IPAN ni tonali nelia onka miak kuesoli, yeka tlauel ouij tijmatij tiitstosej ika tlaseuilistli. Uan maske kemantika uelis kena tijpiaj se kentsi tlaseuilistli, amo nochipa kiampa pano. ¿Tlake textos techpaleuis ma tijpiakaj nopa tlaseuilistli tlen nelia kuali uan nochipa tijpixtosej? ¿Kenijkatsa uelis tikinpaleuisej sekinok nojkia ma kipiakaj nopa tlaseuilistli?

¿TLAKE MONEKI TIJCHIUASEJ TLAJ TIJNEKIJ TIJPIASEJ TLASEUILISTLI?

Tlaj tijnekij tijpiasej tlaseuilistli, moneki kuali tijyolmatisej uan amo timajmajtosej. Nojkia moneki tikinpiasej kuali touampoyouaj. Maske ni ome tlamantli moneki, onka seyok tlen tlauel ipati: moneki tijchiuasej kampeka kuali timouampojchiuasej iuaya toTeotsij uan kiampa uelis nochipa tijpiasej tlaseuilistli. ¿Kenijkatsa uelis tijchiuasej nopa?

Tlen techtekipachoua uelis kichiuas amo ma tiitstokaj ika tlaseuilistli.

Kema tijneltokaj tlen Jehová tlanauatia uan tlen techtlajtolmaka, tijnextiaj timotemachiaj ipan ya uan tijnekij tiitstosej ika tlaseuilistli iuaya (Jer. 17:7, 8; Sant. 2:22, 23). Kiampa toTeotsij technechkauia uan techmaka tlaseuilistli tlen kichiua kuali ma tijyolmatikaj. Isaías 32:17 kiijtoua: “Uan pampa nochi kichiuasej tlen xitlauak, onkas tlaseuilistli uan nochi itstosej ika temachili para nochipa”. Uajka, tlaj tijneltokaj Jehová ika nochi toyolo, techpaleuis kuali ma tijyolmatikaj uan ma tiitstokaj ika tlaseuilistli (Is. 48:18, 19).

Jehová kineki nochipa ma tijpiakaj tlaseuilistli, yeka nojkia techmaka se tlamantli tlen tlauel kuali: techmaka itonal (Hech. 9:31).

TOTEOTSIJ ITONAL TECHPALEUIA

Apóstol Pablo sesentsitsij kiijtojtiajki nopa kuajkuali tlamantli tlen toTeotsij itonal kichiua ma tijnextikaj, uan ika expa kiijtok tlen nopa tlaseuilistli (Gál. 5:22, 23). Uajka, tlaj tijnekij nochipa tijpiasej tlaseuilistli, moneki tijkauasej toTeotsij itonal ma techyakana. Ma tikitakaj ome  tlamantli tlen uelis tijchiuasej tlaj tijnekij toTeotsij itonal ma techpaleui.

Se, moneki timomatisej nochipa tijpouasej toTeotsij iTlajtol (Sal. 1:2, 3). Kema timoyoliljuiaj ipan tlen tlamachtia, toTeotsij itonal techpaleuia ma tijkuamachilikaj kenijkatsa kiita Jehová se keski tlamantli, kej kema tijyekouaj tlake kichiua pampa kineki kipias tlaseuilistli uan kenke tlauel kipatiita nopa kuali tlamantli. Tijpiasej tlaseuilistli tlaj tijchiuasej tlen tijyekouaj ipan iTlajtol (Prov. 3:1, 2).

Ome, moneki timomaijtosej uan tikiljuisej Jehová ma techmaka itonal (Luc. 11:13). Katli kiiljuiaj ma kinpaleui, Jehová kiniljuia: “Nopa tlaseuilistli kiyaualtsakuas inmoyolo uan inmotlalnamikilis [...] pampa inmechtlatskiltijtok ipan Cristo” (Filip. 4:6, 7). Tlaj nochipa tijtlajtlaniaj itonal, Jehová techmakas miak tlaseuilistli uan kuali tijyolmatisej kej iuampoyouaj kiyolmatij (Rom. 15:13).

Biblia kinpaleuijtok miakej maseualmej ma kipatlakaj ininnemilis uan ma kipiakaj tlaseuilistli ipan ininyolo, iuaya Jehová uan ininuaya sekinok. Ma tikitakaj se keski neskayotl.

¿TLAKE KINPALEUIK MA KIPIAKAJ TLASEUILISTLI?

Ipan tlanechikoli itstokej se keskij maseualmej katli achtouia nimantsi kualaniyayaj, uan nama kipiaj ininyolo, itstokej ika tlaseuilistli uan tlauel tetlasojtlaj * (Prov. 29:22). Ma tikitakaj kenijkatsa omej toikniuaj kinpaleuijkej ayokmo ma kualanikaj uan ma itstokaj ika tlaseuilistli ininuaya sekinok.

Tlaj tijchiuasej tlen Biblia tetlajtolmaka uan tikiljuisej toTeotsij ma techmaka itonal, techpaleuis ma tijpiakaj tlaseuilistli.

Pampa David tlauel kualaniyaya, kichiuayaya ma kiijto tlen ueli tlamantli. Kema ayamo kimaktiliyaya inemilis Jehová, momajtoya kinijilnamiki maseualmej uan san kej ueli kinnojnotsayaya ichampoyouaj. Se tonali kiitak monekiyaya kipatlas tlen kichiuayaya. ¿Tlake kipaleuik ma itsto ika tlaseuilistli? Ya kiijtoua: “Pejki nijchiua tlen Biblia tetlajtolmaka. Yeka nochampoyouaj uan na pejkej timotlepanitaj”.

Kej kiiskaltijkej Rachel kichijki tlauel ma mosisini. Ya kiijtoua: “Nama nojua nijchiua kampeka amo nimosisinis pampa kema nimoskaltik nochi  nochampoyouaj tlauel mokualaniyayaj”. ¿Tlake kipaleuijtok ma itsto ika tlaseuilistli? Rachel kiijtoua: “Nochipa nikiljuia Jehová ma nechpaleui”.

Tlen kinpanok David uan Rachel kinextia kenijkatsa tlauel techpaleuia kuali ma tiitstokaj tlaj tijchiuaj tlen tetlajtolmaka Biblia uan tlaj tijkauaj ma techpaleui toTeotsij itonal. Uan maske ipan ni tonali tlauel ouij tiitstokej, uelis tijpiasej tlaseuilistli uan tijchiuasej tochampoyouaj uan toikniuaj tlen tlanechikoli nojkia ma kipiakaj tlaseuilistli. Nojkia, Jehová techiljuia: “Xiitstokaj ika yejyektsi ika nochi tlakamej” (Rom. 12:18). ¿Kenijkatsa uelis tijchiuasej? ¿Uan kenijkatsa techpaleuia kema tijchiuaj kampeka tiitstosej ika tlaseuilistli ininuaya sekinok?

MA TIJPIAKAJ TLASEUILISTLI ININUAYA SEKINOK

Kema titlajtolmoyauaj, tikintlaneuij maseualmej ma kitlakakilikaj nopa kuali tlamachtili tlen toTeotsij iTlanauatijkayo (Is. 9:6, 7; Mat. 24:14). Uan tlauel tiyolpakij kema miakej kitlakakiliaj nopa kuali tlamachtili tlen kichiua ma tiitstokaj ika tlaseuilistli. Yeka ayokmo tlauel motekipachouaj yon kualanij maske pano miak tlamantli. Motemachiaj teipa kuali itstosej uan kineltokaj tlen kiijtoua ni texto: “Xijchiuakaj tlen inuelij para ma onkas tlasejseltili [o tlaseuilistli] ininuaya nochi tlakamej. Kena, ya nopa xijtemokaj ika nochi inmoyolo” (Sal. 34:14).

Kema titlajtolmoyauaj, achtoui amo nochi maseualmej kuali techtlakakiliaj (Juan 3:19). Maske kiampa pano, Jehová itonal techpaleuia ma tikinkamanaljuikaj ika kuali tlajtoli uan ika tlatlepanitakayotl. Kiampa tijchiuaj tlen Jesús kiijtok ipan Mateo 10:11-13: “Kema inkalakisej ipan se kali, xikijtokaj: ‘Ma toTeko inmechteochiua tlen initstokej nikaj’. Uan intla kuajkualmej itstokej ipan nopa kali, uajka toTeko kinteochiuas. Uan intla axkuajkualmej, toTeko axkinteochiuas. Uan nopa tlateochiuali mokauas ipan inmojuantij”. Kema tijchiuaj kej Jesús kiijtok, techpaleuia ma tikisteuakaj ika tlaseuilistli uan teipa nopa maseuali uelis kena kinekis ma tijpaleuikaj.

Cristo itokilijkauaj nojkia titlapaleuiaj ma onka tlaseuilistli kema tikinnojnotsaj tekichiuanij ika tlatlepanitakayotl, maske kemantika amo kinekij techpaleuisej. Ma tikitakaj se neskayotl. Ipan se altepetl tlen África, tekichiuanij achi techikoitayayaj uan amo kinekiyayaj kinkauasej toikniuaj ma kichijchiuakaj kali kampa mosentiliskiaj toikniuaj. Pampa kinekiyayaj kisenkauasej nopa kuesoli, kititlankej se toikni katli tlatekipanok nopaya kej misionero uan ya kinixtomiliskia tekichiuanij tlen Londres (Inglaterra) nochi tlen tijchiuaj. ¿Tlake panok?

Toikni kiijtoua: “Kema niasito, nikitak kej moyoyontijtoya katli teseliyaya kinextiyaya euayaya tlen se tribu katli kamanalti se tlajtoli tlen na nijyekojtoya. Yeka nijtlajpalok ipan itlajtol. Tlauel kipaktik uan nechtlajtlanik kenke niajtoya. Ika tlatlepanitakayotl nikiljuik nijnekiyaya nikamanaltis ika se tekichijketl. Ya kinojnotski ipan teléfono, uan kema kisako, nechtlajpalok ipan itlajtol. Teipa kuali kitlakakilik kema nikixtomilik tlen kichiuaj Jehová itlajtoltemakauaj”.

Pampa kiixtomilik ika tlatlepanitakayotl, kichijki nopa tekichijketl ayokmo ma techchikoita. Teipa, tekichiuanij tlen nopa altepetl kinkajkej toikniuaj ma kichijchiuakaj kali kampa mosentiliskiaj. ¡Nelia tlauel yolpajkej toikniuaj! Uajka, tlauel techpaleuia kema tikinnojnotsaj sekinok ika tlatlepanitakayotl uan tiitstokej ika tlaseuilistli.

NOCHIPA MA TIITSTOKAJ IKA TLASEUILISTLI

Ipan ni tonali, katli tijtekipanouaj toTeotsij tiitstokej ika tlaseuilistli. Uan uelis tijchiuasej sekinok nojkia kiampa ma itstokaj tlaj tijchiuaj kampeka tijnextisej nopa kuali tlamantli tlen toTeotsij itonal. Uan tlauel ipati tikilnamikisej Jehová techteochiuas uan teipa kichiuas nochipa ma tiitstokaj ika tlaseuilistli ipan Xochimili (2 Ped. 3:13, 14).

^ párr. 13 Nopa kuali tlamantli titetlasojtlaj tikixtomasej teipa ipan seyok tlamachtili kampa moixtontia nopa chiknaui kuajkuali tlamantli tlen toTeotsij itonal kichiua ma tijnextikaj.