Skip to content

Skip to table of contents

 Mutamba 4

Mua ku Pangesela Zimbongo

Mua ku Pangesela Zimbongo

“Ku-likanuuela cose ci kaniama ha zinguli.”​—Visimo 20:18

Tu vose tue ku tonda zimbongo linga tu kuase vakua ndzivo yetu ku vize via va supila. (Visimo 30:8) Muomu ‘zimbongo zia pua mukingo.’ (Ekelesiaste 7:12) Ca pua ca cikalu ku handeka via zimbongo na mukua ndzivo yenu, vunoni kati mu tavese zimbongo zi mi kokele visoti mu vulo. (Efeso 4:32) Vose va liambata va na pande ku likulahela na ku pangela hamo omo va likuminia vati va pangesa zimbongo ziavo.

 1 SINGANIEKENU VUINO NGA MU TUMBA VUTUMBE

MBIMBILIYA NGUAYO: “Iyandzo ha kati kenu, nga a ku hianga ku tunga ndzivo ya ku laha, ka li ku livanga ku tumama na ku tanda fueto ya ku i tungisa, nga a li nazio ezi zia ku i manusuila?” (Luka 14:28) Ca pua ca seho ku likuminia na mukua ndzivo yenu vati mua pande ku pangesa zimbongo zienu. (Amose 3:3) Hangulenu vika vitondeka ku vi landa na ndando ingahi citava ku yaho. (Visimo 31:16) Ku kala na zimbongo zia ku hasa ku landa cuma, ka ca lombolokele ngecize mua pande ku ci landa. Litengenu ku makongo. Pangesenu lika zimbongo zi muli nazio.​—Visimo 21:5; 22:7.

VI MUA PANDE KU LINGA:

  • Nga ku heta ku ntsongo ya ngonde, kasi mua lisupu na kamo kambongo, likuminienu hamo vati mu ka vi pangesa

  • Nga ka mua puisilemo zimbongo, uanenu njila ya ku tepuluilamo vi mue ku landa. Ngeci mua ku likela ku lia vi ve ku teleka mu vitapalo, litelekenu via ku lia ku ndzivo ku yenu

 2 PUENU VAKUA VUSUNGA NA KU MONA ZIMBONGO MU NJILA YA CILI

MBIMBILIYA NGUAYO: “Yongola via vusunga, kati ngue ku meso a Muangana lika, houe, vunoni na ku meso a vantu naua.” (2 Kolintu 8:21) Handekenu vusunga kuli mukua ndzivo yenu ku tuala ha cingahi mue ku tambula na cingahi mue ku pangesaho.

Ntsimbu yose i mu tonda ku pangesa zimbongo ha cimo cuma ca kama, mua pande ku hula mukua ndzivo yenu. (Visimo 13:10) Ku simutuila via zimbongo ci ka mi kuasa ku niunga ciyulo mu vulo vuenu. Puisenu zimbongo zi mue ku tambula kati ngue zienu, vunoni zia ha ndzivo.—1 Timoteo 5:8.

VI MUA PANDE KU LINGA:

  • Hangulenu cingahi muntu a hasa ku pangesa ca ku hona ku hula mukuavo

  • Kati mu lavelele noho kua soloka cisoti amba mu simutuile via zimbongo