Skip to content

Masiko a Vusueke na a ViCookies

Masiko a Vusueke na a ViCookies

Lukungulukilo lua Vakaleho va Yehova lue ku singimika mpoko na nkala muntu ya ku sueka mizimbu yeni. Linga mu uane mizimbu ku tuala ha ku Niunga Mizimbu ya Lukungulukilo mu mavu ose, niatenu aha.

Mutamba Niunga Mizimbu ya Lukungulukilo ua lombolola vati lukungulukilo lua Vakaleho va Yehova lue ku pangesa mizimbu ya nkala muntu. Cikuavo naua, kuli vitume vieka vi lua tumbika lukungulukilo via muesa mua ku pangesela ino saiti, ngue mu va na vi lombolola muintsi.

Ino saiti ya pua ya vakua Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”), va ku New York. Civunga caco kati ca mingoso, kaha ce ku tuala ku lutue vipanga via Vakaleho va Yehova na ku longesa Mbimbiliya. Vimo viServidor via tulika mizimbu ya saiti ino via kala ku Estados Unidos da America.

Mizimbu Yenu

Mizimbu yenu i mu haka muno mu site, va ka i pangesa lika ku vutumbe vu va na lomboluele ha ntsimbu i mu na sonekele mizimbu yaco.

Ka tue ku hana mizimbu yenu ku muntu ueka noho nga ci tondeka lingamo va hase ku mi hana vukuasi vu mu tonda. Tua lihakela kapandi ka ku mi leka viose vi va lingisa mizimbu yenu, kaha va kulahela mpundu nguavo ku solola mizimbu yaco ci tondeka mu ku puisamo amo masiko ni mu ku i niunga kuli vakua ku punda mizimbu ni ku niunga viprograma via site. Mu ku pangesa ino saiti, mu na tava ngecize citava tu hane mizimbu yenu ku visaiti vieka na vutumbe ovu lika. Nkala mizimbu i mu haka muno mu saiti, ka tu ka i landesa, cipue ku i tuma ku muntu nkala ni ku i kumuisa, na limo litangua liahi.

Visaiti Vieka.

Vintsimbu vimo, ino saiti i pua na ku muesa vilink vi tuala ku visaiti vieka vie ku tu kuasa vipanga (ngeci mua, ku soneka mizimbu yenu mu mikanda ya mu internete). Ca casi ku tantekeya ngecize muli mu saiti yeka muomu cifua ca saiti ci ka aluluka na lizina liaco li ka aluluka. Mu tue ku hangula visaiti vieka via ku panga navio, ntsimbu ku ntsimbu tue ku hituluka mu masiko avo na cifua ci ve ku niungilamo mizimbu linga tu mone nga masiko avo kasi a litombola na etu. Nga kuli vimo ka via mi lombolokele ku tuala ha masiko a visaiti vieka via panga netu, citava mu kovele mu saiti yavo na ku tanda masiko aco.

Ku Niunga Mizimbu

Tua lihakela kapandi ka kama ka ku niunga mizimbu yenu. Tue ku niunga mizimbu yenu mu ku tunda ha lifo limo kuya ha likuavo mu ku pangesa programa ngeci mua Transport Layer Security (TLS). Tue ku pangesa viprograma via vikomputador vi tua tulika ku vihela via tavesa lika vantu vavandende ku kovelako, ambe mu internete mpundu ni vinjila vikuavo via ku pangeselamo mizimbu, linga tu niunge na ku tukila vuino mizimbu i tue ku tambula.

Vikonta

E-mail i mu pangesa mu ku sokolola konta yenu muno mu site, tu ka i pangesa mu ku mi tuma mizimbu ku tuala ha konta yenu. Ngeci mua: nga mu suva lizina ni kondiku ya ku kovela nayo mu konta, tu ka mi tuma vukuasi vuaco mu email i mua pangesele mu ku sokolola konta.

Milambu

Nga mu hana mulambu ua vimbongo, tue ku tambula lizina lienu na mizimbu ya vati tu hasa ku mi uana. Linga tu hase ku tambula milambu ku hitila mu cartao ya kreditu, tue ku pangesa vifua via ku tambuilamo vimbongo na ku niunga mizimbu ya tsimana mu mavu ose. Ka tua kele na mpoko ya ku kovela ni ku tantekeya mizimbu ya mu cartao yenu ya kreditu, konta yenu ku banku, ni nkala nkota yeka. Mizimbu ua milambu i ve ku hana vantu, ye ku kala miaka likumi mu vutulikilo vuetu vua mizimbu ya milambu. Mizimbu yaco ya muesa, litangua lia hanene muntu mulambu, cingahi ua hanene, na vati ua hanene mulambu uaco. Ku lingamo, ce ku tu kuasa ku puisamo masiko a va tumbika vakua ku tulika vimbongo na ku hasa ku kumbulula nkala vihula vi mu tonda. Ka tu ka mi sana mu ku mi vundila milambu ikuavo houe.

Mizimbu Ikuavo

Mu hasa ku tu hana mizimbu yenu (ngeci mua lizina lienu, kaixa postale, numelu ya telefone) ku vutumbe vueka kati vua milambu ni ku sokolola vikonta (ngeci mua ku vundila cilongesa ca Mbimbiliya). Tue ku tambula, ku tulika ni ku pangesa eyi mizimbu ku vutumbe vuze lika vu mua tu haneneneyo, kaha mu ntsimbu i vu tondeka.

Ku Pangesa vi Cookies na Vikuavo

Nga mu kovela mu saiti yetu, saiti yetu ye ku linonena mizimbu yenu ikeyo ivene, ku hitila mu viuma ngeci mua “viCookies,” “web beacons,” na vikuavo. Lizi cookies li tu na pangesa lia lomboloka via vingi ngeci mua “local storage.”

ViCookies. Ngeci mua visaiti viose, omo mu kovela muno saiti citava va ka tulika imo mizimbu i va tumbula nguavo “cookies” mu telefone, tablet ni komputador. Kua kala vi vicookies via vingi kaha vie ku panga viuma via ku liseza-seza, linga mu hase ku pangesa vuino saiti. Tu hasa ku pangesa vicookies linga tu mone nga mua kovelaho laza mu saiti yetu ni lua mbangelo ni ku vuluka viuma vi mua lema ku hangula mu mue ku pangesa jw.org. Ca ku muenako, lilimi li mua lema ku pangesa mu mue ku kovela mu jw.org, ve ku li tulika mu vicookies linga lia ku soloke naua litangua ni ntsimbu yeka i mu kovela mu saiti. Ka tue ku pangesa vicookies mu ku tembesa mizimbu.

ViCookies vi va pangesa mu saiti ino tu hasa ku vi tepa mu vinjila vitatu vili muintsi:

  1. ViCookies via Tondeka Cikuma—vicookies viaco via tondeka linga mu hase ku pangesa vimo vifua via saiti, ngeci mua ku kovela mu konta ni ku soneka mizimbu yenu mu mahasa. Nga viahi, ka mu hasa ku puisamo viuma vi mu tonda, ngeci mua ku hana milambu. Kaha naua tue ku vipangesa mu ku puisamo vize vi mue ku tonda nga muli na ku pangesa saiti. ViCookies viaco ka vie ku kungulula mizimbu yenu linga vi tsimanese mingoso ni ku vuluka ku vihela vika mu na kovelele mu internete.

  2. ViCookies via Vipanga—Evi ve ku vi pangesa mu ku vuluka viuma vi mue ku hangula (ngeci mua lizina li mue ku pangesa, lilimi, ni cihela ci mua kala) na ku mi kuasa ku pangesa vuino saiti.

  3. ViCookies via ku Hilula Mizimbu—Evi tue ku vi pangesa mu ku tantekeya mizimbu ya vati vantu vali na ku pangesa ino saiti, ngeci mua lungahi mue ku kovela mu saiti na tunda ingahi mue ku kalamo. Mizimbu yaco tue ku i pangesa mu ku tantekeya vati tu hasa ku tuala ku lutue saiti yetu.

Kuli vimo vicookies via pua vietu, vi tua haka mu saiti. Vikuavo co, via pua via vakua visaiti vieka. Tue ku pangesa lika vicookies vietu, nga tu pangesa vicookies vieka noho ku tuala ku via Google reCAPTCHA. Google reCAPTCHA ya pua programa i tue ku pangesa mu ku tepesa vantu ku viluvia-luvia, linga kati vi tu pihise viprograma. Talenu masiko a ku pangeselamo Google mu https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Vintantekeyeso via Web. Amo mafo a muno mu saiti a kala na vimo vitantekeyeso vize vie ku tu kuasa ku tulika mizimbu, ngeci mua lifo lika mu na fukula. Vitantekeyeso viaco tue ku pangesa mu ku tala vati vali na ku pangesa ino saiti na ku mona nga ili na ku panga vuino ni kuahi.

Ku Pangesa Vikoloyi via IP. Koloyi ya IP ya pua numelu yemanena komputador yenu mu internete. Tue ku pangesa koloyi ya IP na programa ya ku kovela nayo mu saiti mu ku nongonona vitanga via saiti ino linga tu mone haka tu hasa ku sungamesa.

Vi mue ku Hangula. Cingi ca viprograma via ku kovela navio mu internete vie ku tavesa ku zima vicookies ni ku mi mamuna nga vi tulika imo cookie mu likina lienu. Sukulukambu talenu mu programa yenu mu tantekeye vati mu hasa ku lingamo. Vunoni, tantekeyenu ngecize ca ku hona vicookies ka mu hasa ku pangesa vifua viose via mu saiti yetu.

Active Scripting ni JavaScript

Scripting tue ku i pangesa linga ino saiti i pange vuino. Ku pangesa Scripting ce ku asiuisa jw.org ku hiluisa vuasi-vuasi mizimbu kuli mukua ku i pangesa. Scripting ka ve ku i pangesa kuli vakua jw.org mu ku haka programa mu computador ya muntu ni ku kungulula mizimbu ize ka tavesele ivene komputador.

Active scripting na JavaScript via pande ku vi pangesa mu programa i mue ku kovela nayo mu internet linga imo mitamba ya jw.org i pange vuino. Cingi ca vi programa viaco, vie ku tavesa Active scripting ni JavaScript linga vi pange ni vi likele ku panga mu viSaiti vimo. Tandenu mu mizimbu ya vukuasi mu programa yenu ya ku pangeselamo saiti, linga mu tantekeye mua ku pangesela scripting mu vi saiti vi mu hangula.

Mpoko i mua Kala Nayo

Omo mu pangesa saiti ino, tantekeyenu ngecize viose vi mu linga via pua via vuana, cipue ku tupulula mikanda, vivideo na vimpande via ku ngalavala. Ka ci tondeka mu sokolole konta, ku hana mulambu ni ku linga vieka via tondeka ku hana mizimbu yenu linga mu pangese ino saiti houe. Vunoni, nga yenu vavene mu tonda ku sokolola konta, ku hana mulambu, ku vundila cilongesa ca Mbimbiliya, ni ku linga nkala cuma cize ca tondeka ku hana mizimbu yenu, mu muesa ngecize mua tava Masiko etu a ku Pangesa na vicookies; viservidor vie ku tulika mizimbu ya mu saiti yetu via kala ku Estados Unidos da America; ku kungulula, ku pangesa, ku tuma na ku tulika mizimbu yenu kuli vakua Watchtower and organizations i ve pangesa Vakaleho va Yehova mu ku tuala ku lutue cipanga cavo mu vifuti via ku liseza-seza linga va puisemo vi mu tonda ku linga mu saiti. Cifua ci tue ku nonelamo mizimbu yenu ca litepa ku liya na vati mu ku pangeselamo ino saiti. Ca ku muenako, nga mu hana umo mulambu ku lizina li va pangesa Vakaleho va Yehova mu cifuti caco, kaha lizina lienu, na mizimbu ya vati mua ku mi uanena vi ka tondeka ngue vene mu va vi lombolola omo muntu a hana mulambu. Cikuavo naua, nga mu vundila cilongesa ca Mbimbiliya, kaha lizina lienu na mizimbu ya vati mua ku mi uanena va ka vi tuma ku Mbetele ya Vakaleho va Yehova ya tala via cifuti caco, linga va hase ku puisamo vi mu na vundila.

Nga ka mu haka mizimbu ya tondeka mu ku solola konta, ku hana mulambu, ni ku linga vieka mu saiti vize via tondeka ku muntu a hakemo mizimbu yeni, kaha ka tu ka hasa ku puisamo vi mu na vundila.

Nga tu mona nguetu tu tonda ku alulula masiko etu a vusueke, viose vi tu alulula tu pua na ku vi haka mu lifo lino, linga mu endele hamo na mizimbu i tue ku kunguiya na vati tue ku i pangesa.

Ku liya na masiko, mu hasa ku kala na mpoko ikuavo ku tuala ha mizimbu yenu. Ngeci mua ku kovela, ku sungamesa ni ku zima mizimbu i mua hana mu saiti ino. Nga mu cifuti ci mua kala ve ku vi linga, mizimbu yaco mu ka iuana muno. Nga mu tonda ku hula vimo ku tuala ha mizimbu ya tondeka mu ku hana mulambu, sukulukambu talenu mu vuana vue ku soloka nga muntu a hana mulambu, kaha u hakenu ku mizimbu ya vuana vu mua lingile.