မာတိကာဆီ ကျော်သွား

  • ကိုဆိုဗိုနိုင်ငံ၊ ပရီဇရန်မြို့​—⁠ဘုရားနိုင်ငံတော် သတင်းကောင်း ပြောပြနေစဉ်

အချက်အလက်အကျဉ်း

  • $s—လူဦးရေ
  • $s—ကျမ်းစာသင်ပေးသူ
  • $s—အသင်းတော်များ
  • ၁ အချိုး $s—ယေဟောဝါသက်သေများနဲ့ လူဦးရေအချိုး