Ir al contenido

Ir al índice

Toikniuaj katli ya uejueyij, Jehová inmechpatiita pampa amo inkitlauelkauaj

Toikniuaj katli ya uejueyij, Jehová inmechpatiita pampa amo inkitlauelkauaj

UEUEJTLAKAMEJ katli itstokej ipan nochi Tlaltipaktli tlauel kipatiitaj nopa tekitl tlen kipiaj ipan Jehová itlanechikol. Uan nochi tlauel tiyolpakij pampa kuali kichiuaj ininteki. Namanok, mopatlak se keski tlamantli ipan toTeotsij itlanechikol. Ueuejtlakamej katli ya uejuejtixtokej kiniljuijkej ma kikauakaj sekinok ueuejtlakamej katli nojua telpokamej ma kichiuakaj nopa tekitl tlen inijuantij kichiuayayaj.

Nama, kema toikniuaj katli tepaxalouaj chijchikuasej metstli uan katli tlamachtiaj ipan escuelas teocráticas kiaxitiaj 70 xiuitl, ayokmo kichiuaj nopa tekitl. Nojkia, ueuejtlakamej katli kipiaj 80 xiuitl ayokmo kiyakanaj Betel uan nojkia ayokmo kinyakanaj ueuejtlakamej. ¿Kenijkatsa kiyolmatij toikniuaj katli ayokmo kichiuaj se keski tekitl? Amo kitlauelkajtokej Jehová yon itlanechikol.

Ken, se toikni katli kiyakanki Betel nechka 49 xiuitl, kiijtok: “Kema nijmatki tlen panoskia, nimoiljuik tlauel kuali. Ika ijnalok, kema nimomaijtok, nikiljuijtoya Jehová monekiyaya ma kinyakana ueuejtlakamej se toikni katli nojua telpokatl”. Miakej  ueuejtlakamej moiljuiaj kej Ken. Nochi nopa toikniuaj kinpaktia kintekipanosej sekinok, yeka sekij mokuesojkej.

Esperandio, se toikni katli kinyakanayaya ueuejtlakamej ipan itlanechikol kiijtoua achtoui moyolkokok. Maske kiampa kiyolmatki, nojkia kiijtoua tlauel tlakayokuajkualo uan yeka moneki momokuitlauis. Nama, Esperandio nojua kitekipanojtok Jehová ika nochi iyolo uan kinpaleuia toikniuaj tlen itlanechikol.

¿Uan tlake kiyolmatkej toikniuaj katli miak xiuitl tepaxalojkej chijchikuasej metstli kema kiniljuijkej ayokmo kichiuaskiaj nopa tekitl? Allan, katli tepaxalok 38 xiuitl, kiijtok: “Amo nijneltokayaya”. Maske achtoui kiampa kiyolmatki, nama kiijtoua tlauel kuali pampa kinmachtiaj toikniuaj katli nojua telpokamej ma kichiuakaj se keski tekitl. Toikni nojua kitekipanojtok Jehová ika nochi iyolo.

Toikni Russell tepaxalok chijchikuasej metstli uan tlamachtik ipan escuelas teocráticas ipan 40 xiuitl. Kiijtoua achtoui ya uan isiua mokuesojkej. Kiijtoua: “Tlauel tijpatiitayayaj nopa tekitl tlen tijpixtoyaj uan timoiljuiyayaj nojua tijpixtoyaj chikaualistli”. Nama, nopa toikniuaj kitekiuiaj tlen kimajtokej uan tlen kiyekojtokej kema kinpaleuiaj toikniuaj tlen inintlanechikol, uan toikniuaj tlauel yolpakij pampa itstokej ipan inintlanechikol.

Maske tojuantij uelis amo tijyolmatkej kej nopa toikniuaj, tlen kiijtoua 2 Samuel techpaleuis ma tijkuamachilikaj tlake kiyolmatkej.

SE TLAKATL KATLI KIMATIYAYA TLAKE UELISKIA KICHIUAS UAN TLAKE AMO

Kema Absalón tlaijixnamijki, tlanauatijketl David monejki kisteuas Jerusalén uan yajki Mahanaim, katli mokauayaya ika este tlen ueyatl Jordán. Nopaya, David uan itekipanojkauaj ayokmo kipixtoyaj tlen kikuasej. ¿Tlake panok teipa?

Eyij tlakamej kintlamajmakatoj, kinuikilijkej tlapechtli, tlakualistli uan sekinok tlamantli tlen kinpolouayaya. Se tlen nopa tlakamej eliyaya Barzilai (2 Sam. 17:27-29). Kema Absalón mijki, David sampa tlakuepilik Jerusalén. Barzilai kimokuitlauijtiajki David uan kema asitoj ipan ueyiatl Jordán, Barzilai sampa tlakuepilik. David kiiljuik ma yaui Jerusalén iuaya uan kiiljuik yaya kimokuitlauiskia, maske Barzilai tlauel tlatominpiayaya uan amo tleno kipolouayaya (2 Sam. 19:31-33). Uelis David kinekiyaya Barzilai ma yaui iuaya pampa kinextiyaya kuajkuali tlamantli uan pampa kuali kitlajtolmakaskia pampa ya kiyekojtoya miak tlamantli ipan nochi inemilis. Barzilai nelia tlauel kipatiitstoskia itstos uan tekitis kampa tlanauatiyaya David.

Barzilai kimatiyaya se keski tlamantli ayokmo ueliskia kichiuas uan kiiljuik David ya kipixtoya 80 xiuitl, yeka ayokmo ueliskia kimatis tlake kuali uan tlake amo. ¿Tlake kinekiyaya kiijtos? Uelis ipan nochi inemilis kiyekok miak tlamantli. Uan nojua kuali tetlajtolmakayaya, sanse kej kichijkej ueuejtlakamej katli kitlajtolmakakej tlanauatijketl Roboam [Rehoboam] (1 Rey. 12:6, 7; Sal. 92:12-14; Prov. 16:31). Uelis Barzilai kinekiyaya kiijtos ayokmo ueliskia kichiuas se keski tlamantli pampa ya ueuejtixtoya.  Ya kiijtok ayokmo ueliyaya kimati tlaj ajuiyak se tlamantli uan ayokmo tlakakiyaya (Ecl. 12:4, 5). Yeka, Barzilai kiiljuik David ma kiuika Jerusalén nopa telpokatl Quimam [Kimham], katli uelis eliyaya ikone (2 Sam. 19:35-40).

TLEN UELIS TLAPALEUIS TEIPA

Ipan ni tlamachtili tikitakej se keski tlamantli tlen mopatlatok ipan Jehová itlanechikol uan tlen panotok eli sanse ika tlen moiljuiyaya Barzilai. Ipan ni tonali mopatlak se keski tlamantli pampa toikniuaj monejki moiljuisej tlake kinpaleuis miakej ueuejtlakamej katli itstokej ipan nochi Tlaltipaktli uan amo san tlen ueliskia kichiuas o kipaleuis se maseuali, kej panok ika Barzilai.

Toikniuaj ueuejtlakamej katli ya uejueyi kuali kimatij tlake nojua uelij kichiuaj uan tlake amo, uan yeka nimantsi kikuamachilijkej kenijkatsa tlapaleuik nopa tlamantli tlen mopatlak. Tlaj kinkauasej toikniuaj katli nojua telpokamej ma kichiuakaj se keski tekitl tlen achtouia inijuantij kichiuayayaj, nopa tlauel kipaleuis Jehová itlanechikol pampa tlauel momiakilijtiauij toTeotsij itekipanojkauaj. Miakej tlen ni toikniuaj kinmachtijkej kenijkatsa ma kichiuakaj ininteki toikniuaj katli nojua telpokamej, sanse kej uelis kichijki Barzilai ika ikone o apóstol Pablo ika Timoteo (1 Cor. 4:17; Filip. 2:20-22). Toikniuaj katli nojua telpokamej kuali kichiuaj ininteki uan kinyolchikauaj sekinok toikniuaj (Efes. 4:8-12; nojkia xikita Números 11:16, 17, 29).

SEKINOK TLAMANTLI TLEN NOJUA KICHIUAJ

Ipan nochi Tlaltipaktli, miakej toikniuaj katli kinmakatokej sekinok nopa tekitl tlen achtouia inijuantij kichiuayayaj, mosentlalijtokej nojua tlauel kitekipanosej Jehová.

Marco, katli 19 xiuitl tlatekipanok kej katli tepaxaloua chijchikuasej metstli, kiijtoua: “Kej nama niitstok nechpaleuijtok ma nikinpaleui ininueuejuaj tosiuaikniuaj katli amo kitekipanouaj Jehová, katli itstokej ipan totlanechikol”.

Geraldo, se toikni katli 28 xiuitl tlatekipanok kej katli tepaxaloua chijchikuasej metstli, kiijtok: “Nosiua uan na timosentlalijtokej tijchiuasej sekinok tlamantli, kej tikinpaleuisej toikniuaj katli kitlauelkajtokej Jehová uan tikinmachtisej sekinok maseualmej ika Biblia”. Toikniuaj kiijtoua nama kinmachtiaj ika Biblia 15 maseualmej uan miakej toikniuaj katli ayokmo kitekipanouayayaj Jehová sampa pejtokej yauij tlanechikoli.

Allan, toikni katli achtoui tikijtojkej ipan ni tlamachtili, kiijtoua: “Nama nojua ueli tlauel timosentlaliaj ipan tlajtolmoyaualistli. Tlauel techpaktia titlajtolmoyauasej kampa nemij miakej, kampa tlanamakaj uan katli itstokej nechka tochaj. Omej tokalnechkauaj yajkej touaya ipan tlanechikoli”.

¿Nojkia tijtekipanojtok uan amo tijtlauelkajtok Jehová miak xiuitl uan nama ayokmo titlatekipanoua kej achtouia? Tlaj kiampa mitspanotok, se tlamantli tlen uelis tijchiuas uan kiampa nojua iuaya titekitis Jehová, eli tijtekiuis tlen tijmajtok uan kiampa tikinpaleuis toikniuaj katli nojua telpokamej. Russell, toikni katli achtoui tikijtojkej, kiijtoua: “Jehová kinmachtia uan kintekimaka toikniuaj katli nojua telpokamej pampa kiita kuali ininyolo uan kuali kichiuaj ininteki. Nochi toikniuaj tlauel kinpaleuia kema kiitaj kenijkatsa tlamachtiaj uan teyolchikauaj ika miak pakilistli” (xikita nopa recuadro “ Xikinpaleui telpokamej kuali ma tlatekipanokaj”).

JEHOVÁ INMECHPATIITA PAMPA AMO INKITLAUELKAUAJ

Tlaj mopatlatok se keski tlamantli ipan monemilis, xijchiua kampeka nojua tiyolpaktos. Nochi nopa tekitl tlen tijchijtok ika nochi moyolo tlauel kinpaleuijtok miakej maseualmej uan nojua uelis kiampa tijchijtos. Miakej tlauel mitsikneliaj uan nojua uelis kiampa mitsiknelijtosej.

Uan xikilnamiki se tlamantli tlen tlauel ipati: tlen ta tijchijki Jehová kiilnamiktok ipan iyolo. Ya kiijtoua “axkiilkauas nopa tekitl tlen inkichijtokej pampa inkiikneliaj. Axkiilkauas kejatsa inkinpaleuijkej itlatsejtseloltijkatlakauaj uan hasta ama noja inkichiuaj” (Heb. 6:10). Tlen kiijtoua ni texto techpaleuia  ma tikilnamikikaj Jehová amo san kiilnamiktok tlen tijchijkej uejkajkia. Jehová nelia tlauel mitspatiita, yeka amo kiilkaua tlen tijchijki uan tlen nama nojua tijchiua pampa tijneki tijyolpakiltis.

Maske tojuantij amo techpanotok kej toikniuaj tlen tikijtojkej, kena moneki tijmatisej tlen kinpanok, ¿kenke?

Pampa uelis tikinixmatij toikniuaj katli ayokmo tlatekipanouaj kej achtouia, uan inijuantij uelis tlauel techpaleuisej pampa kuali tlaneltokaj uan tlauel tlalnamikij. Ma tikiniljuikaj nopa toikniuaj ma techtlajtolmakakaj uan ma technextilikaj kenijkatsa uelis tijchiuasej se keski tlamantli. Uan nojkia, ma tikitakaj kenijkatsa kitekiuiaj tlen kiyekojtokej kema kitekipanouaj Jehová ika nochi ininyolo ipan nopa tekitl tlen nama kichiuaj.

Tlaj ta tieli se toikni katli ayokmo tlatekipanoua kej achtouia o se toikni katli uelis kiselis tlapaleuili, xikilnamiki Jehová tlauel kinpatiita katli kitekipanojtokej miak xiuitl uan katli nojua kiampa kichiuaj.