Ir al contenido

Ir al índice

¿Tlake techpaleuis amo ma timasikaj ipan se tlaketstli tlen kitlalia Satanás?

¿Tlake techpaleuis amo ma timasikaj ipan se tlaketstli tlen kitlalia Satanás?

ISRAELEUANIJ nechka kiixkotonaskiaj ueyatl Jordán uan moaxkatiskiaj nopa tlali tlen toTeotsij kinmakaskia. Se tonali, asitoj se keskij siuamej tlen sekinok altepemej uan kintlanejkej tlakamej ma tlakuatij ininuaya ipan se iljuitl. Tlauel kinpaktik nopa uan moiljuijkej ueliskiaj mouampojchiuasej ininuaya, mijtotiskiaj uan kuali tlakuaskiaj. Maske nopa siuamej amo kuali monejnemiltiyayaj uan momajtoyaj kichiuaj tlen amo kuali pampa amo moyakanayayaj ika nopa Tlanauatili tlen toTeotsij kinmakatoya israeleuanij, sekij tlakamej moiljuijkej kuali momokuitlauiskiaj uan amo tleno kinpanoskia.

 ¿Nelia amo tleno kinpanok? Biblia kiijtoua: “Sekij israelita tlakamej pejkej tlen ueli kichiuaj [o momekatiaj] ika moabita siuamej”. Nopa siuamej kinekiyayaj israeleuanij ma kinueyichiuakaj sekinok teotsitsij tlen amo melauakej. Uan inijuantij kiampa kichijkej. Nama tijkuamachiliaj kenke Jehová tlauel kualanki ininuaya (Núm. 25:1-3).

Kiixpanokej toTeotsij iTlanauatil ipan ome tlamantli: kinueyichijkej teotsitsij uan momekatijkej, yeka tlauel miakej mijkej (Éx. 20:4, 5, 14; Deut. 13:6-9). ¿Kenke tlauel amo kuali tlen kichijkej? Pampa nechka kiseliskiaj se tlamantli tlen tlauel kuali. Tlaj amo kiixpanotoskiaj toTeotsij iTlanauatil, uajka kiixkotontoskiaj nopa ueyatl Jordán uan moaxkatijtoskiaj nopa tlali tlen kintenkauilijtoyaj kinmakasej (Núm. 25:5, 9).

Apóstol Pablo kiilnamijki tlen inijuantij kinpanok, yeka tetlalnamiktik: “Nochi ni tlamantli kinpanok uan ijkuilijtok para techmachtis tlen tiitstokej ama ipan ni tlamia tonali” (1 Cor. 10:7-11). Satanás nelia tlauel yolpajki kema israeleuanij tlajtlakolchijkej uan amo moaxkatijkej nopa Tlali tlen toTeotsij kintenkauilijtoya. Tojuantij moneki timotlalnamiktisej ika tlen kinpanok, pampa Satanás nojkia kinekiskia techtsakuilis uan kiampa amo ma tiitstokaj ipan nopa xochimili tlen toTeotsij techtenkauilijtok.

SATANÁS KINEKI TECHMASILTIS

Satanás kineki Cristo itokilijkauaj ma tlajtlakolchiuakaj, yeka kitekiuia kejuak se keski tlaketstli tlen ipa kitekiuijtok pampa kimati ika nopa tlamantli kinmasiltijtok miakej maseualmej. Kej tikitakej, ya kichijki israeleuanij ma momekatikaj. Ipan ni tonali nojua kitekiuia nopa tlaketstli pampa kimati kiampa uelis techmasiltis. ¿Ika tlake tlamantli ueliskia kichiuas ma timomekatikaj? Ya kineki techyoltilanas ika pornografía.

Ipan ni tonali, maseualmej kiitaj pornografía uan uelis sekinok amo kimatij tlaj kiampa kichiuaj. Uejkajkia, tlaj se akajya kinekiyaya kiitas pornografía, monekiyaya kitlachilis ipan se película o kikouas amochtli o pilamochtsitsij. Uelis sekij amo kitlachiliyayaj pampa pinauayayaj ma kinitakaj itstokej kampa kitlachiliaj pornografía o ma kinitakaj itstokej nechka. Nama ayokmo kiampa pano, pampa aki ueli kipia Internet kampa uelis kiitas pornografía, uelis ipan iteki o kema itstos ipan icarro. Ipan miak altepemej, tlakamej uan siuamej ininchaj kiitaj nopa tlamantli.

Uan amo san nopaya kiampa kichiuaj, nojkia kiitaj pornografía ipan ininteléfono uan ipan sekinok tlamantli tlen kitekiuiaj. Miakej kitlachilijtiauij ipan ininteléfono o inintableta kema nejnentiauij, kema yauij ipan autobús o ipan tren.

Ipan ni tonali, se akajya uelis kitlachilis pornografía kampa ueli uan amo aka kimatis, nopa kichijtok miakej ayokmo kuali ma itstokaj. Yeka, miakej maseualmej katli mosenkajtokej ayokmo kuali itstokej, ayokmo mopatiitaj uan kisokiuijtokej inintlalnamikilis. Uan nojkia ayokmo kuali mouikaj iuaya toTeotsij. Tijmatij nopa pornografía kichiuas se maseuali katli kitlachilia ayokmo kuali ma itsto. Miakej tlauel uejkaua kinyolkokojtok nopa tlamantli. Maske kej panotias tonali uelis kiilkajtias, se keski tlamantli amo kiilkauas maske panos miak xiuitl.

Moneki tikilnamikisej Jehová techpaleuia ma timomokuitlauikaj uan kiampa amo timasisej ipan nopa tlaketstli tlen Satanás kitekiuia. Tlaj tijnekij Jehová ma techmokuitlaui, moneki tijchiuasej tlen israeleuanij amo kichijkej: senkistok tijneltokasej tlen ya tlanauatijtok (Éx. 19:5). Moneki tijkuamachilisej ya amo kipaktia yon se kentsi nopa pornografía. ¿Kenke kiampa tikijtouaj?

KEJ JEHOVÁ, MA TIJKUALANKAITAKAJ PORNOGRAFÍA

Ma timoiljuikaj ipan ni tlamantli: san israeleuanij kipixtoyaj nopa Tlanauatili tlen toTeotsij kinmakak. Eliyaya kejuak se ueyi tepamitl tlen kinyaualojtoya, kiampa kiniyokatlalijtoya uan amo kichiuaskiaj tlen amo kuali kej sekinok altepemej (Deut. 4:6-8). Nopa tlanauatili tlen kinmakatoyaj kinextiyaya Jehová kikualankaita o amo kineki kiitas ma momekatikaj.

Kema ya kiniljuijtoya nochi tlamantli tlen amo kuali katli kichiuayayaj maseualmej tlen  sekinok altepemej, Jehová kiniljuik israeleuanij: “Amo xijchiuakaj keja kichiuaj nopa tlakamej tlen itstokej ipan nopa tlali Canaán kampa niinmechuikas; [...] nochi nopa tlali mokajtok axtlapajpaktik”. ToTeotsij, katli tlatsejtseloltik, kiijiayaya nochi tlen kichiuayayaj canaáneuanij uan yeka kiijtok nopa tlali kampa itstoyaj eliyaya axtlapajpaktik o kejuak kisokiuijtoyaj (Lev. 18:3, 25).

Maske Jehová kintlatsakuiltik canaáneuanij, tlen momajtoyaj kichiuaj amo polijki uan yeka nojua auilnemiyayaj o momekatiyayaj. Kema ya panotoya se 1,500 xiuitl, ipan nopa altepemej kampa itstoyaj Cristo itokilijkauaj, Pablo kiijtok maseualmej kipolojtoyaj “ininpinaualis”. Biblia kiijtoua tlake kipanok: “Motemaktilijtokej para kichiuasej tlamantli tlen más fiero. Ayok moiljuiaj intla kuali o axkuali tlen kichiuaj, san tlajtlakolchijtinemij, uan mojmostla kinekij kichiuasej más tlen axkuali” (Efes. 4:17-19). Ipan ni tonali miakej maseualmej nojkia amo pinauaj momekatisej o auilnemisej. Cristo itokilijkauaj moneki kichiuasej kampeka amo kiitasej yon se kentsi tlen maseualmej kichiuaj kema momekatiaj o auilnemij.

Nopa pornografía tlauel kiixpano toTeotsij, pampa ya techchijchijki kej itlachialis, uan kichijki ma tijmatikaj tlake kuali uan tlake amo kuali. Ika miak tlalnamikilistli kimatki tlake tlanauatili temakas kema se tlakatl moteka iuaya isiua, uan kichijki nopa pampa kinekiyaya ma yolpakikaj katli mosenkajtokej (Gén. 1:26-28; Prov. 5:18, 19). Katli kichijchiuaj uan kinamakaj nopa pornografía kinextiaj amo kitlepanitaj toTeotsij itlanauatiljuaj uan tlauel kiixpanoj. Yeka, Jehová kintlajtolsenkauas nopa maseualmej (Rom. 1:24-27).

¿Uan tlake kinextiaj maseualmej katli kinpaktia kipouasej o kiitasej pornografía? Maske moiljuiaj amo tleno kinpanos pampa san ika mopakilismakaj, katli kiampa kichiuaj kinextiaj kinpaleuiaj maseualmej katli amo kitlepanitaj itlanauatiljuaj toTeotsij. Uelis amo ya nopa kinekiyayaj kichiuasej kema pejkej kitlachiliaj pornografía. Maske kiampa kichiuaj maseualmej, katli kitekipanouaj toTeotsij moneki kikualankaitasej pornografía uan kiijiasej. Biblia techtlajtolmaka: “Axtleno xijpiakaj ika tlen axkuali” (Amós 5:15).

Katli amo kinekij kiitasej pornografía kimatij tlauel ouij amo masisej ipan nopa tlaketstli. Pampa tielij titlajtlakolejkej, uelis tlauel ouij tijmatij  amo tijchiuasej tlen amo kinamiki o amo ma techyoltilana tiauilnemisej. Nojkia, toyolo uelis kichiuas ma timoiljuikaj amo kenijki tlaj tikitasej pornografía uan tikixpanosej toTeotsij itlanauatiljuaj (Jer. 17:9). Miakej katli nama elij toikniuaj kikajtokej nopa amo kuali tlamantli. Tlen inijuantij kichijtokej uelis kinpaleuis katli kichiuaj kampeka ayokmo kiitasej pornografía. Ma tikitakaj kenijkatsa toTeotsij iTlajtol uelis techpaleuis amo ma tiuetsikaj ipan ni tlaketstli tlen Satanás kitlalia.

AMO MA TIMOILJUIJTOKAJ IPAN AUILNEMILISTLI

Kej tikitakej, miakej israeleuanij kinpanok tlen amo kuali pampa kichijkej tlen kinyoltilanki. Ipan ni tonali nojkia uelis kiampa techpanos. Santiago, katli elki itepotsikni Jesús, kiijtok: “Nopa tlamantli fiero tlen se tlakatl o se siuatl tlauel kineki kichiuas ipan itlalnamikilis, ya nopa kiyoltilana. Uan pampa tlauel kineki kichiuas tlen fiero, teipa tlajtlakolchiua” (Sant. 1:14, 15). Tlaj se akajya kikaua ma moskalti tlen kiyoltilana, teipa tlajtlakolchiuas. Yeka, tlauel moneki amo ma timoiljuijtokaj ipan yon se tlamantli tlen techyoltilana; amo ma timoiljuijtokaj timomekatisej iuaya se akajya.

Tlaj tikitasej amo ueli tikilkauaj tlen techyoltilana uan nojua timoiljuijtokej ipan nopa tlamantli, moneki nimantsi tijchiuasej se tlenijki. Jesús kiijtok: “Intla moma o moikxi mitschiuilia xitlajtlakolchiua, uajka xijtsonteki uan xijmajkaua. [...] Uan intla moixtiyol kineki kitlachilis tlajtlakoli, más kuali xijkixti uan xijmajkaua” (Mat. 18:8, 9). Jesús amo kinejki kiijtos nelnelia moneki ma timomatsontekikaj o ma timoixtiyolkixtikaj, ya san kiixnextik moneki nimantsi ma tijkauakaj tlen kichiuas ma titlajtlakolchiuakaj. ¿Kenijkatsa uelis techpaleuis tlen Jesús kiijtok uan kiampa tijkauasej pornografía?

Ma timoiljuikaj se tonali tikitstiuetsij kampa nesi pornografía. Amo ma timoiljuikaj amo kenijki tlaj tikitasej o amo tleno techpanos. Moneki nimantsi ma timoixijkuinikaj uan nima ma tijseuikaj nopa televisión, computadora o seyok tlamantli. Uan ma timoiljuikaj ipan se tlamantli tlen kuali. Tlaj kiampa tijchiuasej, techpaleuis amo timoiljuisej ipan tlen amo kuali uan amo tijkauasej ma techtlani tlen techyoltilana.

 ¿TLAKE UELIS TIJCHIUASEJ TLAJ AMO TIUELIJ TIKILKAUAJ TLEN TIKITAKEJ?

Tlen tikitakej ipan pornografía uan tlen timoiljuijkej, amo nimantsi tikilkauasej, uelis miak xiuitl mokauas ipan totsonteko uan kemantika sanima peuas timoiljuisej ipan nopa tlamantli. Kema kiampa pano, se akajya uelis kinekis moteijitskis. Moneki tijmajtos kemantika nojua tikilnamikis tlen tikitak, yeka ximokualchijchijto, kiampa nimantsi tijkixtis nopa tlalnamikilistli uan amo timoiljuis ipan nopa tlamantli.

Ximosentlali timoiljuis kej toTeotsij kineki uan tijchiuas tlen ya kipaktia. Xijchiua kej Apóstol Pablo, katli kiijtok: “Keja se tlen tlateuia kichiua para itlakayo ma eli tetik, na nijnauatia notlakayo uan nijchiua ma eli notekipanojka” (1 Cor. 9:27). Tlaj timoiljuia ipan tlen amo kuali, amo xijkaua ma mitstlani yon ma mitsnauati. Xijchiua tlen kiijtoua Romanos 12:2: “Xijkauilikaj toTeko ma inmechyolpatla uan ma inmechchiua inyankuikej tlakamej pampa inkipatlatiauij inmotlalnamikilis ika tlen kuali. Uan keja nopa inkimatisej tlake ipakilis toTeko”. Xikilnamiki tlaj timoiljuis uan tijchiuas kej toTeotsij kineki, mitspaleuis kuali xijyolmati uan xiyolpaki. Uan tlaj tijchiuas tlen mitsyoltilana, teipa amo kuali tijyolmatis.

Tlaj timoiljuis uan tijchiuas tlen toTeotsij kineki, mitspaleuis kuali xijyolmati, uan tlaj tijchiuas tlen mitsyoltilana, teipa timoyolkokos.

Xijchiua kampeka tijtsontekontlalis se keski textos tlen mitspaleuis timoiljuis kej Jehová uan tikijias pornografía kej ya kiijia, uan nojkia tlen mitspaleuis xijkuamachili tlake kineki xijchiua. Kema timoiljuis ipan tlen amo kuali, ximochiualti timoiljuis ipan nopa textos. Uelis timoiljuis ipan Salmo 119:37, Isaías 52:11, Mateo 5:28, Efesios 5:3, Colosenses 3:5 uan 1 Tesalonicenses 4:4-8.

¿Uan tlake uelis tijchiuas kema tlauel mitsyoltilanas o ika nochi moyolo tijnekis tikitas o timoiljuis ipan tlen sokiyo? Xijchiua kampeka tijchiuas sanse kej Jesús (1 Ped. 2:21). Kema ya moatsonpoliuiltijtoya, Satanás miakpa kinejki kiyoltilanas. ¿Tlake kichijki Jesús? Amo kikajki ma kimasilti. Nochipa kema kiyejyekouayaya, ya kinankiliyaya ika tlen kiijtoua Biblia. Uan kiiljuik: “Xia Satanás”, uan ya nimantsi kikajtejki. Sanse kej Jesús kichijki kampeka amo kikauas Satanás ma kitlani, nojkia xijchiua kampeka amo ma mitstlani (Mat. 4:1-11, TNM). Maske Satanás uan nochi katli kinnauatia nojua kinekisej kisokiuisej motlalnamikilis ika auilnemilistli, ta amo san ximokaua. Uelis titlatlanis uan kiampa ayokmo tikitas pornografía. Jehová mitspaleuis xijtlani mokualankaitaka.

MA TIMOMAIJTOKAJ UAN MA TIJNELTOKAKAJ JEHOVÁ

Nojua ma timomaijtokaj uan ma tikiljuikaj Jehová ma techpaleui. Pablo kiijtok: “Ximomaijtokaj ika toTeko ika nochi tlen inmechpanotiuala; toTeko inmechmakas tlaseuilistli ipan inmoyolo tlen tlakamej axuelis kimachilisej. Uan [...] kiyaualtsakuas inmoyolo uan inmotlalnamikilis [...] pampa inmechtlatskiltijtok ipan Cristo” (Filip. 4:6, 7). Jehová techmakas tlaseuilistli uan nopa techpaleuis amo ma titlajtlakolchiuakaj. Tlaj tijnechkauisej toTeotsij, ya nojkia technechkauis (Sant. 4:8).

Tlauel kuali tlaj tiitstosej inechka toTeotsij katli kinauatia nochi, pampa san ya uelis kuali techmokuitlauis. Jesús kiijtok tlen Satanás: “Ualas Axkualtlakatl tlen kinnauatia tlakamej tlen ni Tlaltipaktli. [Uan] yajaya axkipia yon kentsi tekiuejkayotl noka na” (Juan 14:30). ¿Kenke temachtli kiijtok nopa? Se tonali, nojkia kiijtok: “NoTata tlen nechtitlantok itstok nouaya uan axnechkajtejtok pampa mojmostla nijchiua tlen kipaktia” (Juan 8:29). Tlaj tijchiuasej tlen Jehová kipaktia, ya amo kema techkauas toselti. Amo ma tijtlachilikaj pornografía, kejuak ma timochololtikaj, kiampa Satanás amo kema techmasiltis.