Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

7B Sarintany Momba ny Genesisy—Faritr’i Kanana

7B Sarintany Momba ny Genesisy—Faritr’i Kanana

 7B Sarintany Momba ny Genesisy—Faritr’i Kanana

(Jereo ny Baiboly)

RANOMASINA LEHIBE

Ranomasin-tsira

L. Jaboka

L. Gerara

L. Ejipta

Reniranon’i Jordana

NEGEBA

ARABA

Lemaka Ivan’i Sidima

FARITR’I JORDANA

Atada, Abela-mizraima

GIRGASITA

REFAIMA

ZOZIMA

KANANITA

HIVITA

PERIZITA

GILEADA

JEBOSITA

AMONA

HETITA

KENITA

AMORITA

EMIMA

KENIZITA

MOABA

AMALEKITA

HORITA

SEIRA

EDOMA

SORA

TEMANITA

Tanàna ●

Sidona

Damaskosy

Dana

Astarta-karnaima

Hama

Dotana

Sekema

Sokota

Penoela

Silo

Betela, Lozy

Ay

Salema

Timna

Betlehema, Efrata

Akziba

Adolama

Zareta-sahara

Gaza

Hebrona Kiriata-arba

Gerara

Beri-sheba

Gomora?

Zeboima?

Adma?

Sodoma?

Zoara, Bela?

Hazazona-tamara?

Kadesy, Ena-mispata

Toerana □

Ny Tilikambo Fiambenana, Galeda

Mahanaima

Ireo Hazoben’i More

Lemaka Ivan’i Save

Moria

Jehovah-jire

Enaima

Tilikambo Edera

Mamre

Lava-baton’i Makpela

Save-kiriataima

Shiba

Rehobota

Bareda

Bera-lahai-roy