“Yektikatsin [e]spíritu techyolnojnotstinemi tech totalnamikilis uan techmachililtijtinemi ke tejuan tiikoneuan de Dios.” (ROM. 8:16)

NEKUIKATILMEJ UAN 14

1-3. 1) ¿Toni tein panok itech Pentecostés itech xiuit 33 kichiuak maj taman yeskia nejon tonal? 2) ¿Toni tein achtook moijtojka mochiuak ijkuak? (Xikonita taixkopin ipeujyan tamachtilis.)

KATKA se domingo kualkan itech xiuit 33 ompa Jerusalén. Nejon tonal amo katka kemej okseki tonalmej uan nochin tel yolpakiaj, porin ijkuak kichiuayaj Pentecostés. Nejin katka se iluit tein xijxiujtika kichiuayaj keman peuayaj kitekiaj trigo. Nejon kualkan itech templo, tayekankatiopixkat yekinika kitemakak netetayokolilmej tein ipa kitemakayaj. Satepan, kemej chiknaui hora kualkanpa kitemakak ome pantsin tein kichijchiujkej ika trigo tein yekinika takia itech nejon xiuit. Keman tiopixkat kiuikaya pantsin iixpan Jiova, kiuiuikaya seko uan okseko (Lev. 23:15-20).

2 Miak xiujmejya achto peuak kimakaj Jiova ome pantsin xijxiujtika. Nejin netetayokolil tein kitemakayaj moteluikaya ika se taman tein motelneki tein panoskia satepan. Nejin mochiuak itech Pentecostés itech xiuit 33 itech se kali tein moajsia Jerusalén kampa 120 imomachtijkauan Jesús kichiujtoyaj netataujtil  (Hech. 1:13-15). Ika tein panok ompa, mochiuak se taman tein tanauatijkej Joel kijtojka 800 xiujmej achto (Joel 2:28-32; Hech. 2:16-21). ¿Toni panok?

3 (Xikonixtajtolti Hechos 2:2-4.) Itech Pentecostés tein mochiuak itech xiuit 33, ika iyektikatsin espíritu, Dios kinixpejpenak 120 imomachtijkauan Jesús (Hech. 1:8). (Xikonita kampa kijtoua “Tein okachi momelaua”.) Satepan peuak ajsij miakej taltikpakneminij kampa yetoyaj imomachtijkauan Jesús, uan yejuan peuak kiniluiaj nochi tein kualtsin tein kiitakej uan kikakkej. Tatitanil Pedro kinmelauilij toni panoka uan keyej motelnekia. Satepan kiniluij: “Ximoyolnemilikan de namotajtakoluan uan ma [namechauikan] ika in chikaualis den itokaytsin de Jesucristo. Uan ijkon Dios namechtapojpoluilis de namotajtakoluan. Uan no Totajtsin Dios namechtayokolis in [y]ektikatsin [e]spíritu” (tejuan tiktalilijkej cursivas). Itech nejon tonal, kemej eyi mil taltikpakneminij moauijkej uan no kiselijkej yektikatsin espíritu (Hech. 2:37, 38, 41).

4. 1) ¿Keyej moneki techyolnotsas tikmatiskej tein panok itech Pentecostés tein mochiuak itech xiuit 33? 2) ¿Toni okse taman xa no panok itech nejon tonal miak xiujmej achto? (Xikonita nota itamian tamachtilis.)

4 ¿Toni kiixnextiaj tayekankatiopixkat uan pantsin tein motemakaya itech Pentecostés? Tayekankatiopixkat kiixnextia Jesús. Uan ome pantsin kiixnextiaj imomachtijkauan Jesús taixpejpenalmej. Yejuan kinixpejpenkej itech nochin taltikpakneminij tajtakouanij. Biblia kijtoua ke tamatij kemej yekinika takilomej tein kitekij (Sant. 1:18). Dios kinseliani kemej ikoneuan uan kinixpejpenak maj tekiuajtikan iuan Jesús itech Tekiuajyot tein moajsi iluikak (1 Ped. 2:9). Ika nejon Tekiuajyot, Jiova kinmakas miak taman tein kuali nochin taltikpakneminij akin tatakamatij. Yejua ika, yeski tikchiaskej tinemiskej itech Xochital nikan taltikpak oso iluikak iuan Jesús, tinochin moneki techyolnotsas tikmatiskej tein panok itech Pentecostés tein mochiuak itech xiuit 33. [1]

¿TONI PANOUA KEMAN DIOS KIIXPEJPENA SE TOKNIUJ?

5. ¿Keniuj tikmatij ke amo nochipa panoua seki taman tein se kimoujkaita keman Dios kiixpejpena aksa?

5 Ompa Jerusalén, 120 imomachtijkauan Jesús amo omeyolouayaj ox Dios kinixpejpenka ika yektikatsin espíritu itech nejon tonal tein amo keman kielkauaskiaj. Nochin kipiayaj itech inintsontekon se taman tein moitaya kemej tit. Uan no, ueliaj tajtouayaj itech tataman tajtolmej (Hech. 2:6-12). Sayoj ke amo nochipa panoua seki taman tein se kimoujkaita keman Dios kiixpejpena aksa ika iyektikatsin espíritu. ¿Keniuj tikmatij? Kemej neskayot, itech nejon tonal Dios no kinixpejpenak okseki tel miakej taltikpakneminij, sayoj ke Biblia amo kijtoua ke no kipiayaj tit itech inintsontekon. Dios kinixpejpenak nejon taltikpakneminij keman moauijkej (Hech. 2:38). Sayoj ke yejuatsin amo nochin kinixpejpena keman moauiaj. Tokniuan akin nemiaj Samaria kinixpejpenak seki tonalmej satepan keman moauijkej (Hech. 8:14-17). Uan Cornelio uan akin moajsiaj ichan kinixpejpenak hasta achto ke moauiskiaj (Hech. 10:44-48).

6. 1) ¿Toni kiseliaj nochin taixpejpenalmej? 2) ¿Toni kichiua yektikatsin espíritu maj kimatikan taixpejpenalmej?

6 Seki tokniuan niman kimatij ke Dios kinixpejpenak. Oksekin yolik kiajsikamattiyouij. Maski ijkon, onkak se taman tein nochin taixpejpenalmej kiseliaj. Tatitanil Pablo kimelauak: “Keme namejuan nantakuautamatke ya iuan Cristo, ika ya nojon Totajtsin Dios namechteaxkatiliko  para xiiaxkatikan keme nanikoneuan. Uan nochi nijin Totajtsin Dios kichiutika ika porin in [y]ektikatsin [e]spíritu ten Yejuatsin ipa moyektenkauka ya de techualtitanilis. Uan Totajtsin Dios techmaktilijtinemi in [y]ektikatsin [e]spíritu para ma tikyekajsikamatikan ke tikselitiue se kualtsin ajsikaherencia” (tejuan tiktalilijkej cursivas; Efes. 1:13, 14). Nejin kinextia ke Jiova kinmaka iyektikatsin espíritu nochin taixpejpenalmej. ¿Toni kichiua yektikatsin espíritu? Kichiua maj senkis kimatikan ke kinixpejpenkej maj yakan iluikak. Yejua ika Pablo kijtoj ke yektikatsin espíritu yejua “itenilil de Dios tech toyolijtik tenika Dios kinextijtok ke tejuan se tonal tikajsikaselitiue nochi itatiochiualisuan de Totajtsin Dios”. Nejin kinyekmatiltia ke yejuan nemiskej iluikak, amo nikan taltikpak (xikonixtajtolti 2 Corintios 1:21, 22; 5:5).

Sejse tokniuj taixpejpenal moneki mochikauas nochipa kitakamatis Jiova

7. ¿Toni moneki kichiuas sejse tokniuj taixpejpenal uan ijkon uelis yas iluikak?

7 Keman Dios kiixpejpena se tokniuj, ¿kijtosneki nejon ke yekmelauj yas iluikak? Amo. Kemaj kiyekmati ke Dios kiixpejpenak maj youi iluikak. Sayoj ke Pedro kimelauak: “Ximofuerzajuikan de xikyekmatikan de ke Dios namechnotsak ya uan namechijitak ya ke xipoutinemikan iuan Cristo. Porin komo nanmofuerzajuijtiyoue, ijkuakon amo keman nanmoyojyolkueptiyoue tech namotakuautamatilis. Uan komo amo nanmoyojyolkueptiyoue tech namotakuautamatilis, ijkuakon Totajtsin Dios ika miak pakilis namechkalakitiu nepa kampa Totekotsin Jesucristo Totemakixtijkatsin tayekantinemis sen nachipa” (tejuan tiktalilijkej cursivas; 2 Ped. 1:10, 11). Nejin kijtosneki ke sejse tokniuj taixpejpenal moneki mochikauas nochipa kitakamatis Jiova. Yejuan kinixpejpenkej maj yakan iluikak, sayoj ke kiseliskej nemilis ompa komo amo keman kikauaj Jiova (Heb. 3:1; Apoc. 2:10).

¿KENIUJ KIMATIJ KE TAIXPEJPENALMEJ?

8, 9. 1) ¿Keyej miakej itekitikauan Dios kinouijmaka kiajsikamatiskej toni kipanoua se tokniuj keman Jiova kiixpejpena? 2) ¿Keniuj kimati se tokniuj ke Dios kiixpejpenak maj youi iluikak?

8 Axkan, tel miakej itekitikauan Dios kinouijmaka kiajsikamatiskej toni kipanoua se tokniuj keman Jiova kiixpejpena ika iyektikatsin espíritu. Taixejekol maj amo kiajsikamatikan, porin Dios amo kinixpejpenak yejuan maj yakan iluikak. Uan no, Dios kinchijchiuak taltikpakneminij maj nemikan nikan taltikpak, amo ompa iluikak (Gén. 1:28; Sal. 37:29). Sayoj ke Jiova kinixpejpenak sekin maj yakan iluikak uan maj tekitikan kemej tekiuanij uan tiopixkamej. Keman Dios kinixpejpena ika iyektikatsin espíritu, mopata kemej tanemiliaj. Ijkuak, peua kichiaj nemiskej ompa iluikak (xikonixtajtolti Efesios 1:18).

9 Sayoj ke ¿keniuj kimati se tokniuj ke Dios kiixpejpenak? Xikonita tein Pablo kiniluij tokniuan taixpejpenalmej akin nemiaj Roma, akin Dios kinixpejpenak maj ‘chipaujkanentinemikan iixpantsinko Yejuatsin’. Yejua kiniluij: “Namejuan nankiselijke ya namoyolijtik in [y]ektikatsin [e]spíritu. Pero ne [y]ektikatsin [e]spíritu amo namechilpijtinemi uan amo no namechmakatinemi ten namoyolijtik se ejekat  tenika nanyolmouiliske Totajtsin Dios. Ta, ne [y]ektikatsin [e]spíritu namechmachililtijtinemi ke nochi namejuan Dios namechchiuak ke nanitakpakoneuan. lka ya nojon ika in chikaualis de [y]ektikatsin [e]spíritu tiknotstinemij Totajtsin Dios ijkuin: ‘Abbaʼ, ten kijtosneki Notasojtajtsin. Uan nijin [y]ektikatsin [e]spíritu techyolnojnotstinemi tech totalnamikilis uan techmachililtijtinemi ke tejuan tiikoneuan de Dios” (tejuan tiktalilijkej cursivas; Rom. 1:7; 8:15, 16). Kemej tikitaj, ika iyektikatsin espíritu, Dios kichiua maj tokniuj kiyekmati ke kiixpejpenak maj youi iluikak uan maj tekiuajti iuan Jesús (1 Tes. 2:12TNM).

10. ¿Toni kijtosneki 1 Juan 2:27 keman kijtoua ke tokniuan taixpejpenalmej amo moneki maj aksa kinmachti?

10 Tokniuan akin kinixpejpenkej maj yakan iluikak amo moneki maj aksa kinilui ke Dios kinixpejpenak. Jiova kichiua maj kiyekmatikan nejon. Tatitanil Juan kiniluia tokniuan taixpejpenalmej: “Namejuan namechixpejpenak akin yektik; uan nochin namejuan nankipiaj taixmatilis”. Uan no kiniluia: “Taixpejpenalis tein nankiselijkej itech kisentoka nanmotech, uan amo moneki maj aksa namechmachtijto” (1 Juan 2:20, 27TNM). Semi melauak ke tinochin tiitekitikauan Jiova moneki maj techmachti, hasta tokniuan taixpejpenalmej. Sayoj ke yejuan amo moneki maj aksa kinyekilui ke Dios kinixpejpenak. Jiova kinpaleuia maj amo omeyolouakan ika iyektikatsin espíritu, okachi ueyi chikaualis tein onkak.

‘YANKUIKAYOLIJʼ

11, 12. 1) ¿Toni xa uelis motajtanis se tokniuj taixpejpenal? 2) ¿Toni kiyekmatij nochin tokniuan taixpejpenalmej?

11 Keman tokniuan kinixpejpenaj maj yakan iluikak, semi mopataj. Yejua ika Jesús kijtoj ke ‘yankuikayolijʼ (Juan 3:3, 5). Satepan kimelauak: “Semi moneki xiyankuikayoli. Porin in ejekat mopipitstinemi nikan uan nepa kampa yejua kineki. Uan tejua tikaki ijkoyokatinemi nikan uan nepa, pero tejua amo tikmati kan ualeuak in ejekat uan nion no tikmati kan youi. Uan no ijkon mochiua ika nojonkes ten yankuikayolke ya ika in [y]ektikatsin [e]spíritu” (Juan 3:7, 8). Kemej tikitaj, amo ueli se kimelauilia aksa akin amo taixpejpenal toni kimachilia se tokniuj taixpejpenal. [2]

Taixpejpenalmej kiyekmatij ke Jiova kinixpejpenak maj yakan iluikak

12 Uelis yeski ke se tokniuj taixpejpenal motajtania keyej Jiova kiixpejpenak yejua uan amo okse tokniuj. Xa kitekipachoua ox uelis kichiuas tein Dios kichia. Tein kemaj kiyekmati yejua ke Jiova kiixpejpenak maj youi iluikak. Uan yejua ika semi yolpaki uan motasojkamati. Taixpejpenalmej momachiliaj kemej Pedro keman kijtoj: “Ma tikmouistilikan Totajtsin Dios de ne Itajtsin den Totekotsin Jesucristo. Uan Totajtsin Dios ika ne iueyiteiknelilis techyankuikayolitij ya para ma tikpixtinemikan se takuautamatilis ten yek majsitok, ke se tonal tiyetotiue iuan Dios. Uan tejuan tikpixtinemij ne ueyi takuautamatilis porin tikitakke ya ke melau Totajtsin Dios kipankixtij yoltok in Jesucristo intsalan in animajme. Ika ya nojon tejuan tikpiatiue se ueyi tetayokolil de herencia nepa eluiyaktsinko ten amo keman palanis uan amo keman tsojkuiltiyas uan amo keman ijtakauis. Uan nepa  eluiyaktsinko Totajtsin Dios techeuilijtok ya ne tetayokolil de herencia” (1 Ped. 1:3, 4). Keman tokniuan taixpejpenalmej kiixtajtoltiaj nejin tajtolmej, kiyekmatij ke Jiova kinnojnotstok yejuan.

13. 1) Keman Dios kiixpejpena se tokniuj ika iyektikatsin espíritu, ¿keniuj mopata itanemilil? 2) ¿Keyej mopata kemej tanemilia se tokniuj taixpejpenal?

13 Kemej tikitakej, keman Dios kiixpejpena se tokniuj ika yektikatsin espíritu, nejon tokniuj mopata kemej tanemilia. ¿Keniuj? Achto ke kimatiltiskiaj ke yas iluikak, yejua kichiaya nemis nochipaya nikan taltikpak. Xa kinekia kiitas tonal keman Jiova kichiuas se xochital uan kijkuanis nochi tein amo kuali. Uelis yeski ke kinemiliaya ke yetoyaya itech Xochital uan kiselijtoya se ichankauj oso se itasojikniuj akin momikilij. Uan xa kichiaya kichijchiuas ichan uan kikuas takilot tein kitemakaskiaj koujmej tein yejua kitokaskia (Is. 65:21-23). Sayoj ke keman Jiova kiixpejpenak maj youi iluikak, itanemilil mopatak. ¿Keyej? ¿Xa yeski porin tel tayokoxtoya oso tel tajyouij? ¿Xa porin peuak kinemilia ke nemis nochipaya itech taltikpak tel amo kualtsin yeski uan amo yolpakis? ¿Xa porin peuak kinejneki kimatis keniuj yeski nemilis ompa iluikak? Amo. Mopatak itanemilil porin Jiova ijkon kiixtalij. Keman Dios kiixpejpena se tokniuj maj youi iluikak, ika iyektikatsin espíritu kichiua maj mopata kemej tanemilia uan netetayokolil tein kichia kiselis.

14. ¿Toni kinemiliaj tokniuan taixpejpenalmej ika ininnemilis nikan taltikpak?

14 ¿Kijtosneki nejin ke tokniuan taixpejpenalmej kinekij momikiliskej porin kinekij yaskejya iluikak? Amo. Pablo kimelauak toni kimachiliaj yejuan. Yejua kijtoj: “Mientras tiyoltinemij tech nijin tonalme ika nijin totakayo ten tamati keme se tochan, ijkuakon tiyolnejsiukatenaj uan tiyoltajyouiaj ijkon keme in kokoyani. Uan tiyolnejsiukatenaj amo sayo porin tikyolnejnekij ke ma Dios techajchiuili tosoltiktakayo. Ta, kachi ok tiyolnejsiukatenaj porin semi tikyolnejnekij ke ma Dios techyankuikatakenti ika ne toyankuikatakayo. Uan ijkon ma ixpoloui totakayo ten ipa kipia de tamis para ijkon timotakentiske ika ne yankuik nemilis ten amo keman tamis” (tejuan tiktalilijkej cursivas; 2 Cor. 5:4). Itech nejin tajkuilol Pablo kijtoj ke ininnakayo taixpejpenalmej tamati kemej se kali. Keman kijtoj ke amo kinekij maj Dios kinajchiuili, kijtosnekia ke taixpejpenalmej amo kinekij momikiliskej. Yolpakij nemiskej uan kitekitiliskej Jiova iniuan ininchankauan uan inintasojikniuan. Sayoj ke tein yeski tein kichiujtoskej, kielnamikij tein Dios motenkauak kinmakas (1 Cor. 15:53; 2 Ped. 1:4; 1 Juan 3:2, 3, TNM; Apoc. 20:6).

¿NITAIXPEJPENAL?

15. ¿Toni amo kinextia ke se tokniuj taixpejpenal?

15 Tejuatsin xa tionmotajtania ox Dios mitsonixpejpenak xionyoui iluikak. Komo tikonnemilia ke kemaj, xiontanemili itech nejin netajtanilmej: ¿Tikonmachilia ke okachi tikonuelita tiontanojnotsas ke okseki tokniuan? ¿Mitsonyolpaktia tionmomachtis Biblia uan tikonmatis hasta “tamachilisme den kachi ouijke” tein kinextiaj keniuj tamati Dios? (1 Cor. 2:10.) ¿Tikonmachilia ke Jiova mitsonpaleuiani maj tel kuali mitsonnankilikan itech tanojnotsalis? ¿Tikonneki tikonchiuas tein Dios kineki ika nochi moyolo? ¿Tikonteltasojta tokniuan uan tikonmachilia ke moneki tikonpaleuis maj kitekitilikan Jiova? ¿Tikonitani ke Dios mitsonpaleuiani itech miak taman tein tikonpanouani itech monemilis? Komo tiontanankilij ke kemaj, ¿kinextia nejon ke tejuatsin tiontaixpejpenal? Amo, porin nochin itekitikauan Dios  uelis ijkon momachiliskej maski amo taixpejpenalmej. Ika iyektikatsin espíritu, Jiova ueli kinmaka chikaualis nochin itekitikauan, yeski yaskej iluikak oso nemiskej nikan taltikpak. Tein melauj, komo tejuatsin tionmotajtanijtok ox tiontaixpejpenal, nejon kijtosneki ke amo. Taixpejpenalmej amo motajtaniaj ox Dios kinixpejpenak maj yakan iluikak. Kimatij ke taixpejpenalmej uan nion tepitsin omeyolouaj.

16. ¿Keniuj tikmatij ke amo nochin akin kiseliaj yektikatsin espíritu kinixpejpenaj maj yakan iluikak?

16 Itech Biblia ininka motajtoua miakej itekitikauan Jiova akin amo keman kikaujkej uan kiselijkej iyektikatsin espíritu, sayoj ke amo yajkej iluikak. Semej yejua Juan Taauijkej. Jesús tel kuali ika tajtoj Juan, sayoj ke no kijtoj ke amo yaskia iluikak taixyekanatiuj kemej tekiuaj (Mat. 11:10, 11). Okse yejua David. Yektikatsin espíritu no kiixyekanak (1 Sam. 16:13). Nejon kipaleuij maj kiajsikamatini miak tamachtilismej tein ouijkej kemej tamati Jiova uan kijkuiloj seki amatajkuilolmej tein pouij itech Biblia (Mar. 12:36). Sayoj ke tatitanil Pedro kijtoj ke “David amo tejkok ne eluiyak” (Hech. 2:34). Ika iyektikatsin espíritu, Jiova kichiuak maj nejin takamej kichiuanij uejueyi taman, sayoj ke amo ika kinixpejpenak maj yakan iluikak. ¿Kijtosneki nejon ke amo kitekitiliayaj ika nochi ininyolo oso ke amo kinnamikia yaskej iluikak? Amo. Sayoj kijtosneki ke Jiova oksepa kinmakas ininnemilis itech Xochital nikan taltikpak (Juan 5:28, 29; Hech. 24:15).

17, 18. 1) ¿Kani kichiaj nemiskej tel miakej akin kitekitiliaj Dios itech nejin tonalmej? 2) ¿Toni netajtanilmej tiknankiliskej itech okse tamachtilis?

17 Tel miakej akin axkan kitekitiliaj Jiova amo yaskej iluikak. Yejuan kichiaj nemiskej nikan taltikpak kampa taixyekantos iTekiuajyo Dios, kemej Abrahán, David, Juan Taauijkej uan okseki takamej uan siuamej akin nenkej ne uejkauj (Heb. 11:10TNM). Ompa iluikak moajsiskej 144,000 tekiuanij akin taixyekantoskej iuan Cristo. Sayoj ke Biblia kijtoua ke itech itamian tonalmej sayoj moajsiskiaj seki taixpejpenalmej nikan taltikpak (Apoc. 12:17). Yejua ika tel miakej akin pouij iniuan 144,000 momikilijkejya uan yetokejya iluikak.

18 Sayoj ke komo aksa kijtoua ke taixpejpenal, ¿keniuj moneki kiitaskej tokniuan akin kichiaj nemiskej nikan taltikpak? Komo aksa itech tonechikol peua kikua pan uan tayi vino keman moelnamiki imikilis Cristo, ¿keniuj moneki tikitaskej? Uan komo kisentoka momiakiliaj akin kijtouaj ke taixpejpenalmej, ¿moneki techtekipachos nejon? Itech okse tamachtilis tiknankiliskej nejin netajtanilmej.

^ [1] (párrafo 4): Iluit Pentecostés xa mochiuaya itech tonal keman Jiova kimakak Moisés Tanauatil itech tepet Sinaí (Éx. 19:1). Nejin kinextia ke Jiova xa no kichiuak yankuik netenkaualis itechkopa Jesús iniuan taixpejpenalmej itech tonal keman miak xiujmej achto mochiuak netenkaualis ika Tanauatil itechkopa Moisés iuan xolal Israel.

^ [2] (párrafo 11): Komo tikonneki okachi tikonmatis toni kijtosneki se yankuikayolis, xikonita La Atalaya 1 de abril de 2009, páginas 3 hasta 11.