Video Momba ny Boky ao Amin’ny Baiboly

Fanazavana tsotsotra momba ny boky tsirairay ao amin’ny Baiboly.

Fanazavana Baiboly: Genesisy

Hazavaina ao amin’ny Genesisy hoe ahoana no niandohan’ny olombelona ary ahoana no nampisy ny fijaliana sy ny fahafatesana.

Fanazavana Baiboly: Eksodosy

Nafahan’i Jehovah tamin’ny fanandevozana tany Ejipta ny Israelita, ary nataony lasa firenena voatokana ho azy.

Fanazavana Baiboly: Jaona

Notantarain’i Jaona fa tena tia ny olombelona i Jesosy, nanetry tena, ary izy no Mesia, ilay voatendry ho Mpanjakan’ny Fanjakan’Andriamanitra.

Fanazavana Baiboly: Asan’ny Apostoly

Hanampy anao hazoto kokoa hitory sy hampianatra ny bokin’ny Asan’ny Apostoly. Tantaraina ao mantsy hoe modely ho antsika ny Kristianina voalohany satria niezaka mafy nampianatra olona avy tany amin’ny firenena rehetra.

Fanazavana Baiboly: Romanina

Hita ao hoe tsy manavakavaka i Jehovah. Voalaza ao koa hoe nahoana isika no mila mino an’i Jesosy Kristy.

Fanazavana Baiboly: 1 Korintianina

Resahin’i Paoly ao amin’ny taratasiny hoe inona no tokony hataontsika raha te hiray saina sy hadio fitondran-tena ary ho be fitiavana isika. Resahiny ao koa hoe mila mino isika hoe tena misy ny fitsanganana amin’ny maty.

Fanazavana Baiboly: 2 Korintianina

Mampahery sy manohana ny mpanompony foana i Jehovah, ilay “Andriamanitry ny fampiononana rehetra.”

Fanazavana Baiboly: Galatianina

Mbola mahasoa ny Kristianina hatramin’izao ny taratasy nosoratan’i Paoly ho an’ny Galatianina, satria manampy azy ireo tsy hivadika amin’Andriamanitra.

Fanazavana Baiboly: Efesianina

Asongadina ao amin’ny taratasy ho an’ny Efesianina hoe nisy zavatra nataon’Andriamanitra mba hahatonga ny olona hihavana sy hiray saina. Tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy no nanaovany an’izany.

Fanazavana Baiboly: Filipianina

Rehefa tsy mivadika isika na dia misy fitsapana aza, dia mandrisika ny hafa tsy hivadika koa.

Fanazavana Baiboly: Kolosianina

Mampifaly an’i Jehovah isika raha mampihatra ny zavatra ianarantsika, mifamela heloka tanteraka, ary manaiky ny fahefan’i Jesosy.

Fanazavana Baiboly: 1 Tesalonianina

Tokony hitandrina amin’izay zavatra mety hampihena ny finoantsika isika, ‘hamantatra tsara ny zava-drehetra’, ‘tsy hitsahatra hivavaka’, ary hifampahery.

Fanazavana Baiboly: 2 Tesalonianina

Nahitsin’i Paoly ny hevi-diso nananan’ny Kristianina sasany momba ny andron’i Jehovah. Nampirisika azy ireo koa izy mba ho mafy orina ao amin’ny finoana.

Fanazavana Baiboly: 1 Timoty

Noresahin’i Paoly ao amin’ny 1 Timoty ny fomba fiasa tokony harahina eo anivon’ny fiangonana. Nilaza koa izy fa ilaina ny mitandrina amin’ny fampianaran-diso sy ny fitiavam-bola.

Fanazavana Baiboly: 2 Timoty

Nampirisihin’i Paoly i Timoty mba hanatanteraka tsara ny fanompoany.

Fanazavana Baiboly: Titosy

Ny olana tany amin’ny fiangonana tany Kreta sy ny fepetra takina amin’ny anti-panahy no resahina ao.

Fanazavana Baiboly: Filemona

Fohy ilay taratasy nefa mampirisika antsika mba hanetry tena sy ho tsara fanahy ary hamela heloka.

Fanazavana Baiboly: Hebreo

Tsara lavitra noho ny tempoly sy ny sorona biby ny zavatra mampiavaka ny fivavahana kristianina.

Fanazavana Baiboly: Jakoba

Nanao fanoharana mora azo i Jakoba mba hanazavana hoe ahoana no tokony ho fomba fiainan’ny Kristianina.

Fanazavana Baiboly: 1 Petera

Mandrisika antsika hiasa mafy sy hiresaka an’izay mampanahy antsika amin’Andriamanitra ny taratasy voalohany nosoratan’i Petera.

Fanazavana Baiboly: 2 Petera

Mampirisika antsika ny taratasy faharoa nosoratan’i Petera mba tsy hivadika mihitsy mandra-pahatongan’ilay lanitra vaovao sy tany vaovao.

Fanazavana Baiboly: 1 Jaona

Mampitandrina antsika amin’ny antikristy ny taratasin’i Jaona sady manampy antsika hahita hoe inona no tokony ho tiantsika sy tsy tiantsika.

Fanazavana Baiboly: 2 Jaona

Mampahatsiahy antsika ny taratasy faharoa nosoratan’i Jaona hoe mila mandeha ao amin’ny fahamarinana foana isika ary mila mitandrina amin’ny mpamitaka.

Fanazavana Baiboly: 3 Jaona

Mampianatra antsika mba ho tia mandray vahiny ny taratasy fahatelo nosoratan’i Jaona.

Fanazavana Baiboly: Joda

Resahin’i Joda hoe misy olona mitady hamitaka ny Kristianina sady mitady hitaona azy ireo hanao ratsy.

Fanazavana Baiboly: Apokalypsy

Asehon’ny fahitana ao amin’ny Apokalypsy hoe hotanterahin’ny Fanjakan’Andriamanitra ny fikasany momba ny tany sy ny olombelona.