Xionyoui kampa nesi tein kipia

¿Tikonuelitaskia tikonmatis itanankililuan netajtanilmej tein motelneki?

¿Tikonuelitaskia tikonmatis itanankililuan netajtanilmej tein motelneki?

¿KATIYEJUA netajtanilmej? Seki netajtanilmej tein motelneki tein taltikpakneminij mochiuiliaj. Xa tejuatsin no tionmotajtaniani iksa nejin:

  • ¿Toka motekipachoua Dios?
  • ¿Iksa tamis neteuilismej uan tajyouilis?
  • ¿Toni techpanoua keman timomikiliaj?
  • ¿Oksepa tikinitaskej akin momikilijkejya?
  • ¿Keniuj moneki tiknotsaskej Dios itech netataujtil kemej yejuatsin techkakis?
  • ¿Keniuj uelis tikajsiskej yolpakilis?

¿Kani tikontemoskia itanankililuan nejin netajtanilmej? Moajsi tel miak amaixmej tein kijtouaj kinankiliaj nejin netajtanilmej. Sayoj ke tataman tanankililmej kitemakaj. Seki kitemakaj tanankililmej tein pane tel tapaleuia, sayoj ke satepan amo kualtiaok, uan kiniyektaliaj oso kinixpataj.

Sayoj ke, moajsi se amaix tein kitemaka tanankililmej takuaujtamachmej uan melaujkej. Jesucristo kijtoj keman kinotsak Dios itech netataujtil: “Motajtolis yejua ne yek melauj tajtolis” (Juan 17:17). Axkan nejon Tajtol moixmati kemej Biblia. Axkan tikitatij ika se ome eyi tajtolmej, keniuj kinankilia Biblia netajtanilmej tein achto tikijtojkej. Uan nejin tanankililmej amo ouij uan takuaujtamachmej.

¿Toka motekipachoua Dios?

Se takat tein kiyoualojtokej miakej taltikpakneminij

¿KEYEJ MOTAJTANIAJ NEJIN? Tinemij kampa onkak miak tajyouilis uan teikamauiltilis. Miak taneltokalismej tamachtiaj ke itanejnekilis Dios maj titajyouikan.

TEIN BIBLIA TAMACHTIA. Dios amo keman kichiua nionteyi tein amo kuali. Job 34:10 kijtoua: “¡Uejka yetok maj Dios akin melauak kichiua tein tel amo kuali, uan akin kipia nochiuelilis maj kichiua tein amo melauak!”. Dios, akin techtasojta, kinpialia taltikpakneminij se kualtsin tanejnekilis, uan yejika Jesús technextilij maj titajtanikan itech netataujtil: “ToTajtsin tein tiyetok iluikak […]. Maj uiki motekiuajyo. Maj mochiua motanejnekilis, kemej iluikak, no ijkon nikan taltikpak” (Mateo 6:9, 10, NM). Tein melauj, Dios toka motekipachoua, yejika kichiuak teisa maski kiteltajyouiltij, ta sayoj ijkon uelis mochiuas itanejnekilis (Juan 3:16).

No xikonita Génesis 1:26-28; Santiago 1:13, uan 1 Pedro 5:6, 7.

¿Iksa tamis neteuilismej uan tajyouilis?

Tateuianij

¿KEYEJ MOTAJTANIAJ NEJIN? Itech neteuilismej kisentoka momikiliaj tel miakej taltikpakneminij. Uan tinochin tikpanouaj teisa tein techtajyouiltia.

TEIN BIBLIA TAMACHTIA. Dios motenkaua kitalis yekyetolis semanauak taltikpak. Keman Dios peuas taixyekanas itech taltikpak, taltikpakneminij amo “momachtiskejok neteuilis”, ta “imin espadas kichiuaskej tameualonimej” (Isaías 2:4). Uan no, kitamis teikamauiltilis uan tajyouilis. Biblia motenkaua tein kiseliskej taltikpakneminij, kijtoua: “Totajtsin kinelkaualtis de ninchokilisuan de nochi itaneltokakauan. Uan amo aken momikilis ok; uan amo aken mochoktis ok; uan amo aken motekipachos ok; uan amo aken yoltajyouis ok. Uan ijkon yeski porin nochi tajtamik ya de ne achtopa onkaya” (Apocalipsis 21:3, 4).

No xikonita Salmo 37:10, 11; 46:9, uan Miqueas 4:1-4.

¿Toni techpanoua keman timomikiliaj?

Kampa kinpachouaj mikemej

¿KEYEJ MOTAJTANIAJ NEJIN? Miak taneltokalismej tamachtiaj ke taltikpaknenkej kipia se teisa taijtik tein amo miki, uan kisentoka nemi keman momikilia taltikpaknenkej. Moajsij sekin tein kijtouaj ke mikemej uelij kinijtakouaj tein yoltokej, oso no kijtouaj ke Dios kintatsakuiltia tein amo yolkualmej itech miktan, kampa chichinaujtokej nochipaya.

TEIN BIBLIA TAMACHTIA. Keman timomikiliaj amo tinemijok. Eclesiastés 9:5 kijtoua ke “akin momikilijkejya, yejuan amo kimatijok nionteyi”. Amo ueli kimatij teisa, amo teyi kimachiliaj, amo ueli teyi kichiuaj, uan no, amo ueli kinijtakouaj tein yoltokej, niono ueli tapaleuiaj (Salmo 146:3, 4).

No xikonita Génesis 3:19 uan Eclesiastés 9:6, 10.

¿Oksepa tikinitaskej akin momikilijkejya?

Se siuapilkonet moyolkokoua porin kipoloj se aksa akin kiteltasojta

¿KEYEJ MOTAJTANIAJ NEJIN? Tinochin tiknekij tiyolpakiskej imiuan akin tikintasojtaj. Yejika tiknekij oksepa tikinitaskej totasojikniuan uan tochankauan tein momikilijkejya.

TEIN BIBLIA TAMACHTIA. Tel miakej tein momikilijkejya oksepa nemiskej. Jesús motenkauak ke mikemej ‘kikakiliskej itajtolis uan ualkisaskej’ (Juan 5:28, 29). Mikemej tein moajokuiskej nikan taltikpak uelis nemiskej itech taltikpak tein eski se xochital, ijkon kemej Dios kinekia yekinika. Ijkoni yej, keman mochiuas nejon tein tel kualtsin, tein amo kikauaj Dios, yolpakiskej kipiaskej se nemilis nochipaya, uan amo kokolispeuaskejok. Biblia kijtoua: “Akin yolmelaujkej yejuan imin axkatis taltikpak, uan ompa nemiskej nochipaya” (Salmo 37:29).

No xikonita Job 14:14, 15; Lucas 7:11-17, uan Hechos 24:15.

¿Keniuj moneki tiknotsaskej Dios itech netataujtil kemej yejuatsin techkakis?

Se takat kichiujtok netataujtil

¿KEYEJ MOTAJTANIAJ NEJIN? Nochin tein pouij itech nochi tataman taneltokalismej, kinotsaj Dios itech netataujtil. Sayoj ke, miakej kinemiliaj ke amo kinkakilia Dios.

TEIN BIBLIA TAMACHTIA. Jesús kijtoj ke itech tonetataujtiluan maj amo tikijtokan yejua uan yejuasaj. Kijtoj ijkon: “Kuak namejuan nanmotatataujtiliskej iuan Dios, ijkuakon amo yejua san xikekeptokan san namotajtoluan” (Mateo 6:7). Komo tiknekij maj Dios techkaki, moneki tiknotsaskej itech netataujtil kemej yejuatsin kiyolpaktia. ¿Keniuj uelis tikmatiskej? Moneki timomachtiskej katiyejua itanejnekilis, uan titajtaniskej tein mouika iuan itanejnekilis. Itech 1 Juan 5:14, techyekiluia ke “komo tiktajtaniliaj Dios tensa ijkon kemej yejua […] itanejnekilis […,] Dios techkakilia”.

No xikonita Salmo 65:2; Juan 14:6, 14, uan 1 Juan 3:22.

¿Keniuj uelis tikajsiskej yolpakilis?

Se siuat kixtajtoltia Biblia porin kineki kiajsis yolpakilis

¿KEYEJ MOTAJTANIAJ NEJIN? Miakej kinemiliaj ke kipiaskej miak tomin, moueyichiuaskej oso mopitsauaskej kiniualkuilia yolpakilis, yejika miakej kitemouaj kipiaskej nejon, sayoj ke amo yolpakij.

TEIN BIBLIA TAMACHTIA. Jesús kinextij toni techualkuilia yolpakilis keman kijtoj: “Yolpakij akin kimachiliaj ke moneki motokiskej iuan Dios” (Mateo 5:3, NM). Sayoj uelis yekmelauj tiyolpakiskej komo timotokiaj iuan Dios kemej tikmachiliaj ke moneki tikchiuaskej, uan nejin tikchiuaj keman timomachtiaj tein kijtoua Dios uan itanejnekilis tein techpialia. Uan nejon tamachtilis tein melauak moajsi itech Biblia, uan tikixmatiskej techpaleuia maj tikmatikan toni yekmelauj tayekantok uan toni amo. Keman timokauaj maj Biblia techojtokalti keman tikixtaliaj tikchiuaskej teisa uan itech totachiualisuan, okachi tiyolpakij (Lucas 11:28).

No xikonita Proverbios 3:5, 6, 13-18 uan 1 Timoteo 6:9, 10.

Ika se ome eyi tajtolmej, tikitakej keniuj kinankilia Biblia nejin chikuasen netajtanilmej. ¿Tikonneki tikonmatis okachi? Komo tejuatsin semej tein “kimachiliaj ke moneki motokiskej iuan Dios”, amo tiomeyolouaj ke tikonneki tikonmatis okachi. Xa tionmotajtania keyej Dios kikaua maj onka miak taman tein amo kuali uan tajyouilis, komo yekmelauj toka motekipachoua. Oso xa tikonneki tikonmatis keniuj uelis tionyolpakis imiuan moonchankauan. Biblia kinankilia nejin uan okseki netajtanilmej kemej techyolseuis.

Sayoj ke, miakej amo kiuelitaj momachtiskej Biblia. Kiitaj ke se amaix tel ueyi uan tel ouij se kiajsikamati. ¿Tikonuelitaskia tikonselis nepaleuil uan ijkon tikonajsis tanankililmej tein kitemaka Biblia? Itaixpantijkauan Jiova mitsonmakaj ome nepaleuil.

Yekinika, yejua amaix tein motokaytia ¿Toni yekmelauj tamachtia Biblia? Nejin kichijchiujkej kemej kinpaleuis taltikpakneminij —tein iuantia akin kipiaj miak tekit —, maj kiitakan keniuj kinankilia Biblia netajtanilmej tein motelneki. Ika ome, uelis mitsonmachtiskej moonchan ika Biblia uan amo monekis tiontaxtauas, uan kichiuaskej nejin amo kijtosneki ke mitsonpatilijtokej moontaneltokalis. Se itaixpantijkauj Jiova tein kuali tamachtia ika Biblia yas mitsonmachtitiuj ika miak pakilis moonchan, oso kampa tejuatsin tikonitas okachi kuali, uan ijkon namomachtiskej chijchikueyitika tein kijtoua Biblia. Tel miakej kinpaleuia nejin tamachtilis, uan miakej kineltokaj ika ueyi yolpakilis ke kiajsikejya tamachtilis tein melauak.

Tejuatsin no uelis tikonitas ke tamachtilis tein melauak amo teyi ijkuitik. Amo sayoj techkixtia itech chikotaneltokalis, nepojpololis uan moujkayot tein teualkuilia seki tamachtilismej tein amo melauak, ta techualkuilia se nechialis, yolpakilis uan kichiua maj kuali timomachilikan. Yejua Jesús kijtoj: “Nankajsikamatiyaskej de ne Tajtoltsin ten yek melauj. Uan […] yejua ne namechtojtomatiuj” (Juan 8:32).

1. Se takat kimachtiaj tein Biblia tamachtia; 2. Se siuat kimachtiaj tein Biblia tamachtia