech iTekiuajyo Dios, tein kiixyekanas nochi taltikpak uan nochin kinualkuilis tatiochiualismej. Nejon Tekiuajyot yejua tein Jesús kiniluij imomachtijkauan maj tajtanikan, keman kijtoj: “ToTajtsin akin tiyetok iluikak, maj moueyitali motokay. Maj uiki motekiuajyo. Maj mochiua motanejnekilis, kemej iluikak, no ijkon nikan taltikpak” (Mateo 6:9, 10TNM).

¿TONI KICHIUASKEJ AKIN MOAJSIJ ILUIKAK?

Juan kijkuiloj: “Nikayik se chikaukatsajtsilis de ne tayekankatrono ten kijtoayaj ijkuin: —Totajtsin Dios mokaltalikiu intsalan in ipueblojkauan; uan Yejuatsin kinelkaualtis de ninchokilisuan de nochi itaneltokakauan. Uan amo aken momikilis ok; uan amo aken mochoktis ok; uan amo aken motekipachos ok; uan amo aken yoltajyouis ok. Uan ijkon yeski porin nochi tajtamik ya de ne achtopa onkaya” (Apocalipsis 21:3, 4).

Nejin tajkuilol kijtoua tein kichiuas iTekiuajyo Dios kampa pouij Jesús uan akin kipiaskej nemilis ompa iluikak. Yejuan kitamiskej itaixyekanalis Amokuali uan kichiuaskej nejin taltikpak se xochital. Tamis nochi tein kichiuani maj semi titajyouikan uan maj timoyolkokokan. Uan amo akin momikilisok.

Sayoj ke ¿toni panos iniuan tel miak millones akin momikilianij uan amo yaskej iluikak? Yejuan oksepa nemiskej nikan taltikpak uan yolpakiskej itech xochital (Mateo 5:5).

Nejin tein kiitakej itekitikauan Dios, senkis techmatiltia ke Jiova ijkon kemej iKonetsin, Jesucristo, iniuan ángeles akin amo kikauaj yejuatsin uan akin kinkouaskej nikan taltikpak uan yaskej iluikak, semi kiyolnejnekij maj kuali timoajsikan. Komo tikonneki tikonmatis okachi tein kichiuaskej amo uejkaua, xikontajtani semej itaixpantijkauan Jiova oso xikontemo itech Internet kampa timoteixmatiltiaj, www.jw.org/ncj, uan xikontemoui amaix ¿Toni yekmelauj tamachtia Biblia?