“Xijneltoka [...] Jesucristo uan yajaya mitsmakixtis.” (Hech. 16:31)

Apóstol Pablo uan Silas kiiljuijkej ni se katli tetsakuayaya ne macedonia tlen Filipos. Tlaj achtoui tijkuamachilisej kenke timikij, uelis tijmatisej kenijkatsa tlaj titlaneltokasej ipan Jesús uelis techmakixtisej tlen mikilistli. Ma tikitakaj tlake kiijtoua Biblia.

Kema maseualmej kinchijkej amo kinchijkej ma mikikaj

“ToTeko Dios kiuikak nopa tlakatl uan kikajki ipan nopa Xochimili tlen itoka Edén para ma kimokuitlaui, uan toTeko Dios kinauatik: “Uelis tijkuas itlajka tlen ueli kuauitl ipan ni Xochimili, pero ne kuauitl tlen itoka kuauitl tlen temachiltia tlen kuali uan tlen axkuali, axtle. Amo xijkua itlajka, pampa ipan nopa tonal kema tijkuas itlajka, melauak timikis.” (Gén. 2:15-17.)

ToTeotsij kikajki Adán ipan Xochimili Edén. Nopaya itstoyaj miakej tlapialmej uan miak xiuitl. Onkayaya miak kuauitl itlajka tlen Adán ueliskia kikuas. Uan tlen se kuauitl itlajka Jehová kiiljuijtoya amo ma kikua. Tlaj amo tlaneltokaskia, mikiskia.

Adán kimatiyaya kenijkatsa nopa mikilistli pampa kinitstoya kema mikiyayaj tlapialmej. Tlaj eliskia kej tlapialmej, toTeotsij amo kinauatijtoskia nopa pampa kimajtoya mikiskia. Uan tlaj kineltokaskia toTeotsij uan kitlepanitaskia nopa kuauitl, ueliskia itstos nochipa.

Maske sekij moiljuiaj nopa kuauitl kiixnextia kema se moteka iuaya seyok, mokuapolouaj, pampa Jehová kiniljuik Adán uan Eva: “Xikinpiakaj miak inmokoneuaj para inijuantij itstosej kampa ueli ipan nochi Tlaltipaktli para ma tlanauatikaj” (Gén. 1:28). Nelia eliyaya se kuauitl. Jehová kitokaxtik “kuauitl tlen temachiltia tlen kuali uan tlen axkuali”, ni kinextia ya kinamiki kiijtos tlake kuali uan tlake amo kuali. Tlaj Adán amo kikuajtoskia, kinextijtoskia kineltokayaya toTeotsij uan kitlaskamatiliyaya nochi tlen kimakatoya.

 Adán mijki pampa amo kineltokak toTeotsij

ToTeotsij kiiljuik Adán: “Tijkuajki itlajka nopa kuauitl tlen nimitsiljuik amo xijkua”. Yeka, “timitonis miak para tijpantis tlakualistli tlen ika timopanoltis hasta kema timikis [...]. Na nijchijki motlakayo ika tlali, uan kema timikis, sampa timokuepas tlali” (Gén. 3:17, 19).

Adán kikuajki se kuauitl itlajka tlen kiiljuijtoyaj amo ma kikua, yeka Jehová kiijtok kiijixnamiktoya. Kiampa kinextik amo kitlaskamatilik tlen kimakatoya. Kema kikuajki nopa kuauitl itlajka, amo kinejki ma kinauati Jehová uan yaya kinejki kitlapejpenis tlen kichiuas, yeka kipanoskia tlen tlauel amo kuali.

Adán mijki kej Jehová kiiljuijtoya. Ya kichijtoya ika tlaltejpoktli uan kiiljuik sampa mokuepaskia tlali, yeka ayokmo kipixki nemilistli kej nopa tlaltejpoktli tlen ika kichijtoyaj (Gén. 2:7; Ecl. 9:5, 10).

Adán kipanok tlen tlauel amo kuali kema tlajtlakolchijki. Kipolok inemilis.

Timikij pampa tiikoneuaj Adán

“Adán tlajtlakolchijki uan tlajtlakoli pejki ipan Tlaltipaktli [...]. Uan pampa pejki tlajtlakoli, nojkia pejki mikistli. Uajka ama mikistli techasi nochi titlakamej, pampa nochi titlajtlakolchijtokej.” (Rom. 5:12.)

Uan amo kipolok se nemilistli tlen 70 o 80 xiuitl. Ya ayokmo ueliskia itstos nochipa. Nojkia mochijki tlajtlakole, yeka nochi ikoneuaj tlakatkej tlajtlakolejkej.

Adán techpanoltilik tlajtlakoli yeka titlaixpanoj uan timikij. Pablo kuali kinextik kenijkatsa timopantiaj kema kiijtok: “Eltok keja nimotemaktilik para nijtekipanos notlajtlakolchijkayolo. ¡Nelia niteiknelti! ¿Ajkeya nechmakixtis tlen ni yolistli tlen tlajtlakoli tlen nechualikilia mikistli?”. Uan yaya tlanankilik: “Tlaskamati toTeko Dios. [...] Jesucristo yajaya kichiua” (Rom. 7:14, 24, 25).

 Jesús motemaktilik pampa kiampa ueliskia nochipa tiitstosej

“Dios kititlanki iKone para ma elis inintemakixtijka nochi tlen itstokej ipan ni Tlaltipaktli.” (1 Juan 4:14.)

Jehová kichijki tlen monekiyaya tlen ika techkixtiliskia tlajtlakoli uan mikilistli. Yeka, kititlanki iKone ma tlakatiki kej se tlakatl tlen amo tlajtlakole kej Adán. Jesús “axkema tlajtlakolchijki” (1 Ped. 2:22). Yeka, amo kema mikiskia uan ueliskia itstos nochipa.

Jehová kinkajki ikualankaitakauaj ma kimiktikaj iKone uan kema panotoya eyi tonali kiyolkuik. Jesús moyolkuik kej se tonaltsi uan teipa sampa yajki iluikak. Nopaya kinextilito itata nopa inemilis ipati tlen amo tlajtlakole tlen ika sampa tijpiaskiaj tlen kipolok Adán. Jehová kiselik tlen kichijki iKone, yeka katli tlaneltokasej ipan Jesús uelis itstosej nochipa (Rom. 3:23, 24; 1 Juan 2:2).

Ika tlen kichijki Jesús sampa uelis tijpiasej tlen Adán kipolok. Jesús mijki pampa kinekiyaya ma tiitstokaj nochipa, yeka Biblia kiijtoua “mijki topampa nochi titlakamej pampa ueyi iyolo touaya” (Heb. 2:9).

Ni kinextia Jehová nochipa kichiua tlen xitlauak. Uan maseualmej katli tlajtlakolejkej amo ueliyayaj kichiuaj tlen ika momakixtiskiaj. Yeka, toTeotsij kiijtok yaya kichiuaskia tlen tlanauatijtoya pampa techiknelia uan kiyolkokoua tlen techpano, maske monekiskia kichiuas se tlauel ueyi tlamantli: temakaskia iKone inemilis tlen ika tlaxtlauaskia uan kiampa kinmakixtiskia nochi (Rom. 5:6-8).

Jesús kiyolkuikej uan sekinok nojkia kinyolkuisej

“Cristo nelia moyolkuik kema ya miktoya keja nopa achtoui pixkistli tlen tenextilia para teipa onkas se ueyi pixkistli. [...] Ika nopa tlakatl Adán, mikistli pejki ipan Tlaltipaktli, uan nojkia ika tlen kichijki san se tlakatl, Jesucristo, ama tlakamej ueli moyolkuisej. Pampa Adán tlajtlakolchijki uejkajkia, nochi tlakamej moneki ma timikikaj. Pero nojkia pampa san se tlakatl, Jesucristo, moyolkuik, nochi tlakamej uelis moyolkuisej.” (1 Cor. 15:20-22.)

Jesús nelia itstoya uan mijki. Tijmatij nelnelia moyolkuik pampa Biblia kiijtoua monextik kampa itstoyaj miakej ipan tlen ueli tonali uan kampa ueli. Se tonali monextik kampa itstoyaj 500 maseualmej. Apóstol Pablo kiijtok nopa ipan tlen kinijkuiljuilik katli euaj Corinto. Kema kiijtok nojua itstoyaj katli kiitakej, kinekiyaya kiijtos inijuantij ueliskia kiijtosej nelia tlen kiitakej uan kikajkej (1 Cor. 15:3-8).

Kema Pablo kiijtok Cristo eliyaya “keja nopa achtoui pixkistli” o katli achtoui kiyolkuikej, kinextik sekinok nojkia moyolkuiskiaj. Yeka, Jesús kiijtok se tonali “nochi [...] tlen kintlalpachojtokej” kikakiskiaj (Juan 5:28, 29).

 Tlaj tijnekij tiitstosej nochipa moneki titlaneltokasej ipan Jesús

“ToTeko nelia miak kiniknelia nochi tlakamej ipan ni Tlaltipaktli uan yeka kititlanki iKone iyojtsi para mikis ininpampa. Uan keja nopa nochi tlen kineltokasej, axpoliuisej, pero kipiasej yolistli tlen yankuik para nochipa.” (Juan 3:16.)

Kampa peua Biblia kiijtoua kema pejki mikilistli uan polijki Xochimili Edén. Kampa tlami kiijtoua poliuis mikilistli uan toTeotsij kichiuas nochi Tlaltipaktli se xochimili. Kema moaxitis, maseualmej itstosej nochipa ika pakilistli. Apocalipsis (Revelación) 21:4 kiijtoua “ayok kema aki mikis”. ToTeotsij kineki ma timotemachikaj nelia moaxitis, yeka ipan versículo 5 kiijtoua: “Ni tlajtoli temachtli uan melauak”. Nochi tlen Jehová kiijtoua kichiuas, temachtli kichiua.

Tlaj tijneltoka “ni tlajtoli temachtli”, nojua ximomachti tlen Jesús uan xitlaneltoka ipan ya; kiampa Jehová kipaktis tlen tijchiua. Uan tlauel mitsteochiuas, uan kichiuas ximotemachi uelis nochipa tiitstos ipan Xochimili kampa ayokmo aka mikis “niyon mokuesos, niyon chokas, niyon mokokos”.