Skip to content

Skip to table of contents

 Muzimbu 115

A New Paradise on Earth

A New Paradise on Earth

TALA eyi miti ku laha, tala naua vintemo ku viuka, kaha tala naua mincinda ku laha. Eci cihela ca cili ni vati? Tala kanike ua yala ali na ku lisa ntava. Tala vandumba na tuvalu va li kuze ku vulilo. U tonda ku kala ku cihela ngeci mueci ni?

Njambi a tonda linga ove u ka yoye miaka yose mu palandaizi ha mavu. Kaha ka tondo linga u vavale ngue mu ve ku vavala vantu lelo. Mu Mbimbiliya va kulahesa vaze va ka kala mu palandaizi ya iha, nguavo: ‘Njambi a ka kala hamo navo. Ka ku ka kala ku lila, cipue ku vavala ni kutsa. Viuma via laza vi ka hita.’

Yesu a ka alulula viuma viose evi. Ua tantekeya tangua lika a ka vi linga ni? Eyo, mu aka mana ku fumisa vupi vuose na vantu va ku pihia ha mavu. Vuluka nguove Yesu mua kele hano ha mavu, ua kanguisile mavezi ose, kaha ua sanguile vatsi. Yesu ua lingile viose vize, mu ku muesa via ka linga ha mavu omo a ka pua Muangana ua vuangana vua Njambi.

Aci singanieke lika ku viuka ci ka kala ha mavu mu palandaizi ya iha! Yesu a ka sika muilu hamo na vantu va a li na ku hangula ha mavu. Ava vamiangana va ka niunga vantu vose ha mavu linga va ka kale mu ndzolela. Tu tale vika tua pande ku linga amba Njambi a ku tu hane muono ka ue ku hua mu palandaizi ya iha ha mavu.

Ku-solola 21:3,4; 5:9, 10; 14:1-3.

Study Questions