Ciuano ca Limbo ca Vakaleho va Yehova 2020-2021—Na Kaniungi ua ku Zinguluka

Pangesenu programa mu ku kavangeya ciuano ca limbo ca Vakaleho va Yehova muimbo lienu. Mutue ua ciuano ca limbo nguauo “Zolesenu Mutima ua Yehova!”

Zolesenu Mutima ua Yehova!

Programa ya ciuano ca limbo ku cimene na cinguezi na kaniungi ua ku zinguluka.

Halakanenu ku Vikumbululo via Vihula Evi

Vihula viose evi va ka vi kumbulula ku ciuano eci vene.