“Intla se tlen inmojuantij kineki kichiuas se ueyi kali, uajka achtoui moseuis uan kipouas keski tomij monekis para kimatis intla kiaxilia para kitlamiltis” (LUCAS 14:28).

UIKATL: 120, 64

Tlen tikitasej ipan ni uan ipan nopa seyok tlamachtili, kinpaleuis telpokamej uan ichpokamej katli kinekij moatsonpoliuiltisej.

1, 2. 1) ¿Tlake kichiua ma tiyolpakikaj? 2) ¿Tlake moneki kichiuasej tetajmej uan ueuejtlakamej?

CHRISTOPHER kipixtoya 12 xiuitl kema kinejki moatsonpoliuiltis. Se ueuejtlakatl kiiljuik: “Nimitsixmatki kema nojua tieliyaya tipilkonetsi, yeka tlauel niyolpaki pampa tijneki timoatsonpoliuiltis. Nijnekiskia nijmatis kenke tijneki timoatsonpoliuiltis”. Nopa ueuejtlakatl kitlajtlanik nopa pampa kinekiyaya kipaleuis. Nelia tlauel tiyolpakij kema tikitaj miakej telpokamej moatsonpoliuiltiaj sejse xiuitl (Ecl. 12:1). Uan kema telpokamej kinekij moatsonpoliuiltisej, tetajmej uan ueuejtlakamej moneki kiitasej tlaj nelia kinekij kitekipanosej Jehová ika nochi ininyolo uan tlaj kikuamachiliaj tlake kiijtosneki se moatsonpoliuiltis.

2 Biblia kiijtoua kema se akajya kimaktilia Jehová inemilis uan moatsonpoliuiltia, peua monejnemiltia kej toTeotsij kineki. Maske Jehová tlauel kiteochiuas, Satanás kichiuas ma kipia  miak tlaouijkayotl (Prov. 10:22; 1 Ped. 5:8). Yeka, tetajmej moneki kinpaleuisej ininkoneuaj kuali ma kikuamachilikaj tlake kiijtosneki mochiuasej Cristo itokilijkauaj. Tlaj se telpokatl o ichpokatl itatauaj amo kitekipanouaj Jehová, ueuejtlakamej moneki kipaleuisej uan kiixtomilisej ika tlaiknelili tlake kiijtosneki timotemaktilisej uan timoatsonpoliuiltisej (xijpoua Lucas 14:27-30). Kej se tlakatl katli kineki mochantis achtoui mokualchijchiua, se telpokatl katli kineki moatsonpoliuiltis nojkia moneki achtoui mokualchijchiuas, kiampa nochipa kitekipanos Jehová uan “kiijiyouis nochi tlen panotiualas hasta itlamia tonali” (Mat. 24:13). Ma tikitakaj tlake kinpaleuis telpokamej uan ichpokamej nochipa ma kitekipanokaj Jehová.

3. 1) ¿Kenke Jesús uan Pedro kiijtojkej moneki timoatsonpoliuiltisej? (Mat. 28:19, 20; 1 Ped. 3:21). 2) ¿Tlake tlajtlanili tikixtomasej ipan ni tlamachtili, uan kenke tlauel ipati?

3 ¿Tijneki timoatsonpoliuiltis maske nojua titelpokatl o tiichpokatl? ¡Kualtitok! Nelia se ueyi tlateochiualistli tlaj timoatsonpoliuiltis uan tielis se tlen Jehová itlajtoltemakauaj. Jesús tlamachtik nochi itokilijkauaj moneki moatsonpoliuiltisej. Uan apóstol Pedro kiijtok tlaj se akajya kinekiyaya momanauis kema mochiuas nopa ueyi tlaijiyouilistli, monekiyaya moatsonpoliuiltis (Mat. 28:19, 20, TNM; 1 Ped. 3:21). Kema timoatsonpoliuiltis, tijnextis tikiljuijtok Jehová tijneki nochipa tijtekipanos. ¿Nelia tijneki nochipa tijtekipanos Jehová? Uajka ximoiljui ipan ni eyi tlajtlanili: 1) ¿Nijnextia kuali nitlalnamiktok? 2) ¿Kenke nijneki nimoatsonpoliuiltis? 3) ¿Nijkuamachilia tlake kiijtosneki nijmaktilis Jehová nonemilis? Ni eyi tlajtlanili tikixtomasej ipan ni tlamachtili uan mitspaleuis tijmatis tlaj ya kinamiki timoatsonpoliuiltis.

¿NIJNEXTIA KUALI NITLALNAMIKTOK?

4, 5. 1) ¿Kema uelis moatsonpoliuiltis se telpokatl? 2) ¿Tlake kiijtosneki kuali titlalnamiktos?

4 Biblia amo kiijtoua keski xiuitl moneki kipias se akajya katli kineki moatsonpoliuiltis. Proverbios 20:11 kiijtoua: “Intla kuali kichijtinemi se tlakatl, yonke yajaya se konetl, nochi kiixmatij para itstok xitlauak. Nochi kiitaj intla monejnemiltia keja moneki uan intla tlapajpaktik iyolo iixpa toTeko”. Ni kinextia se telpokatsi uelis kikuamachilis tlake kuali uan tlake amo, uan uelis kikuamachilis tlake kiijtosneki kema se motemaktilia. Yeka tlaj se telpokatl kinextia ya tlalnamiktok uan kimaktilijtok Jehová inemilis, uelis moatsonpoliuiltis (Prov. 20:7).

5 ¿Tlake kiijtosneki kuali titlalnamiktos? Amo kiijtosneki tijpias miak xiuitl. Ipan Biblia kiijtoua katli kuali tlalnamiktokej “kitekiuijtokej inintlalnamikilis para kiixmatisej tlen kuali uan tlen axkuali” (Heb. 5:14). Uajka se katli kuali tlalnamiktok kimati tlake kuali uan mosentlalia kichiuas ika nochi iyolo. Maske kemantika kiyoltilana tlen amo kuali, amo kichiua, uan nojkia amo moneki se akajya kiseniljuijtos ma kichiua tlen kuali. Yeka, tlaj tijneki timoatsonpoliuiltis, kinamiki tijchiuas tlen  kuali maske motatauaj o sekinok toikniuaj amo itstosej mouaya (Filip. 2:12).

6, 7. 1) ¿Kenijkatsa itstoya Daniel ipan Babilonia? 2) ¿Kenijkatsa kinextik kuali tlalnamiktoya?

6 Uajka, ¿uelis se telpokatl kinextis ya tlalnamiktok? Ximoiljui ipan tlen kichijki Daniel, katli uejkajkia kitekipanok Jehová. Kiuikakej Babilonia kema nojua eliyaya telpokatl uan itatauaj ayokmo itstoyaj iuaya. Nopaya itstoya ininuaya maseualmej katli amo kichiuayayaj tlen Jehová kineki, uan inijuantij tlauel kuali kiitayayaj Daniel. Yeka, kema kintlapejpenijkej se keskij telpokamej katli kitekipanoskiaj tlanauatijketl tlen Babilonia, Daniel nojkia kitlapejpenijkej (Dan. 1:3-5, 13). Nesiyaya tlauel kuali itstoskia ipan Babilonia, amo kej kema itstoya ipan Israel.

7 ¿Tlake kichiuaskia Daniel? Kinextik kuali tlalnamikiyaya, pampa amo kikajki sekinok ma kipatlakaj itlalnamikilis uan amo kiixpanok toTeotsij. Biblia kiijtoua “ipan iyolo motemakak” nochipa itstos “tlapajpaktik iixpa ToTeko”. Uajka, Daniel mosentlalijtoya san Jehová kiueyichiuas uan amo kiixpanoskia ika yon se tlamantli (Dan. 1:8).

Telpokamej katli kuali tlalnamiktokej amo kinextiaj mouampojchijtokej iuaya toTeotsij san kema yauij ipan tlanechikoli, uan teipa kampa momachtiaj monejnemiltiaj sanse kej katli ininuaya momachtiaj. (Xikita párrafo 8).

8. ¿Tlake mitsmachtia tlen Daniel kichijki?

8 Kej Daniel, tlaj ta kuali titlalnamiktok maske nojua titelpokatl, moneki nochipa tijneltokas Jehová maske kemantika ouij. Se tlapiali tlen itoka camaleón mopatla kej nesi pampa amo kineki ma kiitakaj kampa itstok. Ta amo kinamiki tijchiuas kej nopa camaleón. Amo xijnexti kuali timouampojchijtok iuaya toTeotsij san kema tia ipan tlanechikoli uan teipa kampa timomachtia timonejnemiltis sanse kej katli ininuaya timomachtia. Moneki nochipa tijnextis kuali tijtekipanoua toTeotsij maske mitsyoltilanas tijchiuas se tlamantli tlen amo kuali (xijpoua Efesios 4:14, 15).

9, 10. 1) ¿Tlake uelis motlajtlanis se telpokatl, uan kenijkatsa kipaleuis? 2) ¿Tlake tijnextiaj kema timoatsonpoliuiltiaj?

9 Maske titelpokamej o ya tiuejueyij, nochi timokuapolouaj (Ecl. 7:20). Tlaj tijneki timoatsonpoliuiltis, moneki tijmatis tlaj nelia timosentlalijtok nochipa tijneltokas  tlen Jehová tlanauatia. Ximotlajtlani: “¿Nijnextijtok nelia nijneltoka Jehová?”. Kema mitsyoltilanki se tlamantli tlen amo kuali, ¿tijchijki kampeka tijchiuas tlen kuali? Kej Daniel, uelis nojkia mitsiljuisej kuali xijtekiui tlen tiueli tijchiua uan kiampa kuali tiitstos. Kema kiampa mitsiljuisej, ximotlajtlani: “¿Nijkuamachilia tlen Jehová kineki ma nijchiua?” (Efes. 5:17).

10 Tlauel moneki tijnankilis nopa tlajtlanili, pampa mitspaleuis tijkuamachilis tlake kiijtosneki timoatsonpoliuiltis. Kema timoatsonpoliuiltiaj, tijnextiaj tikiljuijtokej Jehová nochipa tikiknelisej uan tijtekipanosej ika nochi toyolo (Mar. 12:30). Nochi katli moatsonpoliuiltiaj moneki kichiuasej tlen kiiljuijtokej Jehová (xijpoua Eclesiastés 5:4, 5).

¿KENKE NIJNEKI NIMOATSONPOLIUILTIS?

11, 12. 1) ¿Tlake moneki tikilnamikis tlaj tijneki timoatsonpoliuiltis? 2) ¿Tlake mitspaleuis tijkuamachilis kenke Jehová kineki ma timoatsonpoliuiltikaj?

11 Biblia kiijtoua nochi Jehová itekipanojkauaj kitekipanoskiaj ika nochi ininyolo maske sekij nojua telpokamej (Sal. 110:3). Yeka tlaj tijneki timoatsonpoliuiltis, moneki tijchiuas pampa ta kiampa timosentlalijtok. Tlaj motatauaj ipa kitekipanoyayaj Jehová kema timoskaltik, tlauel moneki tikitas kenke tijneki timoatsonpoliuiltis.

12 Uelis tikinitstok kenijkatsa miakej moatsonpoliuiltijtokej, kej mouampoyouaj o moikniuaj. Amo ximoiljui nojkia kinamiki timoatsonpoliuiltis san pampa ya tiueyi o pampa sekinok moatsonpoliuiltiaj. ¿Tlake mitspaleuis tijkuamachilis kenke Jehová kineki ma timoatsonpoliuiltikaj? Mitspaleuis tlaj kuali timoyoliljuis kenke tlauel ipati timoatsonpoliuiltis. Ipan ni tlamachtili uan ipan nopa seyok tikixtomasej kenke tlauel ipati.

13. ¿Tlake mitspaleuis tijmatis tlaj nelia tijneki timoatsonpoliuiltis?

13 Tlaj kuali tikitas kenijkatsa timomaijtoua, mitspaleuis tijmatis kenke tijneki timoatsonpoliuiltis. Yeka, ximotlajtlani: “¿Nochipa nimomaijtoua, o san kemantika? ¿Nikiljuia Jehová tlen nelia nijyolmati, o san tlen ueli tlamantli?”. Ni mitspaleuis tikitas tlaj nelia kuali timouampojchijtok iuaya toTeotsij (Sal. 25:4). Kemantika Jehová technankilia ika Biblia. Yeka, tlaj tijneki tijmatis kenke tijneki timoatsonpoliuiltis, nojkia moneki tikitas kenijkatsa timomachtia Biblia (Jos. 1:8). Ximotlajtlani: “¿Nimomachtia Biblia sejse chikueyi? ¿Nechpaktia nimomachtis ika nochampoyouaj?”. Kema tijnankilis ni tlajtlanili, tijmatis tlaj nelia tijneki timoatsonpoliuiltis pampa tijneki tijtekipanos Jehová ika nochi moyolo.

¿TLAKE KIIJTOSNEKI NIJMAKTILIS JEHOVÁ NONEMILIS?

14. Xikijto kenke amo sanse timotemaktilis uan timoatsonpoliuiltis.

14 Sekij telpokamej uan ichpokamej kiijtouaj ya kimaktilijtokej Jehová ininnemilis, uajka ¿kenke ayamo kinekij moatsonpoliuiltisej? Pampa amo kikuamachilijtokej tlake kiijtosneki motemaktilisej uan moatsonpoliuiltisej. Timotemaktilis kiijtosneki timomaijtos uan tikiljuis Jehová nochipa tijtekipanos. Uan kema timoatsonpoliuiltis, tikinnextilis sekinok ya tijmaktilijtok Jehová monemilis. Yeka, achtoui tlauel moneki tijmatis tlake kiijtosneki timotemaktilis.

15. ¿Kenke tlauel ipati tlen tikiljuia Jehová kema timotemaktilia?

15 Kema tijmaktilia Jehová monemilis, tikiljuia tijchiuas san tlen ya kineki pampa nama monemilis iaxka. Nojkia tikiljuia tlauel tijpatiitas tijtekipanos (xijpoua  Mateo 16:24 *). Yeka, tlauel ipati tlen tikiljuia Jehová kema timotemaktilia (Mat. 5:33). ¿Kenijkatsa uelis tijnextis monemilis iaxka Jehová? (Rom. 14:8).

16, 17. 1) Ika se neskayotl, xikixtoma kenke monemilis ayokmo moaxka. 2) ¿Tlake kiiljuia Jehová kema se akajya motemaktilia?

16 Ximoiljui se mouampo mitsmaka se carro, uan mitisiljuia: “Ni carro moaxka”. Maske mitsiljuia nopa, amo mitsmaka llaves uan kiijtoua san ya uelis kinemiltis. ¿Tikijtoskia nelia mitsmakak nopa carro? ¿Kenijkatsa tijyolmatiskia?

17 Kema se akajya kimaktilia Jehová inemilis, kiiljuia: “Nonemilis moaxka”. Ni kiijtosneki kichiuas san tlen toTeotsij kineki. Yeka Jehová kineki ma kichiua tlen kiiljuik kema motemaktilik. Uan, ¿tlake kinextiskia tlaj kiixtokaskia se katli amo kitekipanoua Jehová? ¿Tlake kinextiskia tlaj kiseliskia se tekitl kampa ayokmo ueliskia tlajtolmoyauas yon yas tlanechikoli? Kinextiskia amo kichiua tlen kiiljuik Jehová kema motemaktilik. Eliskia kej mouampo katli amo mitsmaka llaves tlen nopa carro. Yeka, tlaj tikiljuia Jehová monemilis iaxka, uajka tijchiuas san tlen ya kineki maske kemantika ouij. Moneki tijchiuasej kej Jesús, ya kiijtok: “Axniualtemok tlen iluikak para nijchiuas nopakilis. Niualtemok para nijchiuas tlen noTata kineki pampa ya nechtitlanki” (Juan 6:38).

18, 19. 1) ¿Tlake kiijtoua Rose uan Christopher pampa moatsonpoliuiltijkej? 2) ¿Timoiljuia moneki timoatsonpoliuiltis?

18 Tikitstokej tlauel ipati timoatsonpoliuiltis. Nelia se ueyi tlateochiualistli tijmaktilis Jehová monemilis uan timoatsonpoliuiltis. Yeka, tlaj tikiknelia Jehová uan tijkuamachilia tlake kiijtosneki tijmaktilis monemilis, tijnekis timoatsonpoliuiltis. Uan tlauel tiyolpakis tlaj kiampa tijchiuas. Se ichpokatl katli itoka Rose kiijtoua: “Tlauel nikiknelia Jehová, uan nelia niyolpaki pampa nijtekipanoua. Kema nimoatsonpoliuiltik, nijmajtoya ya nopa nijnekiyaya nijchiuas”.

19 Christopher, katli tikijtojkej kema pejki ni tlamachtili, kena moatsonpoliuiltik maske kipixtoya 12 xiuitl. Uan nama tlauel yolpaktok. Kema kipixtoya 17 xiuitl, mochijki precursor, uan kema kipixtoya 18 xiuitl pejki tlatekipanoua ipan tlanechikoli kej tlapaleuijketl. Nama tlatekipanoua Betel. Ya kiijtoua: “Tlauel kuali pampa nimoatsonpoliuiltik. Nelia niyolpaki pampa nijtekipanoua Jehová uan itlanechikol”. Tlaj ta nojkia tijneki timoatsonpoliuiltis, ¿tlake moneki tijchiuas achtoui? Ni tikitasej ipan seyok tlamachtili.

^ párr. 15 Mateo 16:24, TNM: “Uajka Jesús kiniljuik itokilijkauaj: ‘Tlaj se akajya kineki nechtokilis, ma kitlauelkaua tlen kineki kichiuas uan ma kitlalana ikua uan ma nechtokili’”.