ǃKhōǂgāb ǃoa ī re

Jehovab di ǀHûǀguitimî-aon

Gowaba ǁhûi re ǀApakhoen gowab

“Tsî ǃgâiǂhôas gaosib dis ge ǃhūbaib hoab ai nîra aoǁnâhe.”—Mateub 24:14.

Jehovab di ǀHûǀguitimî-aoda—Tarida?

Sida ge ǂgui ǃnâgu ǃhaodi tsî ǃkharagagu gowaga ra ǃhoa khoeda, xawe da ge ǀgui ǂâisbasens ǀguisa ūhâ. Hoa xūn ǂamai da ge Jehovaba ra kare, Elobmîs di Eloba tsî hoa xūn di Kuru-aoba. Hoaǁae da ge Jesub Xristub di aiǁgausa ra ǁgare, tsî kaise a ǂkhî Xristeǁîn di ǂgaihesa. Sida hoada ge ǁnaetisase khoena Elobmîs tsî Elob Gaosib xa ra ǁkhāǁkhā. Khoena da Jehova Elob Gaosib xa ǁgamba tamas ka io ra ǃhoa-ū amaga da ge Jehovab di ǀHûǀguitimî-aon di ra ǂgaihe.

Sida di internets ǂhaweba ôaǃnâ re. Elobmîsa internets ai khomai re. Sida xa ǃnāsase ǁkhāǁkhāsen re tsî sida ǂgom ǀgaub xas tsîna.

 

Xristeǁî vidiogu

Internets ai hâ vidiogu ǂgomsa ra Elob ǃnâ omkhâigu.

Congregation Meetings of Jehovah’s Witnesses

Find out where we meet and how we worship.

ǃKhōǂgāsa māǂuidi

Kō re ǀasase mâisa tsî ǁgauǂuisa xūna.

Kō re ǃgome gowab vidioga

Elobmîsa ǁkhāǁkhāsen re ǃgome gowab vidioga sîsenūs ǃnâ-ū.