“Amo nankimatij toni horas ualas Namotayekankateko.” (MAT. 24:42)

NEKUIKATILMEJ 136 UAN 54

1. ¿Keyej motelneki maj tikitakan toni tonal tiyetokej uan toni panotok? Xikonijto se neskayot (xikonita taixkopin ipeujyan tamachtilis).

MAJ tiknemilikan ke se ueyi nechikol peuatiya. Akin taixyekana tejko taixpan uan kiniluia nochin seki tajtolmej. Tatsotson peuatiya. Akin ompa moajsij kimatij ke moneki motaliskejya. Kinekij kikakiskej kualtsitsin tatsotson uan no nochi tanojnotsmej tein motemakatij. Sayoj ke sekin xa amo takaktokej oso amo kikakij ke kakistitokya tatsotson. Kemej amo takaktokej, amo kiitaj ke ueyi nechikol peujtokya uan kisentokaj nenentokej oso tajtojtokej iniuan inintasojikniuan. Nejin neskayot kinextia tein uelis panos komo amo tikitaj toni tonal tiyetokej oso toni panotok. Tein techmachtia nejin neskayot semi kipia ipatiuj, porin amo uejkaua peuas se taman tein motelneki, uan moneki tikchiujtoskej tein moneki. ¿Toni ika titajtojtokej?

2. ¿Keyej Jesús kiniluij itatitaniluan maj tachixtonij?

2 Keman Jesucristo ika tajtoj itamilis nochi tein amo kuali, kiniluij itatitaniluan maj kisentokanij tachixtonij  uan maj kichiujtonij nochi tein monekia. Kiniluij: “Ximoyekpiakan uan xiixpetantokan [...] porin amo nankimatij ton tonal”. Satepan, miakpa kiniluij: “Xiixpetantokan” (tejuan tiktalilijkej cursivas; Mat. 24:3; xikonixtajtolti Marcos 13:32-37). Tein ika motajtoua itech Mateo no kinextia ke Jesús ika tajtoj nejin iniuan itatitaniluan. Kiniluij: “Xitachixtokan, porin amo nankimatij toni horas ualas Namotayekankateko”. Uan oksepa kinnejmachtij: “Ximoyejyektalijtokan, porin Nejuatsin ni Yektagatsin nimoualuikas ya kuak namejuan amo nanyoltanemilijtoske nion no nannechchixtoske”. Uan oksepa kiniluij: “Xitatachixtokan porin amo nankimatiske katiyejua tonal nion katiyejua hora” (tejuan tiktalilijkej cursivas; Mat. 24:42-44; 25:13).

3. ¿Keyej moneki tiktakamatiskej tein Jesús tanejmachtij?

3 Tiitaixpantijkauan Jiova tiktakamatij tein Jesús tanejmachtij. ¿Keyej? Porin tikmatij ke tinentokej itech “tonalmej keman ejkos tamilis” uan ke amo uejkaua peuas “kachi ueyi tajyouilis” (Dan. 12:4; Mat. 24:21). Ijkon kemej Jesús kijtoj, ixolal Jiova kiteixmatiltijtok noyampa taltikpak tatiochiualismej tein kiualkuis Tekiuajyot. Uan kemej Jesús no kijtoj, tikitaj ke miakkan okachi mochiuaj neteuilismej, nesij miak kokolismej, talolini, onkak mayan, teikamauiltiaj uan tateuiaj. Uan no, axkan okachi miakej akin taixyekanaj itech taneltokalismej kinkajkayauaj taltikpakneminij (Mat. 24:7, 11, 12, 14; Luc. 21:11). Tiknekij maj ejko tonal keman Jesús ualas uan kichiuas itanejnekilis iTajtsin (Mar. 13:26, 27).

TONAL OKACHI MOTOKIA

4. 1) ¿Keyej tikneltokaj ke Jesús kimati kemanian mochiuas Armagedón? 2) ¿Toni uelis tikyekmatiskej maski amo tikmatij kemanian peuas okachi ueyi tajyouilis?

4 Keman tiyouij se ueyi nechikol, tikmatij toni hora peuas kualkan uan nepantaj. Sayoj ke amo ueli senkis tikmatij kemanian peuas okachi ueyi tajyouilis. Keman moajsiaok nikan taltikpak, Jesús kijtoj: “Amo aken kimatis in tonal de noualalis [...]. Hasta in ángeles tech in eluiyak, uan Dios Ikonetsin amo no kimati. Ta, sayo Totajtsin Dios kimatok” (Mar. 13:32). Kemej yejua Jesús akin kiixyekanas neteuilis Armagedón, taixejekol maj se kineltoka ke axkan kemaj kimati kemanian peuas nejin neteuilis (Apoc. 19:11-16). Sayoj ke tejuan tiksentokaj amo tikmatij toni tonal nion toni hora ejkos poliuilis. Yejua ika motelneki maj tiksentokakan titachixtokan. Jiova kiixtalijya kemanian peuas okachi ueyi tajyouilis. Uan nejon tonal okachi motokia. Kemej kijtoua Biblia: “Amo ejkos tiotak” (xikonixtajtolti Habacuc 2:1-3). ¿Keyej ueli tikyekmatij ke ijkon mochiuas?

Jiova kiixtalijya kemanian peuas okachi ueyi tajyouilis

5. Xikonijto se neskayot tein kinextia ke tein Jiova kijtoua ke panos nochipa mochiua itech tonal keman kiixtalia.

5 Tein Jiova kijtoua ke panos, nochipa mochiua itech tonal keman  kiixtalia. Kemej neskayot, maj titanemilikan itech tonal 14 metsti nisán, xiuit 1513 achto itech totonaluan. Itech nejon tonal Dios kinkixtij israelitas ompa Egipto. Satepan, Moisés kijkuiloj ke Jiova kinmakixtij “itech nejin tonal” keman tamik “cuatrocientos treinta xiujmej” (Éx. 12:40-42). Nejin 430 xiujmej peujkej itech tonal 14 metsti nisán xiuit 1943 achto itech totonaluan, keman peuak mochiua tein Jiova motenkaujka iuan Abrahán keman kiluij ke kintiochiuaskia ikoneuan (Gál. 3:17, 18). Satepan, Jiova kiluij Abrahán ke ikoneuan nemiskiaj itech okseki altepemej, mochiuaskiaj takeualmej uan kintajyouiltiskiaj “cuatrocientos xiujmej” (Gén. 15:13; Hech. 7:6). Nejin 400 xiujmej peujkej itech xiuit 1913 achto itech totonaluan, keman Ismael kikejkeloj Isaac. Uan tamik keman Jiova kinkixtij israelitas ompa Egipto (Gén. 21:8-10; Gál. 4:22-29). Kemej tikitaj, tel miak xiujmej achto, Jiova senkis kiixtalijkaya tonal keman kimakixtiskia ixolal.

6. ¿Keyej uelis tikyekmatiskej ke Jiova kimakixtis ixolal?

6 Josué yejua semej akin kiskej ompa Egipto. Miak xiujmej satepan kinelnamiktij israelitas: “Namejuan kuali nankimatij ika nochi nanmoyolo uan ika nochi nanmonemilis ke nion se tajtol itech nochi kuali netenkaualismej tein Jiova nanmoDios kijtouani, tapolouani. Nochi mochiuani. Nion se tajtol tapolouani” (Jos. 23:2, 14). Jiova motenkauani iniuan itekitikauan ke kinmakixtis itech okachi ueyi tajyouilis uan ke kinmakas nemilis nochipaya itech se xochital. Uelis tikyekmatiskej ke kichiuas tein motenkauak. Yejua ika, komo tiknekij tinemiskej itech Xochital, moneki tiksentokaskej titachixtoskej.

KOMO TIKNEKIJ TIMAKISASKEJ, MONEKI TITACHIXTOSKEJ

7, 8. 1) ¿Toni kichiuaya se tajpixkej ne uejkauj, uan toni techmachtia nejon? 2) ¿Toni ueliskia panos komo se tajpixkej kochia? Xikonijto se neskayot.

7 Techpaleuis maj tikajsikamatikan keyej motelneki maj titachixtokan komo tikitaj tein kichiuayaj akin tajpiayaj itech xolalmej ne uejkauj. Jerusalén uan okseki xolalmej kipiayaj uejkapan tepamit tein kinpaleuiaya maj amo kalakinij akin kinixnamikiaj. Tajpianij ijkatoyaj tepankuako, kampa uelia kiitayaj nochi. Oksekin tajpiayaj kaltenoj itech xolal. Youalintonal onkayaj tajpianij. Uan keman kiitayaj ke motokiayaj akin kinixnamikiaj, monekia kinnauatiskej nochin akin nemiaj itech xolal (Is. 62:6). Kimatiaj ke motelnekia ijsatoskej uan tachixtoskej. Komo amo kichiuayaj nejon, miakej ueliskiaj mikiskej (Ezeq. 33:6).

8 Itech xiuit 70 itech totonaluan, tateuianij kayomej Roma uelik kalakkej Jerusalén. ¿Keniuj? Tajkuilojkej judío Josefo kijtoj ke akin tajpixtoyaj sekopa itech xolal kochkej. Yejua ika tateuianij kalakkej, kitikuiltijkej templo uan kiixpolojkej xolal. Ijkon tamik tonalmej tein okachi ouijkej kemej amo keman kijyouijtoyaj judíos.

9. ¿Toni amo kiitaj tel miak taltikpakneminij?

9 Axkan, itech miak altepemej, tekiuanij kinpiaj tateuianij uan tataman teposmej  tein ika tayekpiaj kampa ininaltepeuj monamiki iuan okse. Nejon kinpaleuia maj nion teyi uan nion akin taijtako itech ininaltepeuj. Sayoj ke nejin tekiuanij amo kiitaj ke ompa iluikak moajsi se tekiuajyot tein okachi kipia chikaualis tein kiixyekana Jesucristo. Amo uejkaua, nejin tekiuajyot kinixpolos nochi taltikpaktekiuajyomej (Is. 9:6, 7; 56:10; Dan. 2:44). Tiknekij maj ejko nejon tonal uan no tiknekij tikchiujtoskej tein moneki keman ejkos. Yejua ika tikitaj keniuj mochiua tein Biblia kijtojka uan tiksentokaj tiktekitiliaj Jiova ika nochi toyolo (Sal. 130:6).

MAJ AMO TIKOCHIKAN

10, 11. 1) ¿Toni moneki ika timoyekpiaskej, uan keyej? 2) ¿Keyej senkis tikonneltoka ke Amokuali kichiuani maj taltikpakneminij amo kineltokakan tein Biblia kijtoua?

10 Maj titanemilikan itech se tajpixkej akin ijsatok nochi youak. Keman tanesitiya tel sioujtokya, yejua ika okachi kiouijmaka ijsatos. No ijkon, tejuan tinemij itech itamian tonalmej. Yejua ika moneki timochikauaskej tiksentokaskej titachixtoskej. ¿Keyej? Porin ijkon kemej okachi motokia tonal keman ejkos poliuilis, okachi techouijmakas tiksentokaskej tiijsatoskej. Tetayokoltij yeskia komo amo tiksentokaj titachixtokej. Maj tikitakan eyi taman tein uelis kichiuas maj kemej yeskia tikochikan.

11 Amokuali kinkajkayaua taltikpakneminij. Tepitsin achto ke momikiliskia, Jesús expa kinelnamiktij itatitaniluan ke Satanás yejua akin “takitskijtok axkan taltikpak” (Juan 12:31; 14:30; 16:11). Amokuali kinkajkayaua taltikpakneminij ika taneltokalismej tein amo melaujkej. Yejua ika axkan miakej amo kineltokaj keman Biblia senkis kinextia ke amo uejkaua ixpoliuis nochi tein amo kuali (Sof. 1:14). Senkis moita ke Satanás “kinixpojpoyokuiltijtok den nintamachilis” (2 Cor. 4:3-6). Yejua ika, miakej amo kinekij techkakiskej keman tiktemouaj tikiniluiskej ke amo uejkaua ejkos poliuilis uan ke Cristo taixyekantokya. Miakpa techiluiaj: “Amo nikneki nikakis”.

12. ¿Keyej moneki amo tikauaskej maj Amokuali techkajkayaua?

 12 Miakej amo kinyolnotsa kimatiskej tein Biblia kijtojka ke mochiuaskia. Sayoj ke moneki amo timosenkauaskej. Tikmatij keyej motelneki maj tiksentokakan titachixtokan. Tatitanil Pablo kiniluij tokniuan: “Namejuan kuali nankimatij ya ke ejkotiuetsikiu ne tonal”. ¿Keniuj ualas itonal Jiova? Pablo kijtoj: “Ijkon keme mochiua kuak se tachtekke kistiuetsiki de youal” (xikonixtajtolti 1 Tesalonicenses 5:1-6). Uan Jesús technejmachtij: “Ximoyejyektalijtokan uan xikuatamatokan porin namejuan kuak amo nankinemilijtoske kox nimoualuikas, ijkuakon Nejuatsin ni Yektagatsin de Dios nimoualuikas nikan taltikpak” (Luc. 12:39, 40). Amo uejkaua, Satanás kinkajkayauas taltikpakneminij ika okse taman. Kichiuas maj kineltokakan ke itech taltikpak onkak yolseuilis uan yekyetolis. Sayoj ke ijkuak, ijsiujka ejkos itonal Jiova. Taltikpakneminij motelmoujtiskej. ¿Uan tejuan? Komo tiknekij kuali timoajsiskej keman ejkos nejon tonal uan maj Amokuali amo techkajkayaua kemej kinkajkayaua oksekin, moneki “ma tiijsatokan uan ma tikuatamatkanentinemikan”. Yejua ika moneki mojmostaj tikixtajtoltiskej Biblia uan titanemiliskej itech tein Jiova techiluia.

13. 1) ¿Keniuj tanemilil tein poui nikan taltikpak kinijtakoua taltikpakneminij? 2) ¿Toni uelis tikchiuaskej tein techpaleuis maj tikixtopeuakan nejon tanemilil?

13 Tanemilil tein poui nikan taltikpak taijtakoua. Axkan, miakej kinemiliaj ke amo moneki kiixmatiskej Dios (Mat. 5:3). Tel miakej sayoj kitemouaj kipiaskej miak taman tein onkak nikan taltikpak (1 Juan 2:16). Uan no, axkan moajsi okachi miak taman kemej uelis se moixpetanis. Nejin kichiua maj taltikpakneminij sayoj tanemilikan itech inintanejnekilis (2 Tim. 3:4). Ijkon, kielkauaj tein okachi tayekantok uan amo kinemiliaj ke moneki kuali mouikaskej iuan Dios. ¿Toni uelis tikchiuaskej tein techpaleuis maj tikixtopeuakan nejon tanemilil? Pablo kijtoj ke akin tikchiuaj kemej Cristo moneki amo tiktayekanaltiskej totanejnekilis. Komo tikchiuaj tein techyolmajxitij, tiksentokaskej titachixtoskej (Rom. 13:11-14).

Tiknekij timoixyekanaskej ika itanemilil Dios, amo ika tanemilil tein poui nikan taltikpak

14. ¿Toni technejmachtia Lucas 21:34, 35?

14 Tiknekij timoixyekanaskej ika itanemilil Dios, amo ika tanemilil tein poui nikan taltikpak. Ika iyektikatsin espíritu, Jiova techpaleuiani maj kuali tikajsikamatikan tein amo uejkaua panos (1 Cor. 2:12). [1] Sayoj ke moneki timoyekpiaskej. Hasta tein tikchiuaj mojmostaj uelis techuikas maj amo senkis tiktekitilikanok Jiova (xikonixtajtolti Lucas 21:34, 35). Sekin xa techiluiskej ke amo titamatij porin tikneltokaj ke tinemij itech itamian tonalmej (2 Ped. 3:3-7). Sayoj ke maj amo timosenkauakan. Tikpiaj miak taman tein kinextia ke poliuilis amo uejka yetok. Komo tiknekij maj yektikatsin espíritu techixyekana, moneki nochipa tiyaskej nechikolmej.

¿Tikchiujtokej nochi tein techpaleuis maj titachixtokan? (Xikonita párrafos 11 hasta 16)

15. ¿Toni kinpanok Pedro, Santiago uan Juan, uan keniuj uelis techpanos kemej yejuan?

 15 Tonepololuan kichiuaj maj techouijmaka titachixtoskej. Jesús kimatia ke titajtakouanij uan ke timopolouaj. Maj tiknemilikan tein panok youak achto ke Jesús momikiliskia. Yejua amo tajtakolej katka, sayoj ke kimatia ke monekia kitajtanis Jiova maj kipaleuiani maj amo kikaua. Jesús kiniluij tatitanilmej Pedro, Santiago uan Juan maj amo kochikan keman yejua motataujtiaya. Sayoj ke yejuan amo kiajsikamatkej ke motelnekia ijsatoskej ijkuak. ¿Uan toni kinpanok? Kemej tel sioujtoyaj, kochkej. Jesús no sioujtoya, sayoj ke kisentokak ijsatoya uan kitataujtijtoya iTajtsin. Tatitanilmej no monekia kichiuaskej nejon (Mar. 14:32-41).

16. ¿Toni kijtoj Jesús itech Lucas 21:36 ke uelis techpaleuis maj titachixtokan?

16 ¿Toni techpaleuis maj tiksentokakan titachixtokan uan maj tikchiujtokan tein moneki keman ejkos itonal Jiova? Moneki maj yekmelauj tiknejnekikan tikchiuaskej tein kuali. Uan amo sayoj nejon. Seki tonalmej achto ke momikiliskia, Jesús kiniluij imomachtijkauan ke monekia kisentokaskej kitajtaniskej Jiova maj kinpaleuiani (xikonixtajtolti Lucas 21:36). Techpaleuis maj tiksentokakan titachixtokan itech nejin itamian tonalmej komo no nochipa tiktataujtiaj Jiova (1 Ped. 4:7).

MONEKI TIKSENTOKASKEJ TITACHIXTOSKEJ

17. ¿Toni uelis tikchiuaskej tein techpaleuis maj tikitakan ox tikchiujtokej tein moneki?

17 Keman Jesús ika tajtoj poliuilis, kiniluij itatitaniluan: “Nimoualuikas ya kuak namejuan amo nanyoltanemilijtoske” (tejuan tiktalilijkej cursivas; Mat. 24:44). Yejua ika nochipa moneki titachixtoskej. Moneki amo tiktemojtoskej tein onkak nikan taltikpak kampa Satanás taixyekana. Itech nejin taltikpak kichiuaj maj tiknemilikan ke nejon techualkuilis yolpakilis. Sayoj ke tikmatij ke amo melauak. Jiova uan Jesús techiluiaj itech Biblia toni techpaleuis maj titachixtokan. Yejua ika, moneki tikitaskej toni kijtojka Biblia ke mochiuaskia uan keniuj mochiujtok. Maj tiksentokakan tikchikaujtokan tokuali uikalis iuan Jiova uan maj tiktayekanaltikan iTekiuajyo. Ijkon, tikchiujtoskej tein moneki keman ejkos poliuilis (Apoc. 22:20). Maj tikelnamikikan ke nejon techpaleuis maj timakisakan.

^ [1] (párrafo 14): Xikonita amatajkuilol El Reino de Dios ya está gobernando, capítulo 21.