Amatajkuilol Marcos, se Evangelio tein kitetapouia tein kichiuak Jesús.