Ir al contenido

Ir al índice

¿Tlake mitspaleuis timomatis ipan se yankuik tlanechikoli?

¿Tlake mitspaleuis timomatis ipan se yankuik tlanechikoli?

ALLEN, * se toikni tlakatl kiijtoua: “Achi nimajmauiyaya kema pejki nitlatekipanoua ipan ni tlanechikoli. Amo nijmatiyaya tlaj nikinpiaskia nouampoyouaj o tlaj kuali nechitaskiaj toikniuaj”. Allen kistej ichaj uan yajki tlatekipanoua ipan se tlanechikoli tlen mokaua kipano 1,400 kilómetros.

Tlaj ta nojkia titlapaleuia ipan seyok tlanechikoli, uelis nojkia achi timajmaui. ¿Tlake mitspaleuis timomatis? ¿Tlake uelis tijchiuas tlaj tijmati ouij timomatis ipan nopa tlanechikoli? Uan tlaj ta amo tiajtok titlapaleuia ipan seyok tlanechikoli, ¿kenijkatsa uelis tikinpaleuis katli asitokej ipan motlanechikol?

¿TLAKE MITSPALEUIS TIMOMATIS?

Kema se kuauitl kiuiuitlaj uan sampa kitokaj, pilini se kentsi. Pampa kinekij kuali ma tlatski, kitsontekiliaj ineljuayo. Teipa, nopa kuauitl moneki nimantsi sampa moneljuayotis. Sanse kej nopa kuauitl, kema tiasis ipan seyok tlanechikoli uelis achi timokuesos. Ta kejuak timoneljuayotijtoya ipan nopa achtoui tlanechikoli kampa tiitstoya, pampa tikinpixtoya kuali mouampoyouaj uan ya timomajtoya nopaya tijtekipanoua Jehová. Nama moneki kejuak sampa timoneljuayotis uan timomatis ipan nopa tlanechikoli kampa tiasitok. Yeka, tlauel mitspaleuis tlaj tijchiuas tlen Biblia tetlajtolmaka. Ma tikitakaj se keski textos tlen mitspaleuis.

Se akajya katli nochipa kipoua toTeotsij iTlajtol “itstok keja se kuauitl tlen moskaltia nechka atemitl, uan temaka itlajka kema ipoual uan axkema xiuiyo tepeui. Nochi tlen kichiua kisa kuali” (Sal. 1:1-3).

Kej se kuauitl moneki ma kiasi atl uan kiampa xoxouixtos, se Cristo itokilijka nojkia moneki nochipa momachtis Biblia uan kiampa kuali tlaneltokatos. Yeka mojmostla xijpoua Biblia, nochipa xia tlanechikoli uan ximomachti ininuaya mochampoyouaj o moselti. Xikilnamiki moneki tijchiuas nochi tlen tijchiuayaya achtoui uan kiampa kuali timouikas iuaya Jehová.

“Se tlakatl tlen ueyi iyolo uan tlen kinmaka sekinok miak tlamantli tlen kipia, teipa achi más moricojchiuas” (Prov. 11:25).

Tlauel timoyolchikauas uan nima timomatis tlaj nochipa titlajtolmoyauas. Se ueuejtlakatl katli itoka Kevin kiijtoua: “Kema tiasitoj ipan tlanechikoli, nosiua uan na nima pejki titlatekipanouaj kej precursores auxiliares uan nopa nelia tlauel techpaleuik. Nimantsi tikinixmatkej toikniuaj, precursores uan nojkia kampa titlajtolmoyauayayaj”. Roger, katli yajki tlatekipanoua ipan se tlanechikoli tlen mokauayaya kipano 1,600 kilómetros iuejkaka, kiijtoua: “Tlaj tlauel se tlajtolmoyaua, nima se momati. Nojkia uelis tikinpaleuisej ueuejtlakamej ipan tlen ueli tekitl, uelis titlachpanasej ipan kali kampa timosentiliaj, tikixtomasej se tlamachtili tlaj se toikni amo uelki o tikiljuisej se akajya tojuantij tijuikasej tlanechikoli. Tlaj toikniuaj kiitasej tijnekij titlapaleuisej, nimantsi kuali techitasej”.

“Xitechiknelikaj keja tojuantij tiinmechikneliaj” (2 Cor. 6:13).

Tlauel moneki tijnextisej tikinikneliaj nochi toikniuaj. Kema Melissa uan ichampoyouaj yajkej ipan nopa tlanechikoli kampa tlatekipanoskiaj, mosentlalijkej kinixmatisej toikniuaj uan mouampojchiuasej ininuaya. Melissa kiijtoua: “Kema ayamo peuayaya  tlanechikoli uan kema tlamiyaya nochipa timonojnotsayayaj ininuaya toikniuaj. Kiampa kuali timoixmatiyayaj uan amo san timotlajpalouayayaj”. Nopa kinpaleuik ma kiilnamiktokaj toikniuaj inintoka. Nojkia kuali kinseliyayaj toikniuaj uan yeka kuali mouampojchijkej ininuaya. Ya nojkia kiijtoua: “Tikiniljuijkej toikniuaj ma techmakakaj ininnúmero, kiampa ueliskia tikinnojnotsasej kema titlajtolmoyauaskiaj o kema timoyolpakiltiskiaj”.

Ika yolik uelis tikinixmatis sekinok toikniuaj maske amo tlauel tikamanalti. Kualtiaskia tiixuetskas, maske amo tijnekis. Toikniuaj mitsnechkauisej tlaj kiitasej tiixuetska. Nopa tlauel kuali pampa Biblia kiijtoua kema “se akajya ixpaki, kinchiua sekinok ma kipia[kaj] pakilistli ipan ininyolo” (Prov. 15:30). Rachel, se tosiuaikni katli uejka tlatekipanoto kiijtoua: “Na amo tlauel nikamanalti. Kemantika moneki nijchiuas se ueyi kampeka uan kiampa nikinnojnotsas toikniuaj. Achtoui nikita ajkia iselti itstok uan nimonojnotsa iuaya, pampa uelis ya nojkia amo tlauel kamanalti”. ¿Ueliskia timonojnotsas ininuaya se keskij toikniuaj kema nechka peua tlanechikoli uan ininuaya sekinok kema tlamis?

Kema tia ipan se yankuik tlanechikoli uelis tlauel tiyolpaki pampa tijneki tikinixmatis toikniuaj. Uan uelis kej panotia tonali ayokmo kiampa tijyolmati. Tlaj kiampa mitspanos, moneki tijchiuas kampeka nojua tikinixmatis sekinok toikniuaj uan timouampojchiuas ininuaya.

Kema se kuauitl kiuiuitlaj uan sampa kitokaj, pilini se kentsi. Uan maske kiampa kipano, teipa sampa kisa yankuik ineljuayo.

MONEKI TIMOMATISEJ IKA YOLIK

Amo nochi kuatinij nimantsi moneljuayotiaj kampa kintokaj. Nojkia, amo nochi toikniuaj nimantsi momatij ipan se yankuik tlanechikoli. Tlaj ya tijpia miak tonali ipan se yankuik tlanechikoli uan nojua ayamo timomati, tlen kiijtoua ni textos tlauel mitspaleuis:

“Ma axtikuesiuikaj para tijchiuasej tlen kuali, pampa intla axtijkauasej tijchiuaj tlen kuali, toTeko techtlaxtlauis miak kema asis tonal[i]” (Gál. 6:9).

Maske timoiljuijtoya nima timomatiskia, moneki tijkauas ma pano se keski tonali. Miakej misioneros katli momachtijtokej ipan Galaad, kintitlantokej ipan sekinok uejueyi altepemej. Nopaya mokauaj miak xiuitl uan amo nima tlakuepiliaj ipan ininaltepe. Nopa kinpaleuia kuali ma mouikakaj ininuaya toikniuaj uan ma momatikaj ipan nopa altepetl.

Se toikni tlen itoka Alejandro miakpa yajtok sejkanok uan kimati achi ouij se momatis. Ya kiijtoua: “Kema iyojtsi timopatlakej, nosiua kiijtok: ‘¡Nochi nouampoyouaj itstokej ipan ne seyok tlanechikoli!’”. Uajka toikni kiilnamikilik ome xiuijtlaya nojkia kiampa kiijtojtoya kema mopatlakej ipan nopa tlanechikoli. Tosiuaikni kichijki kampeka kinpaleuis sekinok, uan katli achtouia amo kinixmatiyayaj, teipa mochijkej ininuampoyouaj.

“Axkema xikijto: ¿para tlen nopa tonalmej tlen uejkajkia panokej elkej más kuali que ama? Axneli tijmati intla nopa tonali elkej más kuali uan intla titlalnamiki axya nopa tikijtos” (Ecl. 7:10).

Amo san xikilnamikto kenijkatsa eliyayaj toikniuaj ipan nopa seyok tlanechikoli. Uelis ipan nopa yankuik tlanechikoli toikniuaj amo tlauel kamanaltij o uelis amo pinauaj mitsiljuisej tlen moiljuiaj. Moneki san tikitas nopa kuajkuali tlamantli tlen kinextiaj uan tikinitas kej ta tijnekiskiaj ma mitsitakaj. Se keskij toikniuaj katli yajtokej ipan seyok tlanechikoli  kiitaj moneki motlajtlanisej: “¿Nelia nikiniknelia nochi toikniuaj?” (1 Ped. 2:17).

“Xijtemokaj tlen inmechpoloua uan inkipantisej” (Luc. 11:9).

Ajachika xikiljui Jehová ma mitspaleui. Se ueuejtlakatl katli itoka David kiijtoua: “Amo ximoiljui moselti uelis tijchiuas se tlamantli”. Uan nojkia kiijtok: “Onka miak tlamantli tlen san Jehová uelis techpaleuis ma tijchiuakaj. Yeka moneki tikiljuisej ma techpaleui”. Rachel, katli tikijtojkej ipan ni tlamachtili, nojkia kiampa moiljuia. Ya kiijtoua: “Tlaj noueue uan na tikitaj kejuak amo kuali timouikaj ininuaya toikniuaj, tikiljuiaj Jehová ma techpaleui tijmatisej kenke toikniuaj techtlalkauiaj. Uan nojkia tijchiuaj kampeka nojua tiitstosej ininuaya”.

Tetajmej, tlaj inmokoneuaj kimatij ouij momatisej ipan tlanechikoli, ximomaijtokaj uan xikiljuikaj Jehová ma kinpaleui nima momatisej ininuaya toikniuaj. Uelis inkintlaneuisej toikniuaj, kiampa mokoneuaj kipiasej sekinok ininuampoyouaj.

XIKINPALEUI SEKINOK NIMA MA MOMATIKAJ

¿Kenijkatsa uelis tikinpaleuis katli namanok asitokej ipan motlanechikol? Xijchiua kampeka timouampojchiuas ininuaya. Ximoiljui tlake mitspaktiskia ma kichiuakaj toikniuaj tlaj ta tiasitoskia ipan se tlanechikoli, teipa xijchiua tlen timoiljuik (Mat. 7:12). ¿Ueliskia tikintlaneuis kema timomachtia ininuaya mochampoyouaj o kema inkitlachiliaj JW Broadcasting? ¿Ueliskia tikintlaneuis kema titlajtolmoyauas? Toikniuaj amo kema kiilkauasej tlaj tikintlaneuis ma tlakuatij mochaj. ¿Uelis tikinpaleuis ika sekinok tlamantli?

Carlos kiijtoua: “Kema tiasitoj ipan nopa tlanechikoli kampa tiitstoskiaj, se tosiuaikni techmakak se amatl kampa kiijtouayaya ipan tlake tiendas ueliskia titlakouasej. Nopa nelia techpaleuik”. Tlaj ipan motlanechikol asisej toikniuaj katli sejkanok euaj, tlauel kinpaleuis tlaj tikiniljuis tlake yoyomitl uelis mokentisej kema tlatotonia, kema tlaseseya o kema uetsi atl. Uan tlaj tikiniljuis tlake panotok ipan moaltepe o tlake kineltokaj, kinpaleuis ma kimatikaj kenijkatsa tlajtolmoyauasej.

AMO SAN TLAPIK TLEN TIJCHIUAS

Allen, katli tikijtojkej kampa peua ni tlamachtili, ya kipia kipano se xiuitl ipan nopa tlanechikoli kampa asito, uan nama kiijtoua: “Monejki nijchiuas se ueyi kampeka nikinixmatis nochi toikniuaj. Nama nikinita kej nochampoyouaj, uan tlauel niyolpaki”. Kema Allen kipatlak itlanechikol amo kinpolok iuampoyouaj. Ya kinpantik sekinok iuampoyouaj, uan uelis nochipa mouampojchijtos ininuaya.

^ párr. 2 Kipatlatokej inintoka.