ယေဟောဝါကို ‘ရွှင်လန်းစွာ တေးသီကျူးကြ’ တေးသံစုံ သီချင်း ၃၄၊ ၁၄၅၊ ၁၄၆၊ ၁၅၀ တို့ ရပါပြီ။

ယေဟောဝါကို ‘ရွှင်လန်းစွာ တေးသီကျူးကြ’ တေးသံစုံကို နားထောင်ကြည့်ပါ။