NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Inona no Azonao Ianarana avy Amin’izy Ireo?

Inona no Azonao Ianarana avy Amin’izy Ireo?

Vao haingana ve ianao no voatendry ho anti-panahy na mpanampy amin’ny fanompoana? Betsaka kokoa angamba ny zavatra hainao na ny fianarana vitanao, raha oharina amin’ny an’ny anti-panahy na mpanampy amin’ny fanompoana hafa. Betsaka anefa no azonao ianarana avy amin’izy ireo. Ny rahalahy sasany indray tsy manao an’ireo andraikitra ireo intsony satria efa be taona, marary, na mikarakara fianakaviana. Mbola afaka miana-javatra avy amin’izy ireny koa ianao.

JEREO ILAY VIDEO HOE HAJAO IREO RAHALAHY EFA ELA NANOMPOANA, ARY VALIO IRETO:

  1. 1. Ahoana no nampisehoan’ny Rahalahy Rasamy hoe nanaja ny Rahalahy Randria izy?

  2. 2. Nahoana no tsy mety ny nataon’i Toky?

  3. 3. Inona no nianaran’i Toky avy tamin’izay nataon’i Elisa?

  4. 4. Inona no azon’ny rahalahy na anabavy atao, mba hampisehoana hoe manaja an’ireo efa ela nanompoana izy sady miezaka hiana-javatra avy amin’izy ireny?