ဘုရားသခင့် မေတ္တာတော်ကို အလေးပေးဖော်ပြထားတဲ့ ယောဟန်ကျမ်းကို ခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ပါ။