Skip to content

Lilongesenu Mbimbiliya Vuana

Mu tonda ku lilongesa via vingi mu Mbimbiliya ni? Nga mukemuo, citava mu vundile va ku mi longese Mbimbiliya vuana. Sonekenu mu mahasa ali kuintsi mu vundileni va ku mi longese Mbimbiliya.

Tu ka pangesa lika mizimbu yenu linga tu ka hase ku mi meneka mu lilongese Mbimbiliya. Evi via litombola na masiko a tue ku pangesa mu ya muesa Política Global de Tratamento de Dados Pessoais.