မာတိကာဆီ ကျော်သွား

  • ဆေးရှဲကျွန်းစုနိုင်ငံ၊ မဟေကျွန်း—ဂလဒ်စီးကမ်းခြေမှာ ကျမ်းစာအကြောင်းပြောပြနေ

အချက်အလက်အကျဉ်း

  • $s—လူဦးရေ
  • $s—ကျမ်းစာသင်ပေးသူ
  • $s—အသင်းတော်များ
  • ၁ အချိုး $s—ယေဟောဝါသက်သေများနဲ့ လူဦးရေအချိုး