“Xikiljuikaj toTeko nochi inmokuesol uan xijkauakaj imako, pampa yajaya inmechmokuitlauia” (1 PEDRO 5:7).

UIKATL: 60, 23

1, 2. 1) ¿Kenke sekij Jehová itekipanojkauaj motekipachouaj? (Xikita nopa achtoui tlaixkopinkayotl). 2) ¿Tlake tikixtomasej ipan ni tlamachtili?

IPAN ni tonali, Satanás “nemi kampa ueli keja se [tekuajketl] tlen kitemojtinemi ajkeya uelis kitsontlamiltis” (1 Ped. 5:8; Apoc. [Rev.] 12:17). Yeka, nochi maseualmej tlauel motekipachouaj o mokuesouaj. Uan maske tojuantij tijtekipanouaj Jehová, nojkia kiampa techpano. ToTeotsij itekipanojkauaj katli uejkajkia itstoyaj nojkia motekipachojkej. Biblia kiijtoua kemantika tlanauatijketl David motekipachok (Sal. 55:2). Uan apóstol Pablo nojkia kikuesok tlen kinpanoyaya toikniuaj ipan miak tlanechikoli (2 Cor. 11:28). ¿Tlake uelis tijchiuasej kema tlauel timotekipachosej o timokuesosej?

2 ToTeotsij Jehová, katli tlauel teiknelia, kinpaleuik itekipanojkauaj kuali ma kiyolmatikaj uan amo tlauel ma motekipachokaj, uan ipan ni tonali nojkia kiampa kineki kichiuas. Biblia techiljuia ma tijchiuakaj ni: “Xikiljuikaj toTeko nochi inmokuesol uan xijkauakaj imako, pampa yajaya inmechmokuitlauia”  (1 Ped. 5:7). ¿Kenijkatsa uelis tijchiuasej ni? Ma tikitakaj naui tlamantli. Tojuantij uelis 1) timomaijtosej, 2) tijpouasej uan timoyoliljuisej ipan toTeotsij iTlajtol, 3) tijkauasej Jehová ma techpaleui ika itonal, uan 4) tikiljuisej tlen tijyolmatij se akajya katli ipan timotemachiaj. Kema tikixtontiasej ni naui tlamantli, ma timoiljuikaj tlake tlamantli nojua techpoloua tijchiuasej.

“NOCHI MOKUESOL XIJKAUA IMAKO TOTEKO”

3. ¿Kenijkatsa uelis tijkauasej “imako toTeko” nochi tokuesoljuaj?

3 Kema tijpiasej se kuesoli, achtoui moneki timomaijtosej ika nochi toyolo uan tikiljuisej Jehová tlen techpano. Kema techtekipachoua se tlenijki, toTata Jehová kineki ma tikiljuikaj nochi tlen tijyolmatij. Se tonali, David kiiljuik Jehová: “NoTeko Dios, xinechtlakakili kema nimomaijtoua ika ta”. Uan teipa kiijtok: “Nochi mokuesol xijkaua imako toTeko uan yajaya mitsmakas temachili” (Sal. 55:1, 22). Tlaj tijchijtokej nochi tlen monekiyaya pampa tijnekij tijsenkauasej se kuesoli, ayokmo ma timotekipachojtokaj. Tlauel techpaleuis tlaj timomaijtosej ika nochi toyolo. Uan, ¿kenijkatsa tlamaijtoli techpaleuis amo tlauel ma timotekipachokaj? (Sal. 94:18, 19).

4. ¿Kenke tlauel moneki timomaijtosej kema timotekipachojtosej?

4 (Xijpoua Filipenses 4:6, 7). ¿Kenijkatsa techpaleuia Jehová kema nochipa timomaijtouaj ika nochi toyolo? Ya uelis techpaleuis ma timoyolseuikaj uan amo ma timoiljuikaj ipan tlamantli tlen techyolkokoua uan tlen kichiua amo kuali ma tijyolmatikaj. Kema timomaijtouaj pampa se tlenijki techtekipachoua o techmajmatia, toTeotsij techmaka tlauel miak tlaseuilistli tlen kichiua kuali ma tijyolmatikaj. Miakej toikniuaj ipa kiampa kiyolmajtokej, uan tojuantij nojkia uelis kiampa tijyolmatisej. Nopa “tlaseuilistli” tlen toTeotsij techmaka techpaleuis ma tikijiyouikaj tlen ueli kuesoli. Uelis timotemachisej ipan tlen Jehová techiljuijtok: “Amo ximajmauikaj pampa na niitstok inmouaya. Amo ximokuesokaj pampa na niinmoTeko. Niinmechfuerzajmakas [uan] niinmechpaleuis” (Is. 41:10).

TOTEOTSIJ ITLAJTOL TECHMAKA TLASEUILISTLI

5. ¿Kenijkatsa toTeotsij iTlajtol uelis techpaleuis ma tijpiakaj tlaseuilistli?

5 Tlaj tijpouasej uan timoyoliljuisej ipan Biblia, nojkia techpaleuis ma tijpiakaj tlaseuilistli. ¿Kenke uelis techpaleuis? Pampa eli toTeotsij iTlajtol, uan nochi tlen nopaya tetlajtolmaka tlauel tepaleuia pampa yaya techmakatok. Yeka, nochipa kema timotekipachojtosej, ma timoyoliljuikaj ipan tlen toTeotsij kiijtoua uan ma timoiljuikaj kenijkatsa uelis techpaleuis tlen techtlajtolmaka. Tlaj kiampa tijchiuasej, uelis tikijiyouisej se kuesoli, timoyolseuisej o uelis kichiuas amo tleno ma techtekipacho. Jehová kiijtoua tlaj tijnekij ‘timoyoltetilisej uan timosemakasej’, moneki tijpouasej iTlajtol, kiampa  amo ‘timajmauisej yon amo timokuesosej’ (Jos. 1:7-9).

Tlaj kuali titlaneltokaj ipan Jehová, uajka timotemachisej yaya techmakas tlen moneki

6. ¿Kenijkatsa techyolchikaua tlen Jesús kiijtok?

6 Ipan toTeotsij iTlajtol nojkia uelis tijpouasej kenijkatsa Jesús kinkamanaljuiyaya sekinok. Maseualmej tlauel kinpaktiyaya kitlakakilisej pampa ya kinyolchikauayaya uan kinyoltlaliyaya ika tlen kiniljuiyaya. Uan ni tlauel kichiuayaya kema sekinok mokuesojtoyaj o motekipachojtoyaj (xijpoua Mateo 11:28-30). Jesús tlauel kitekipachouayaya tlen sekinok kiyolmatiyayaj (Mar. 6:30-32). Ya nochipa kinpaleuik iapóstoles, uan temachtli nojkia techpaleuis tojuantij. Maske nama Jesús amo itstok touaya, kena uelis techpaleuis. Yaya toTlanauatijka, uan maske itstok iluikak, nojua kinextia kenijkatsa techiknelia. Yeka, kema techtekipachos se tlenijki, uelis timotemachisej Jesús itstos touaya uan techpaleuis kema monekis. Ya techyolchikaua uan kichiua amo ma timajmauikaj, nopa techpaleuia ma tikijiyouikaj se kuesoli (Heb. 2:17, 18; 4:16).

TOTEOTSIJ ITONAL KICHIUA MA TIJNEXTIKAJ KUAJKUALI TLAMANTLI

7. ¿Kenijkatsa techpaleuia toTeotsij itonal?

7 Jesús kiijtok toTeotsij techmakas itonal tlaj tijtlajtlanisej (Luc. 11:10-13). ¿Kenijkatsa ni tlamantli nojkia techpaleuis amo tlauel ma timotekipachokaj? ToTeotsij itonal o ichikaualis techpaleuia ma tijnextikaj ipan tonemilis kuajkuali tlamantli tlen ya kipia (xijpoua Gálatas 5:22, 23; Col. 3:10). Kema tijnextiaj nopa kuajkuali tlamantli, techpaleuia kuali ma timouikakaj ininuaya sekinok uan kichiua amo ma tijpiakaj kuesoli tlen ueliskia techtekipachos. Ma tikitakaj kenijkatsa uelis techpaleuis nopa kuajkuali tlamantli tlen toTeotsij itonal kichiua ma tijnextikaj.

8-12. ¿Kenijkatsa uelis techpaleuis nopa kuajkuali tlamantli tlen toTeotsij itonal kichiua ma tijnextikaj?

8 “Titeikneliaj, tipakij, tijpiaj tlaseuilistli ipan toyolo”. Kema tijnextiaj tikintlepanitaj sekinok, tikinikneliaj uan tikinitaj kej toikniuaj, techpaleuia amo tlauel ma timokuesokaj. ¿Kenke techpaleuia? Pampa kema tijnextiaj ni kuajkuali tlamantli amo tikualanij, amo timokuesouaj uan amo timoyolkokouaj. Kiampa amo ouij tijmatij tiitstosej ika tlaseuilistli ininuaya sekinok (Rom. 12:10).

Kema tijnextiaj kuajkuali tlamantli, techpaleuia kuali ma timouikakaj ininuaya sekinok

9 “Tijpiaj toyolo ininuaya sekinok, titetlasojtlaj, tikinchiuiliaj sekinok tlen kuali”. Biblia kiijtoua: “Ximochiuilikaj tlen kuali se ika seyok. Ximotlasojtlakaj uan ximotlapojpoljuikaj se ika seyok” (Efes. 4:32). Kema tijchiuaj ni tlamantli, techpaleuia ma tiitstokaj ika tlaseuilistli ininuaya sekinok uan kichiua amo ma tijpiakaj kuesoli tlen ueliskia techkuesos. Uan tlaj tijpiasej kuesoli, nojkia techpaleuis ma tikixnamikikaj kej kinamiki.

10 “Tiitstokej titemachmej [o titlaneltokaj]”. Ipan ni tonali tlauel timotekipachouaj pampa amo tijpiaj miak tomij o pampa amo tijpiaj miak tlamantli (Prov. 18:11). ¿Tlake techpaleuis amo tlauel ma timotekipachokaj? Pablo tetlajtolmakak: “Xipakikaj ika tlen inkipiaj”. Tlaj kuali titlaneltokaj ipan Jehová, uajka timotemachisej yaya techmakas tlen moneki. Jehová techtenkauilijtok ni: “Axkema niinmechkajteuas, nochipa niitstos  inmouaya”. Yeka uelis tikijtosej sanse kej Pablo kiijtok: “ToTeko nechpaleuia. Axnikinmakasis tlen tlakamej uelisej nechchiuilisej” (Heb. 13:5, 6).

11 “Timoiknonekij uan timonauatiaj”. ¿Kenijkatsa techpaleuia ni ome kuajkuali tlamantli? Kema tijnextiaj ipan tonemilis, techpaleuia amo ma tijchiuakaj o ma tikijtokaj se tlenijki tlen teipa ueliskia kichiuas ma timotekipachokaj o ma timokuesokaj. Nojkia amo tisenkuajkualantosej yon timoyolkokojtosej, uan amo tikinkualankanojnotsasej sekinok o tikintlaijiljuisej (Efes. 4:31).

12 Tlaj tijnekij timotemachisej ipan toTeotsij, “tlen kipia ueyi chikaualistli”, uan tikiljuisej nochi tlen techtekipachoua, moneki amo timoueyimatisej (1 Ped. 5:6, 7). Tlaj amo timoueyimatij, Jehová techmokuitlauis uan techpaleuis. Kema tikilnamikij tlake tlamantli kena uelis tijchiuasej uan tlake amo, tijnextiaj amo san ipan tojuantij timotemachiaj. Nopa techpaleuia amo tlauel ma timotekipachokaj pampa timotemachijtokej ipan Jehová (Miq. 6:8).

“AMO [KEMA] XIMOKUESOKAJ”

13. ¿Tlake kinejki kiijtos Jesús kema kiijtok: “Amo [kema] ximokuesokaj”?

13 Ipan Mateo 6:34 (xijpoua), Jesús tetlajtolmakak ni: “Amo [kema] ximokuesokaj”. Uelis timoiljuiaj tlauel ouij tijneltokasej tlen kiijtok. Uajka, ¿kenke kiijtok nopa? Ya amo kinekiyaya kiijtos toTeotsij itekipanojkauaj amo kema motekipachoskiaj o mokuesoskiaj. Ipan ni tlamachtili tikitstokej David uan Pablo kej nopa kinpanok. Jesús kinekiyaya itokilijkauaj ma kikuamachilikaj se tlamantli tlen tlauel ipati: san tlapik tlauel timotekipachosej pampa nopa amo kisenkaua se kuesoli. Mojmostla tijpiasej kuesoli, yeka amo kinamiki tlauel timotekipachosej ika se tlenijki tlen ya panok o tlen timoiljuiskiaj panos teipa, pampa nopa san kiueyilis totekipachol. ¿Kenijkatsa tlen Jesús kiijtok uelis techpaleuis amo tlauel ma timotekipachokaj?

14. Kej David, ¿tlake techpaleuis amo tlauel ma timokuesokaj?

14 Kemantika, uelis tlauel timokuesouaj pampa uejkajkia tijchijkej tlen amo kuali, maske ya panotok miak xiuitl. Tlanauatijketl David nojkia tlauel mokuesouayaya kema kiilnamikiyaya kenijkatsa tlajtlakolchijtoya. Yeka kiijtok: “Niyon kentsi fuerza axnijpia. Nelia niayijtia ipan noyolo” (Sal. 38:3, 4, 8, 18). Kema kiampa kipanok, David kichijki se tlamantli tlen tlauel kuali, se tlamantli tlen  tojuantij nojkia uelis tijchiuasej. Ya motemachik Jehová kiikneliskia uan kitlapojpoljuiskia. Yeka tlauel yolpajki kema kimatki Jehová kitlapojpoljuijtoya (xijpoua Salmo 32:1-3, 5).

15. 1) ¿Tlake nojua techmachtia tlen David kichijki? 2) ¿Tlake uelis tijchiuasej uan kiampa amo tlauel timotekipachosej? (Xikita nopa recuadro “ Tlen mitspaleuis amo tlauel timotekipachos”).

15 Kemantika uelis techtekipachoua se tlenijki tlen namantsi techpanotok, kej kipanok David. Kema kiijkuilok Salmo 55, ya majmauiyaya pampa kinekiyayaj kimiktisej (Sal. 55:2-5). Maske motekipachok, nojua motemachijtoya ipan Jehová. David kiiljuik Jehová ma kipaleui, uan nojkia kimatiyaya monekiyaya kichiuas se keski tlamantli uan kiampa kisenkauas ikuesol (2 Sam. 15:30-34). ¿Tlake techmachtia ni? Maske timotekipachosej, moneki nojua timotemachijtosej Jehová techpaleuis, uan tijchiuasej nochi tlen moneki uan kiampa tijsenkauasej nopa kuesoli tlen tijpiaj.

16. ¿Kenijkatsa tlen kiijtosneki toTeotsij itoka kichiua kuali ma titlaneltokakaj?

16 Se keskij toikniuaj nojkia kintekipachoua tlen ueliskia panos teipa. Tojuantij amo kinamiki timotekipachosej ika se tlamantli tlen ayamo pano. Teipa tikitaj nopa tlamantli tlen techtekipachoua amo pano kej timoiljuiaj. Nojkia moneki tikilnamikisej Jehová nochi ueli kichiua. Tlen kiijtosneki itoka kichiua nojua kuali ma titlaneltokakaj. Tijmatij toTeotsij itoka kiijtosneki “Ya Kichiua ma Mochiua” (Éx. 3:14, TNM). Uajka amo kinamiki techtekipachos tlen teipa panos, pampa toTeotsij itoka kinextia ya uelis kichiuas nochi tlen mosentlalijtok. Uelis timotemachisej Jehová kinteochiuas itekipanojkauaj uan kinpaleuis amo tlauel ma kinkueso o ma kintekipacho tlen kichijkej uejkajkia o tlen namantsi kinpano yon tlen panos teipa.

MA TIKAMANALTIKAJ IUAYA SE AKAJYA KATLI IPAN TIMOTEMACHIAJ

17, 18. ¿Kenijkatsa techpaleuis tikamanaltisej iuaya se akajya katli ipan timotemachiaj?

17 Ma tikixtomakaj seyok tlamantli tlen nojkia techpaleuis. Kema timotekipachojtosej, uelis tikiljuisej tlen tijyolmatij o tlen techpano se akajya katli ipan timotemachiaj. Toueue o tosiua, se kuali touampo o se ueuejtlakatl tlen totlanechikol uelis techpaleuis kema tijpiasej se kuesoli. Biblia techiljuia: “Se tlakatl tlen moyolkuesoua nelia tlaijiyouia, pero se kuali tlajtoli kimakas pakilistli ipan iyolo” (Prov. 12:25). Uan nojkia kiijtoua: “Kema se akajya kineki kichiuas  se tlamantli pero axmotlajtlania kejatsa kichiuas o intla kuali para kichiuas, axkisa kuali iteki. Pero kema se motlajtlania miak consejos tlen tlalnamikinij, nochi tlen kichiua kisa kuali” (Prov. 15:22).

18 Kema timonechikouaj ipan tlanechikoli nojkia techpaleuia amo tlauel ma timotekipachokaj. Nopaya tiitstokej ininuaya toikniuaj katli kintekipachoua tlen techpano uan kinekij techyolchikauasej (Heb. 10:24, 25). Pampa nochi timoyolchikauaj, timopaleuiaj nojua ma tikijiyouijtokaj se kuesoli (Rom. 1:12).

TLAUEL TECHPALEUIA TIMOUAMPOJCHIJTOSEJ IUAYA TOTEOTSIJ

19. ¿Kenke temachtli tijmati toTeotsij tlauel mitsyolchikauas pampa timouampojchijtok iuaya?

19 Se ueuejtlakatl tlen itstok Canadá kiitak kenke tlauel ipati tijkauasej imako Jehová nochi tokuesoljuaj. Nopa toikni kipia se tekitl tlen tlauel ouij. Ya eli tlamachtijketl uan nojkia kintlajtolmaka katli momachtiaj. Nojkia mopajtia pampa nochipa tlauel mokuesojtok o motekipachojtok. ¿Tlake kipaleuijtok? Maske kiampa kipano, ya kichiua kampeka nojua kuali mouikas iuaya Jehová. Uan kema kipixtok tlaouijkayotl, katli nelia iuampoyouaj nojkia tlauel kipaleuijtokej, uan tlauel kuali kiyolmati kema kiiljuia isiua nochi tlen kipano. Sekinok ueuejtlakamej uan katli tepaxaloua chijchikuasej metstli nojkia kipaleuijtokej ma kiita se keski tlamantli kej Jehová kiita. Uan se tepajtijketl kipaleuik ma kikuamachili tlake kokolistli kipixtoya. Nopa toikni kiitak monekiyaya kikixtis tonali uan kiampa ueliskia mosiajketsas uan kichiuas ejercicio. Yolik kimatki tlake moneki kichiuas uan kiampa ayokmo tlauel mokuesos. Uan kema amo kimati tlake kichiuas, motemachia Jehová kipaleuis.

20. 1) ¿Kenijkatsa uelis tijkauasej imako Jehová nochi tokuesoljuaj? 2) ¿Tlake tikitasej ipan nopa seyok tlamachtili?

20 Ipan ni tlamachtili tikitstokej tlauel moneki tijkauasej imako Jehová nochi tokuesoljuaj, uan ni tijchiuaj kema timomaijtouaj uan kema tijpouaj uan timoyoliljuiaj ipan iTlajtol. Nojkia tlauel moneki tijkauasej ma techpaleui toTeotsij itonal, ma tikiljuikaj tlen tijyolmatij se akajya katli ipan timotemachiaj uan nochipa ma timonechikokaj ipan tlanechikoli. Ipan nopa seyok tlamachtili tikitasej kenijkatsa techpaleuia tikilnamikisej tlen Jehová kiijtojtok techmakas (Heb. 11:6).