XIMOILJUI ipan nopa tonali kema tlauel tiyolpajki. ¿Uelis tikilnamiki nopa tonali kema timosenkajki o kema tlakatki achtoui mopilkone? ¿O tikilnamiki nopa tonali kema timoatsonpoliuiltik? Uelis ta tlauel tiyolpajki ipan nopa tonali kema timoatsonpoliuiltik uan tlauel tijpatiita. ¡Toikniuaj tlauel yolpajkej kema kiitakej tijnextik tikiknelia Jehová ika nochi moyolo, monemilis, motlalnamikilis uan mochikaualis! (Mar. 12:30).

Kema timoatsonpoliuiltik, pejki mitspano miak tlamantli tlen kichijtok tlauel xiyolpaki pampa tijtekipanoua Jehová. Maske ta tiyolpaki, miakej toikniuaj ayokmo tlauel yolpakij. ¿Tlake kinpanotok? ¿Kenke kinamiki nojua tijtekipanojtosej Jehová ika miak pakilistli?

¿KENKE SEKINOK AYOKMO YOLPAKIJ?

Nopa kuali tlamachtili tlen toTeotsij iTlanauatijkayo kichiua tlauel ma tiyolpakikaj, pampa Jehová kiijtojtok kitlamiltis nochi tlen amo kuali uan kichiuas ma tiitstokaj ipan se xochimili. Sofonías 1:14 kiijtoua monechkauijtiuala kema Jehová tetlatsakuiltis. Maske tijmatij nopa, uelis timoiljuiaj nojua uejkauas uan amo nima asis nopa tonali. Tlaj kiampa timoiljuisej, uelis kichiuas ayokmo ma tijtekipanokaj toTeotsij ika pakilistli (Prov. 13:12).

Kema tiitstokej ininuaya toikniuaj, techpaleuia nojua ma tijtekipanojtokaj Jehová ika pakilistli. Uelis pejki tijtekipanouaj toTeotsij pampa tikitakej kenijkatsa Jehová itlajtoltemakauaj kuali monejnemiltiaj (1 Ped. 2:12). Yeka, ¿tlake panoskia tlaj se toikni kichiua tlen amo kuali o kitlalnamiktiaj? Uelis kichiuas ma timoyolkokokaj uan ayokmo ma tiyolpakikaj.

Kema tijnekij tijpiasej miak tlamantli o tijpiasej miak tomij, nojkia kichiua ayokmo ma tiyolpakikaj. Satanás uan katli kinnauatia kinekij ma tijkouakaj miak tlamantli tlen amo moneki. Yeka kinamiki nochipa tikilnamikisej tlen Jesús kiijtok: “Axaka uelis kintekipanos omej itekojuaj, pampa kikokolis se uan kiiknelis ne se. Uan ika se elis temachtli, pero ne seyok kitlauelkauas. Iuikal eli, axueli inkitekipanosej toTeko intla inkikauiliaj ma inmechyoltilana tomij” (Mat. 6:24). Uajka, tlaj tlauel titekitij pampa tijnekij tijpiasej miak tlamantli, amo uelis tijtekipanosej Jehová ika pakilistli.

XIYOLPAKI PAMPA TIJTEKIPANOUA JEHOVÁ

Katli kiikneliaj Jehová amo kimatij ouij kitekipanosej (1 Juan. 5:3). Jesús kiijtok: “Xiualakaj kampa na nochi inmojuantij tlen intlaxikouaj uan intlamamaluikaj etik, uan na niinmechkixtilis inmotlamamal para ximoseuikaj uan ximosiyajkauakaj. Xinechkauilikaj ma nieli niinmoteko uan xinemikaj nouaya. Ximomachtikaj tlen na pampa na nijpia noyolo. Axnimoueyimati uan ika na inkipantisej tlen kitemoua inmoalma para ma moseuis uan mosiyajkauas. Axouij nopa tekitl tlen niinmechmakas. Eltok keja se tlamamali tlen axetik” (Mat. 11:28-30). Uajka, pampa tielij Cristo itokilijkauaj tlauel tiyolpakij uan tlauel kuali tijyolmatij. Onka miak tlamantli tlen kichiua nochipa ma tijtekipanojtokaj  Jehová ika miak pakilistli. Ma tikitakaj eyi tlamantli (Hab. 3:18).

Tijtekipanouaj toTeotsij, katli tlauel yolpaki (Hech. 17:28; 1 Tim. 1:11, TNM). Nochi tijmatij tiitstokej pampa Jehová techmakatok tonemilis. Kema nochipa tikilnamikij ni, kichiua ma tijtekipanokaj ika pakilistli, maske uelis ya panotok miak xiuitl kema timoatsonpoliuiltijkej.

Héctor kichiua kampeka nojua tlajtolmoyajtos uan nochipa kiilnamiki tlen toTeotsij iTlanauatijkayo kichiuas.

Ximoiljui ipan tlen kipanok toikni Héctor, yaya tepaxalouayaya chijchikuasej metstli ipan tlanechikoli, 40 xiuitl kichijki nopa tekitl. Maske nama ya ueuejtixtok, nojua yolpaki kitekipanos Jehová (Sal. 92:12-14). Maske isiua tlauel mokokoua uan ayokmo ueli kitekipanoua toTeotsij kej achtouia, ya nojua yolpaktok. Héctor kiijtoua: “Tlauel nechyolkokoua nikitas nosiua amo mochikaua, uan maske achi ouij nijmokuitlauis, nijchiua kampeka nojua nijtekipanojtos toTeotsij ika pakilistli. Kema nimoiljuia Jehová techchijchijki pampa kinekiyaya kuali ma tiitstokaj, kichiua tlauel ma nikikneli uan ma nijtekipano ika nochi noyolo. Nijchiua kampeka nochipa nitlajtolmoyauas uan nochipa nikilnamiktos tlen toTeotsij iTlanauatijkayo kichiuas, pampa nopa nechpaleuia nochipa ma niyolpakto”.

Jehová kititlanki iKone ma techmakixtiki ika inemilis. Biblia kiijtoua “toTeko nelia miak kiniknelia nochi tlakamej ipan ni Tlaltipaktli uan yeka kititlanki iKone iyojtsi para mikis ininpampa. Uan keja nopa nochi tlen kineltokasej, axpoliuisej, pero kipiasej yolistli tlen yankuik para nochipa” (Juan 3:16). Tlaj tojuantij timotemachiaj Jesús imikilis uelis techmakixtis, uajka toTeotsij uelis techtlapojpoljuis uan kichiuas ma tiitstokaj nochipa. Ni tlamantli kinamiki kichiuas ma tijtlaskamatilikaj toTeotsij tlen techmakatok. Uan tlaj nelia tijtlaskamatiliaj, nochipa tijtekipanosej ika pakilistli.

Jesús mosentlalik amo tlauel tlatominpias, uan yeka kitekipanojtok Jehová ika miak pakilistli miak xiuitl.

Ipan altepetl México, se toikni tlen itoka Jesús tlauel miak tonali tekitiyaya. Maske amo tleno kiiljuiyayaj, kemantika tekitiyaya miak horas pampa kinekiyaya miak ma kitlaxtlauikaj. Teipa kiixmatki Jehová uan kimatki yaya temakatoya iKone pampa kinejki techmakixtis. Ya tlauel kinejki kitekipanos Jehová, uan yeka kiiljuik kimaktiliskia inemilis. Yeka kiiljuik katli kitekipanouayaya ayokmo tekitiskia nopaya, maske tekititoya nopaya 28 xiuitl. Kiampa, toikni Jesús pejki kitekipanoua Jehová ika miak pakilistli.

Katli tijtekipanouaj Jehová kuali timonejnemiltiaj, yeka tlauel tiyolpakij. ¿Tikilnamiki kenijkatsa timonejnemiltiyaya kema ayamo tijtekipanouayaya Jehová? Apóstol Pablo kiniljuik toikniuaj katli itstoyaj Roma maske achtouia ‘itstoyaj imako tlajtlakoli uan kichiuayayaj tlen kinyoltilanayaya’, nama san ‘kichiuayayaj nochi tlen xitlauak’. Pampa pejki kuali monejnemiltiaj, inijuantij motemachijkej ueliskia itstosej nochipa (Rom. 6:17-22). Tojuantij  nojkia tijneltokaj tlen Jehová technauatia. Uan pampa amo tijchiuaj tlen amo kuali, amo titlaijiyouiaj. Yeka, ¡nelia tlauel tiyolpakij!

“Nijtekipanojtok Jehová miak xiuitl uan ipan nochi nopa xiuitl nelia tlauel niyolpaktok” (Jaime).

Ma tikitakaj tlen kiijtoua toikni Jaime. Ya eliyaya boxeador uan amo tlaneltokayaya ipan toTeotsij, uan tlaneltokayaya ipan evolución. Kema pejki yaui ipan tlanechikoli, tlauel kuali kiyolmatki pampa kiitak kenijkatsa toikniuaj tlauel teikneliyayaj. Teipa moiljuik kipatlaskia kej monejnemiltiyaya, momaijtok uan kiiljuik Jehová ma kipaleui peuas tlaneltokas ipan ya. Jaime kiijtoua: “Yolik nikitstiajki kenijkatsa toTata Jehová tlauel teiknelia uan tetlasojtla. Tlauel kuali niitstok pampa nijneltokatok tlen Jehová tlanauatia. Tlaj amo nijpatlatoskia kej nimonejnemiltiyaya, uelis nojkia ya nimiktoskia kej sekinok nouampoyouaj katli eliyayaj boxeadores. Nijtekipanojtok Jehová miak xiuitl uan ipan nochi nopa xiuitl nelia tlauel niyolpaktok”.

¡AMO XIJKUESIUILI TIJTEKIPANOJTOS TOTEOTSIJ!

Tojuantij tijchixtokej nopa tonali kema toTeotsij kitlamiltis tlen amo kuali. Yeka, ¿tlake kinamiki tijchijtosej? Xikilnamiki tojuantij ya tijchijtokej tlen toTeotsij kineki uan timotemachiaj teipa tiitstosej nochipa. Yeka, nojua ma tijchijtokaj tlen Biblia techtlajtolmaka: “Ma axtijkuesiui[li]kaj para tijchiuasej tlen kuali, pampa intla axtijkauasej tijchiuaj tlen kuali, toTeko techtlaxtlauis miak kema asis tonal” (Gál. 6:8, 9). Jehová nochipa techpaleuis ma tikijiyouikaj nochi. Ma tijchiuakaj kampeka tijnextisej kuajkuali tlamantli tlen techpaleuis kema onkas nopa “ueyi tlaijiyouilistli”, uan nojua ma tijtekipanojtokaj Jehová ika miak pakilistli (Apoc. [Rev.] 7:9, 13, 14; Sant. 1:2-4).

Tlaj tojuantij tikijiyouisej nochi, Jehová temachtli techmakas tlen kiijtojtok, pampa ya kimati nochi tlen tijchiuaj, uan kimati tlauel tikinikneliaj uan tijtlepanitaj itoka. Tlaj nojua tijtekipanojtosej Jehová ika miak pakilistli, nojkia tijyolmatisej kej David: “Nochipa nimoiljuia tlen ta, toTeko, uan pampa tiitstok nonechka, axtleno nopantis. Yeka ipan noyolo nelia nijpia pakilistli. Nochi notlakayo motemachijtok ipan ta” (Sal. 16:8, 9).