မာတိကာဆီ ကျော်သွား

  • ဗာဗာအူကျွန်း၊ တွန်ဂါ​—⁠ကျမ်းစာထဲက အားရှိစရာ ကျမ်းပိုဒ် ဖတ်ပြနေစဉ်

အချက်အလက်အကျဉ်း

  • $s—လူဦးရေ
  • $s—ကျမ်းစာသင်ပေးသူ
  • $s—အသင်းတော်များ
  • ၁ အချိုး $s—ယေဟောဝါသက်သေများနဲ့ လူဦးရေအချိုး