Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

7E Fanjakana Tokan’i Saoly, Davida, Solomona

7E Fanjakana Tokan’i Saoly, Davida, Solomona

 7E Fanjakana Tokan’i Saoly, Davida, Solomona

(Jereo ny Baiboly)

RANOMASINA LEHIBE

Ranomasin’i Kinereta

Ranomasin-tsira

Reniranon’i Jordana

L. Jaboka

L. Arnona

L. Besora

L. Ejipta

T. LIBANONA

T. HERMONA

T. KARMELA

Lemak’i Elaha

Jesimona

Tany Efitra

Lohasahan-tsira (?)

AMONA

MOABA

EDOMA

Tanàna

Sidona

Damaskosy

Tyro

Abela

Dana

Hazora

Kabola

En-dora

Sonema

Megido

Afeka

Rogelima

Jezirela

Beti-sana

Ramota-gileada

Bezeka

Jabesi-gileada

Tebeza

Abela-mehola

Mahanaima

Sokota

Zareda

Silo

Rama

Bala-hazora

Efraina

Raba

Beti-horona Ambany

Beti-horona Ambony

Betela

Beti-avena

Mikmasy

Gilgala

Gazera

Aialona

Rama

Geba

Jeriko

Gibeona

Gibea

Kiriata-jearima

Jerosalema

Noba

Medeba

Gata

Azeka

Soko

Betlehema

Askelona

Keila

Gaza

Hebrona

En-jedy

Aroera

Zifa

Karmela

Ziklaga

Jatira

Maona

Estemoa

Borasana

Kabzela

Beri-sheba

Aroera

Toerana

T. GILBOA

Lava-baton’i Adolama

Siraha

Horesa